HET VODJE PAPIER: BEGROTING EN JAARREKENING VAN HET COLLEGE

 


| jaar 2 | nr. 026 | 12-11-2019 |

 

| VAN FOUTEN LEERT MEN (ALS MEN NIET AL TE NARCISTISCH IS…) |

(geluid aanzetten in video)

Louis van der Kallen kan door zijn 33 jarig Raadslidmaatschap een opmerkelijke conclusie trekken en motiveren: het moet anders. De Bergse Sociaal Democraten kunnen gezien de huidige manier van werken geen goedkeuring geven aan het financieel beleid van het college van Burgemeester en Wethouders.

| locatie |

 
 

 

 

 

KLACHTEN OVER HET PARKEREN VAN CAMPERS EN AANHANGERS/BOEDELBAKKEN IN WOONWIJKEN, ONS KENMERK LVDK/19015

 


 

Bergen op Zoom, 24 september 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA
Bergen op Zoom

 

BETREFT: KLACHTEN OVER HET PARKEREN VAN CAMPERS EN AANHANGERS/BOEDELBAKKEN IN WOONWIJKEN, ONS KENMERK LVDK/19015.

 

Geacht College,

Regelmatig bereiken ons klachten over het parkeren van campers en boedelbakken in woonwijken. Waarbij de Bergse Plaat en de omgeving van de Boulevard hoog scoren.

Soms staan campers maanden op één plek. Uit de bijgaande foto’s blijkt ook dat dit soort objecten op of deels over gemeentelijke plantsoenen staan waardoor het gemeentelijk onderhoud gehinderd wordt.

Mogelijk is het wenselijk of geboden om op ‘hotspots’ het parkeerbeleid aan te passen.

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

HET HELE VERHAAL (VERKOOP BERGSE SCHOOLGEBOUWEN)

| jaar 6 | nummer 260 |

| 27-09-2019 | 08.00 uur |


 

| ORDINAIR DE SCHULDEN WEGWERKEN |

 

Afgelopen maand kreeg de gemeenteraad uitleg over wat de gemeente voornemens is rond de huisvesting van basisscholen. Er zou een “beleidsrijk IHP (integraal huisvestingsplan)” moeten komen. BNdeStem kopte: “Bergs college wil af van grillige betaalplicht voor lokalen of onderhoud”. Kortom de gemeente wil de gemeentelijk zorgplicht voor de onderwijshuisvesting doordecentraliseren.
Dan nemen de risico’s van de gemeente af en krijgen de gezamenlijke scholen meer vrijheden om ‘het’ zelf te regelen. “Zo haal je meer uit alle euro’s die er omgaan” zei de wethouder.

Dat is slechts een deel van de waarheid. Als scholen meer samenwerken kan er huisvestingsgeld bespaard worden. Maar de doelstelling van de gemeente is niet alleen doorcentraliseren met een jaarlijkse afkoopsom maar ook de feitelijke overdracht van de gebouwen aan het op te richten samenwerkingsverband. Dus de verkoop van de gebouwen! Zo wordt de schuld van de gemeente verminderd. De vraag is dan tegen welke prijs en hoe komt het samenwerkingsverband aan de benodigde gelden? Die gelden zullen bij banken geleend moeten worden. Ik schat zomaar in dat het te betalen rentetarief eerder hoger dan lager zal zijn dan wat de gemeente, als overheid, nu betaald.


De schuld van de gemeente daalt bij verkoop maar de schuld verdwijnt niet uit de Bergse samenleving, die verschuif alleen van de gemeente naar het samenwerkingsverband.
Bedrijven noemen een dergelijke schuldsanering ‘buiten de balans plaatsen’. Dat heeft in de financiële wereld geen goede naam. Want op het oog nemen de risico’s af maar de werkelijkheid, die vaak pas blijkt als er problemen zijn, is dat uiteindelijk de gemeente wettelijk en financieel verantwoordelijk blijft voor de onderwijshuisvesting!
Een huidig college kan bij verkoop voorlopig pronken met de schuldvermindering. Maar een later college kan wel eens met de gebakken peren komen te zitten als er in het samenwerkingsverband iets fout gaat of het onderhoud verwaarloosd wordt. Maar dat blijkt vermoedelijk pas na jaren.


Doorcentraliseren lost zelden iets op en verschuift vaak de problemen. Dat zouden we als gemeente en financieel slachtoffer toch geleerd moeten hebben van de decentralisaties in het sociaal domein zoals de jeugdzorg. Waarbij het Rijk de eigen taken overdroeg aan ons als gemeente. Zullen we voorkomen dat wij als doorcentraliseerder dezelfde ‘fout’ maken? Want uiteindelijk zijn dan de kinderen weer het slachtoffer.


Ik zou willen dat onze politiek zich iets minder over gaf aan de drie f’s. Mijn suggestie; stoppen met fabuleren en ophouden met het creëren van fantasma’s dan ontlopen we misschien een regelrecht fatum. Dan kan ik vaker flatteren en favorabel schrijven, misschien ga ik mij dan te buiten en schrijf ik dan een festoen over de ideeën van het college. Nieuwsgierig naar al die f-woorden zoek ze maar is op in de Dikke van Dale.

Louis van der Kallen

 


TANTE LOUISE NIET MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN INZAKE KETRIENTJE

 


| jaar 2 | nr. 025 | 18-08-2019 |

 

| MEER, MEER, MEER… |

(geluid aanzetten in video)

Volgens de BSD draait het bij de Tante Louise alleen maar om het maximale rendement. Voor een stichting die met mensen werkt zou het tonen van meer maatschappelijke betrokkenheid een stuk menselijker overkomen. In het filmpje leggen we uit waarom:

| locatie |

 
 

 

 

 

DOOD DOOR SCHULD!

 


| jaar 2 | nr. 024 | 17-08-2019 |

 

| HET ZOU UW GELIEFDE MAAR ZIJN |

(geluid aanzetten in video)

| locatie |

 
 

 

 

 

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING I, KENMERK LVDK/19010.

 


 

Bergen op Zoom, 14 augustus 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA
Bergen op Zoom

BETREFT: ELEKTROMAGNETISCHE STRALING I, KENMERK LVDK/19010.

 

Geacht College,

 

Internationaal woed de 5G discussie en langzaamaan zal die ook in Bergen op Zoom ontstaan. Niet dat de gemeenteraad daarin formeel meebeslist (het Rijk heeft besluitvorming naar zich toe getrokken) maar binnen onze bevolking constateert de BSD een toenemende belangstelling voor dit onderwerp en de mogelijke consequenties die 5G kan hebben binnen ons territoir als het gaat over waar en hoe de eventuele masten en antennes komen. Elders zien wij dat die discussie al (deels) vertaald is/wordt naar een gemeentelijk zendmasten beleid. Mogelijk verdiend dat navolging in onze gemeente. Ook mag de vraag gesteld worden of gemeenten hier geen nadrukkelijke rol dienen op te eisen. Het gaat immers over de gezondheid van onze inwoners en onze flora en fauna.

Ook binnen de BSD heeft die discussie en straling in het algemeen de belangstelling aangewakkerd. Wij (ondergetekende en enkele belangstellenden) zijn begonnen metingen te verrichten waarvan wij de komende weken/maanden kond zullen doen. Uw college mag in deze te gelegener tijd nog een aantal aanvullende vragen verwachten.

De BSD is zich er van bewust dat al onze bevindingen voldoen aan de Nederlandse normen. Maar die normen zijn nagenoeg de ruimste van de wereld. Alsof de Nederlanders of Bergenaren veel beter tegen de gevolgen van elektromagnetische straling zouden kunnen dan Duitsers, Belgen, Nieuw-Zeelanders of Zwitsers. Het doet wat vreemd aan dat Nederlanders volgens de normen 2 keer beter tegen straling kunnen dan Duitsers, 9 keer beter dan Nieuw- Zeelanders en 180 keer beter dan Zwitsers (Zie bijlage met normen en onderzoeksresultaten en een foto bijlage.). Ook binnen de normen zou het streven moeten zijn dat binnen ons beleid en bij onze eigen beslissingen gestreefd zou dienen te worden naar beperking van de voortgebrachte straling. 

Ondergetekende heeft op zondag 11 augustus 2019 drie meetrondes gemaakt over de Grote Markt met de HF 35 C in het meetbereik 800 MHz -2700 MHz waarmee waarden gemeten kunnen worden tot 2000 microwatt/m2. Er is omstreeks 7.30 uur, 14.00 uur en 18.00 uur gemeten. Dus tijdens een doodstille Grote Markt en een Grote Markt waar de terrassen enige menselijk vulling genoten. De gemeten variaties zijn enigszins te wijten aan het aantal bezoekers (vermoedelijk met mobieltjes in hun zakken of in gebruik) maar vooral aan de aard en aantallen van de gebruikte camera’s/sensors van de terraseigenaren. De verschillen zijn best groot. Sommige camera’s geven aanzienlijk meer straling dan andere en zijn daarmee mogelijk meer schadelijk dan andere. Ook de, door de gemeente opgehangen camera’s, vertonen opmerkelijke verschillen qua afgegeven straling.

Is uw college bereid om zowel naar ondernemers toe voorlichting te geven als bij de aankoop/vervanging van de eigen camera’s/sensors en andere apparatuur invulling te geven aan de doelstelling te komen tot stralingsarmere installaties?

Een tweede zone van meting dit weekeinde betrof het gebied rond de Dikke Boom op het Gouvernementsplein waarbij op dezelfde tijdstippen is gemeten. Op alle drie de tijdstippen waren de metingen verbijsterend hoog. Afhankelijk van de meetpositie tussen de 500 en 2000 microwatt/m2 en zelfs hoger. Nader onderzoek wees uit dat de zendinstallatie op het voormalige pand van Peek & Coppenburg de bron was van de straling. Die zendmast haalt zelfs nog op de hoek Blauwhandstraat/ Engelsestraat circa 800 microwatt/m2 en op de hoek Parade/Kerkstraat in de zichtlijn met de zendmast nog ruim 1000 microwatt/m2. Die waarden zijn, zeker als je in de meegezonden bijlage de mogelijke effecten bekijkt, buitengewoon hoog voor bewoners in de omgeving. Onderzoek van Marjorie Lundquist van de American Physical Society heeft aangetoond dat er al vanaf 0,2 microwatt/m2 een gezondheidsrisico bij zoogdieren optreed. Wat de BSD echter verbijsterend vindt is de belasting van de Dikke Boom. In de ochtend was de hoogste meting circa 1800 microwatt/m2. Bij de middag metingen sloeg de meter buiten de schaal dus meer dan 2000 microwatt/m2. En dat bij een monument! Onze Dikke Boom wordt wel beschermd tegen bijlen en zagen maar niet tegen de straling die hem naar het leven staat. Onderzoek van Alexander Lerchl (Universiteit Bremen) toont een afname van de fotosynthese van planten bij bestraling en een onderzoek van
de Landessanitätsdirektion Salsburg toont aan dat bomen lijken ziek te worden vanaf circa 7 microwatt/m2.

Uw college kan natuurlijk verwijzen naar de Nederlandse normen en stellen dat de gemeten straling daaraan voldoet. Besef dan dat deze normen zijn opgesteld in 1998 met de kennis van toen, dat deze normen zijn gebaseerd op het koken van een zak zoutwater en dat de resultaten niet bedoeld waren om een juiste norm voor de volksgezondheid te zijn (De meting was gericht te kijken hoeveel straling er nodig was om de zak zout water van 72 kg door straling op te warmen. Er werd niet gekeken naar bijvoorbeeld eventuele DNA schade door de straling. Dit alles gebeurde ruim voor de tijd dat mobieltjes en smartphones gemeengoed werden. Met de kennis van nu vraagt de BSD fractie uw college aandacht voor het behoud van de Dikke Boom en voor de bewoners die de straling van dit soort zenders ondergaan.

Wat kan uw college doen om bewoners, plant en dier in de omgeving van dit soort zenders beter te beschermen?

(Meer informatie over de stralingshoeveelheden en de onderzoeken toegevoegd in deze .pdf)

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.
 


 

ONKRUID TOT AAN JE OKSELS

 


| jaar 2 | nr. 023 | 06-08-2019 |

 

| ONGEWENSTE KRUIDEN |

(geluid aanzetten in video)

| locatie: diverse plaatsen in Bergen op Zoom |

 
 

 

 

 

VAREN OP DE BERGSE PLAAT

 


| jaar 2 | nr. 022 | 06-08-2019 |

 

| NIET ZONDER GEVOLGEN |

(geluid aanzetten in video)

De maximumvaarsnelheid op de Bergse Plaat is er om meerdere redenen!

(Op de eerste miniatuur van het filmpje is de omgeploegde bodem te zien.)

| locatie |

 
 

 

 

 

ARM BERGEN OP ZOOM: HET ANTON VAN DUINKERKENPARK

 


| jaar 2 | nr. 021 | 17-07-2019 |

 

| ZONDER WOORDEN |

(geluid aanzetten in video)

| locatie: Anton van Duinkerkenpark |

 
 

 

 

 

ARM BERGEN OP ZOOM: JA WOORD AAN ROOSENDAAL

 


| jaar 2 | nr. 020 | 14-07-2019 |

 

| BOVEN DE TAFEL FIETSEN! |

(geluid aanzetten in video)

Het zou goedkoper zijn om ,,JA!” te zeggen. Omdat het geld op is zal het Bergen op Zoom in een latere fase zelfs meer geld gaan kosten! “Artikel 12 dilemma’s”.

| BNdeStem |

| mirror (pdf) |

| locatie |

 
 

 

 

 

BOA OF LOKAAL POLITIEAGENT?

| jaar 6 | nummer 259 |

| 07-07-2019 | 11.40 uur |


 

| BEZUINIG JE BLAUW, BURGER IN HET NAUW |

 

Politie in actie

Op 1 januari 2013 is de nationale politie ingevoerd. De nationale politie zou ervoor moeten zorgen dat samenwerking in de regio bespoedigd werd, en stiekem werd er natuurlijk ook een bezuinigingsslag geslagen. Door de centralisatie van de nationale politie is inderdaad de samenwerking en informatie-uitwisseling verbeterd. Echter, door de bezuinigingsslag heeft de capaciteit van de politie een klap gehad, en dat is te zien in de samenleving. Veel burgers geven aan dat de autoriteiten niet voor hen klaarstaan, en dit draagt bij aan het gevoel van onveiligheid.

Deze geluiden bereiken ook al een aantal jaar de raadszaal van Bergen op Zoom. Elke bespreking over veiligheid bevat wel de slogan “meer blauw op straat”, ondanks dat het zeggenschap van de gemeente op dit onderwerp nihil is. Welke troef tovert de lokale politiek dan altijd uit de hoge hoed? De BOA; bijzonder opsporing ambtenaar. Afgezien van de beperkte mogelijkheden door de barre financiële situatie van de Bergse staatskas, zou het vast goed zijn als er meer capaciteit voor de BOA’s vrijgemaakt worden. Zo vond ook Lijst Linssen tijdens de raadsbespreking van het beleidskader. Daarom hadden zij een motie ingediend met de noodkreet om twee extra BOA’s toe te voegen aan het domein openbare ruimte. Deze motie vond ik zo opvallend omdat hij een jarenlange politieke tendens beschrijft die inmiddels op een hoogtepunt komt, dat ook in de motie beschreven staat: de BOA ter vervanging van het schaarse politieapparaat dat handen en voeten te kort komt. In de motie stond dit in de overwegingen benoemd door aan te geven dat de nationale politie overbelast is en de wijkagent onvoldoende tijd heeft om zijn of haar taak volwaardig uit te voeren. Als klap op de vuurpijl komt in het dictum, zonder enige overwegingen, dat BOA’s bewapend moeten worden met pepperspray en een wapenstok “omdat zij niet of onvoldoende kunnen optreden”.

De discussie over het standaard bewapenen van BOA’s steekt in het hele land de kop op. Toeval? Of zou het dan toch echt komen door de nationale leegroof van het politieapparaat? Kortom, lokale spierballen voor een nationaal probleem veroorzaakt door nationaal beleid. Daarnaast vind ik het ook bijzonder gevaarlijk om zonder enige overweging te stellen dat de gemeente het initiatief moet nemen om onze BOA’s standaard te bewapenen. Laten we ons verdiepen in het concept van het geweldsmonopolie. De filosoof Weber stelde dat onze gemeenschap in vrede kan leven als geen enkele entiteit het recht heeft tot het toepassen van geweld, behalve deze exclusieve entiteiten die door de overheid zijn aangewezen, zoals onze krijgsmacht en de politie. Dit zodat het verbod op geweld, en de regels die gelden binnen onze staat gehandhaafd kunnen worden.

Indien onze BOA’s standaard bewapend worden, betekent dat dus dat de toegang tot dit exclusieve geweldsmonopolie uitgebreid wordt. Een verandering in zo’n cruciale structuur in onze staat moet daarom goed onderbouwd worden. De onderbouwing dat een andere entiteit die deze bevoegdheid wel heeft, namelijk de politie, kapot bezuinigd is, is helaas geen legitieme reden. Met deze argumentatie kan iedereen bewapend worden die zich in risico werk bevindt. Dit begint met de treinconducteur, die regelmatig in aanraking komt met agressie, en voor je het weet zal de medewerker van de ernstigste GGZ-afdeling zich ook moeten bewapenen. Want in de moderne samenleving verzinnen we andere oplossingen voor het gebrek aan de luxe van voldoende politiecapaciteit.

Manuela van Gent

 


ARM BERGEN OP ZOOM: DE BINNENSTAD

 


| jaar 2 | nr. 019 | 04-07-2019 |

 

| WANNEER IS DE MAAT VOL? |

(geluid aanzetten in video)

De meeste politici zullen niet blij worden van dit filmpje. Daarom laten wij het zien. U wist dit al. Geef toe, dit kan toch niet zo langer? 

“VVD-raadslid Dominique Hopmans wijst het college erop dat de presentatie van Bergen op Zoom op YouTube stukken beter kan. 
Hij doet de suggestie om een wedstrijd te organiseren waarin het beste promotiefilmpje wordt beloond.”

Wij hebben de uitdaging uitgewerkt.

| locatie: binnenstad van de gemeente Bergen op Zoom |

 
 

 

 

 

ARM BERGEN OP ZOOM: DE TERPEN

 


| jaar 2 | nr. 018 | 01-07-2019 |

 

| HET IS ZO ONEERLIJK DAT DIE MOOIE NATUUR KAPOT MOET |

(geluid aanzetten in video)

Een prachtige uitkijk op de natuur van de Brabantse Wal, één van de weinige mooie uitzichten vanuit Bergen op Zoom gaat straks óók verloren. Het moet echt anders, de Bergse Sociaal Democraten brengen het eerlijke verhaal over de schulden en de gevolgen voor de inwoners van Bergen op Zoom. (Een artikel 12 gemeente worden is een onderhandelbaar begrip. Zo zal er ook over de hoogte van de ‘schuldenkwijstschelding’ onderhandeld moeten worden.)

| info |

| locatie |

 
 

 

 

 

ARM BERGEN OP ZOOM: DE NIEUWE VESTE

 


| jaar 2 | nr. 017 | 29-06-2019 |

 

| HET VOELT ZO ONEERLIJK |

(geluid aanzetten in video)

De gevolgen van de zo goed als failliete gemeente Bergen op Zoom zijn voor de bewoners niet fijn. De Bergse Sociaal Democraten delen het leed van de inwoners, maar roepen ook op om goed na te denken alvorens levensingrijpende beslissingen te maken!

| locatie |