VRACHTVERKEER, KENMERK LK/5004

 


 

Bergen op Zoom, 9 april 2005

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: vrachtverkeer, kenmerk LK/5004

 

Geacht College

Deze maand staat op de raads- en commissie ROUB-agenda het ‘verkeersstructuurplan Bergen op Zoom’. 

De D66/BSD-fractie mist in dit plan een effectieve aanpak van de vrachtwagenoverlast binnen de bebouwde kom. 

De afgelopen jaren hebben ons veel klachten bereikt over de verkeersoverlast veroorzaakt door vrachtwagens. Straten die daarbij de revue passeerden, waren o.a.: Olympialaan, Rooseveltlaan, Wouwsestraat, Lange Parkstraat, Ravelstraat, Noordsingel, Markiezaatsweg, Antwerpsestraat(weg) en de Bredasestraat.

Bij discussies hierover in raad en commissies, kwam vaak naar voren dat de openbare weg niet af te sluiten was voor vrachtwagens en dat middels ontmoediging, overleg met transportondernemers en door herinrichting van wegen de vermindering van de verkeersoverlast bewerkstelligd zou moeten worden. Dit is maar ten dele waar! 

Omdat de D66/BSD-fractie beseft dat de navolgende suggestie mogelijk enige nadere bestudering vergt en het derhalve, ingebracht tijdens de commissievergadering, mogelijk niet de juiste benadering van het College zou ontvangen, doen wij nu reeds de suggestie inzake het vrachtverkeer zodat Uw College dit tijdens de commissievergadering van een weloverwogen commentaar kan voorzien. 

De gemeente Vlaardingen heeft reeds vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw de navolgende bepaling in de APV opgenomen: 

   Artikel 4.1.5b            Routering (nachtelijk rijverbod)

  1. Het is verboden met een vrachtauto, als bedoeld in artikel 1, onder a, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen meer bedraagt dan 3.500 kg of die met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter, tussen 23.00 en 07.00 uur op een andere dan door het college bij openbaar bekend te maken besluit aangewezen weg te rijden.
  2. Het college kan van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen. 

Dit onderdeel is herhaalde malen tot de Raad van Staten aangevochten, maar juridisch houdbaar gebleken. Er zijn gedurende de nacht enkele wegen voor vrachtwagens opengesteld, zodat continue bedrijven op de industrieterreinen er geen last van hebben. 

Een dergelijke maatregel zou de hinderlijke overlast van vrachtwagens enorm terugdringen en is simpel te handhaven.  

Uw reactie tegemoet ziende,

Hoogachtend,

Namens de D66/BSD-fractie,

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *