ROBRANT, KENMERK LK/5005

 


 

Bergen op Zoom, 7 mei 2005

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Robrant, kenmerk LK/5005

 

Geacht College,  

Namens de D66/BSD-fractie vraag ik Uw aandacht voor het onderhoud van de heide in het Lievensbergbos. Het heidelandschap is een duizenden jaren oud cultuurlandschap, dat zich in de kustgebieden van West Europa uitstrekte van Noorwegen tot Noord Portugal. Onze heide is daar één van de restanten van. Het was het boerencultuurlandschap van de zich verplaatsende boer, die op een duurzame wijze zichzelf en zijn dieren voedde op de karige grond. 

Zonder beheer zal de natuur (het bos) bezit nemen van onze laatste plukjes heide. Als de politiek daarvoor kiest, kan dat! Willen we de heide als cultuurlandschap behouden, dan zullen we het moeten onderhouden. Zonder te willen beweren dat er nu van onderhoud geen sprake is, wil ik namens onze fractie daar enige bemerkingen over maken. 

Een basis voor meer natuurlijk onderhoud zou begrazing zijn door een schaapskudde (met herder) of een begrazing door everzwijnen, bijvoorbeeld met een verplaatsbare omheining om schadelijke of bedreigende neveneffecten te vermijden. Beide natuurlijke begrazingen zouden toeristisch de nodige positieve neveneffecten hebben. 

De karige grond is het meest kenmerkende van de heide: arm aan nutriënten en mineralen. Door depositie van o.a. stikstofoxiden en ammoniumzouten neemt de nutriëntenrijkdom van de heidegrond toe. Dit wordt versterkt door de verloving van het bos, waardoor bladeren de heide opwaaien en voedsel geven aan de heidegrond en op sommige plaatsen op de heide van de Lievensberg leidt tot verstikking/verslijming van de heide, waardoor de vergrassing (veelal door het pijpenstrootje) hand over hand toeneemt.  

Behalve door schapen of zwijnen, zou het onderhoud ook handmatig op de bedreigde plekken kunnen bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers. Van iemand die goed bekend is met de heide heb ik begrepen dat dit tot op heden door de gemeentelijke ambtenaren, belast met de zorg voor dit gebied, niet op prijs wordt gesteld en deels zelfs tot stevige discussies heeft geleid. De D66/BSD-fractie betreurt dit in hoge mate en vraagt zich af wat het geformuleerde beleid is rond de instandhouding van de heide in het Lievensbergbos. De inzet van vrijwilligers elders in de gemeentelijke organisatie (denk aan het archief en archeologie) is een geaccepteerd en gewaardeerd gegeven. Zou dit ten aanzien van het beheer van heide ook niet kunnen, bijvoorbeeld als herder/hoeder en/of in het groenbeheer? 

Als we grote kosten (zoals het machinaal plaggen) ten aanzien van de heide willen voorkomen c.q. langdurig willen uitstellen, zal het onderhoud/instandhouding van de heide mogelijk aanpassing vergen. 

De D66/BSD-fractie verzoekt Uw College de raad in deze te informeren c.q. een toekomstvisie omtrent het gewenste eindbeeld van de heide te ontwikkelen. 

Uw reactie tegemoet ziende,

Hoogachtend,

Namens de D66/BSD-fractie

Louis van der Kallen  

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *