BOMENKAP VERDUINSBOS, KENMERK LK/5008

 


 

Bergen op Zoom, 22 mei 2005

 

College van Burgemeester en

Wethouders  

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Bomenkap Verduinsbos, kenmerk LK/5008

 

Geachte College, 

De laatste tijd bereikt de D66/BSD fractie veel bemerkingen/klachten over het kappen van bomen die vaak een beeldbepalend karakter hadden.

Vandaag heeft ondergetekende, na een verontrustend telefoontje uit het Verduinsbos te Halsteren moeten constateren dat sommige burgers het vervallen van de plicht tot kapvergunning wel heel vrij opvatten. Een fors aantal bomen, waaronder een robuuste berk met een doorsnede van circa 35 centimeter bleken nabij Verduinsbos 30 gekapt. Grotendeels bevonden die bomen zich buiten de perceelgrens van de verantwoordelijke. Bomen zijn gekapt tot op circa 8 meter, op vermoedelijk, gemeentelijk eigendom. Dit bevreemd zeer daar recent de gemeente die bomen grotendeels met de inzet van een hoogwerker nog heeft gesnoeid. 

Het komt de D66/BSD fractie voor dat derden wederrechtelijk gemeentelijke eigendommen opzettelijk hebben beschadigd c.q. vernietigd c.q. verwijderd. Volgens omwonenden hebben de feiten zich op zaterdag 21 mei voorgedaan en heeft de politie op verzoek van omwonenden  kennisgenomen van de gedragingen en de feiten. 

Uit een brief van de verantwoordelijken (zie bijlage) aan de verontruste omwonenden, valt op te maken dat de verantwoordelijken van een ‘betreffende contact persoon van de gemeente de informatie hadden gekregen dat gezien het type bomen en de locatie er geen vergunning nodig was’.  

Met name “de locatie” bevreemd ons zeer.  Het voorgaande leidt voor de D66/BSD fractie tot de volgende artikel 37 vragen:

–         Was de gemeente op de hoogte van het geven van “toestemming” door een contact persoon voor het kappen/rooien,  door derden, van bomen op gemeentelijk eigendom?

–         Heeft een bevoegd ambtenaar toestemming gegeven tot dit kappen/rooien van bomen op gemeentelijk eigendom?

–         Past het in het gemeentelijke beleid dat derden werkzaamheden als kappen/rooien van bomen op gemeentelijk eigendom uitvoeren?

–         Wat gebeurt er c.q. is er gebeurd met het hout van deze bomen?

–         .Indien er op geen enkele wijze toestemming is gegeven voor deze grove inbreuk op de gemeentelijk eigendomsrechten wat zijn dan de gevolgen?

–         Is Uw college in deze dan bereid tot aangifte van opzettelijke beschadiging c.q. vernietiging van gemeentelijk eigendom c.q. van vervreemding van gemeentelijke eigendommen als hout?

–         Is Uw college bereid t.o.v. de verantwoordelijken een vordering tot volledig herstel in te stellen c.q. een schadeloos stelling te vorderen zodat tot aanplant gekomen kan worden van gelijkwaardige bomen alsmede tot herplant van de geruimde bossages c.q. onder begroeiing? 

De gang van zaken laat zien waar het schrappen van de kapvergunning toe kan leiden: het verlies van hoogwaardige natuur in een waardevolle omgeving!!

Een strak handhavend optreden met verhaal van de schade komt de D66/BSD fractie als zeergewenst voor indien zonder gemeentelijk toestemming is gehandeld. Indien de toestemming wel is verleent verzoek de D66/BSD fractie deze zaak en het gevoerde beleid in deze toe te lichten in de commissie die het aangaat. 

In afwachting van Uw boomvriendelijk antwoord, 

hoogachtend, 

L.H. van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.