VRAGENUUR SEPTEMBER: (ZORGVERZEKERING, ROXY, VOETPAD THALIA, WOONSCHEPEN)

 


 

VRAGEN – vragenuur september

 

Zorgverzekering

De heer Tof Thissen, voorzitter van de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten (Divosa), verwacht door de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet toenemende financiële problemen voor bijstandsgerechtigden. Hij voorziet vooral problemen omdat de zorgtoeslag door de belastingdienst aan het begin van de maand wordt uitbetaald, terwijl de premie pas aan het eind van de maand moet worden voldaan. Indien als gevolg van premieachterstand een bijstandsgerechtigde uit de verzekering wordt gezet, verwacht hij dat de zorgkosten dan op het bordje van gemeenten komen (Volkskrant 31 juli 2005).

Het vorenstaande wordt onderschreven door directeur G. Jaarsma van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet. Ook hij verwacht door de invoering van de Zorgverzekerings- wet toenemende schuldproblemen bij bijstandsgerechtigden.

Uit een enquête onder 131 leidinggevenden van Sociale Diensten bleek dat 83 % verwacht te weinig personeel te hebben om de nieuwe Zorgverzekeringswet goed uit te kunnen voeren (NRC 31 juli 2005).

Dit leidt tot een aantal vragen: 

–         Is onze Sociale Dienst voorbereid op de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet?

–         Is de verwachting dat er voldoende personeel voor deze klus beschikbaar zal zijn?

–         Wordt er begrotingstechnisch rekening gehouden met een toenemend beroep door  bijstandsgerechtigden op de gemeente wegens verwijdering uit de verzekering door wanbetaling? Wat zijn de gemeentelijke financiële risico’s? 

Roxy

Sinds enige tijd is de Roxy niet meer in gebruik als bioscoop. De angst voor verpaupering slaat dan al snel toe. De suggesties wat daar op die locatie allemaal mogelijk c.q. gewenst zou zijn nemen toe. 

–         Heeft het College al plannen/gedachten inzake de Roxy?

–         Is het College in deze bereid activiteiten richting de eigenaar te ontwikkelen ten behoeve van stimulering van bepaalde vormen van gebruik van deze locatie/accomodatie.

–         Wil het College in dit kader het stimuleren van de vestiging van een discotheek (een grote wens van jeugdigen, zo blijkt uit opmerkingen bij onze praatpaal) ter hand nemen?

 

Voetpad Thaliaplein

De bouwwerkzaamheden op het Thaliaplein vorderen gestaag. De toren is zo’n beetje klaar. Burgers en toeristen vragen zich af of en wanneer het eerder aangegeven pad (tussen kerk en torenflat) er komt. Mede gelet op het feit dat eventuele bewoners van de flat wel eens gewend kunnen raken aan de situatie zonder pad aan de oostkant van de kerk, rijst de vraag wanneer dit pad er komt. 

–         Wanneer wordt het pad tussen de Torenflat op het Thaliaplein en de kerk gerealiseerd c.q. opengesteld voor het publiek?

  

Woonschepen

Bergen op Zoom wordt steeds waterrijker. Zeker met de nieuwste plannen rond de Bergse Haven. Dit leidt er mede toe dat burgers ideeën krijgen over wonen op dat prachtige water bijvoorbeeld middels woonarken of een watervilla.

Artikel 88 van de Woningwet luidt:

“De gemeenteraad stelt geen regels die leiden tot een algemeen verbod van het in gebruik nemen of geven van een woonschip op een ligplaats”.

Met andere woorden: een woonschip moet kunnen en mag niet getroffen worden door een algemeen verbod. 

Nu reeds beschikt Bergen op Zoom over wateren die in principe geschikt zijn of eenvoudig geschikt te maken zijn voor ligplaatsen voor woonschepen. Recent (april 2005) heeft zich een burger gemeld met interesse in het wonen op het water en gevraagd naar de mogelijkheden en de voorwaarden waaronder. Tot op heden wacht hij vergeefs op een antwoord.

De D66/BSD-fractie heeft de volgende vragen: 

–         Zijn er in Bergen op Zoom wateren/locaties aangewezen c.q geschikt bevonden voor ligplaatsen voor woondoeleinden?

–         Zo neen, mede gezien artikel 88 Woningwet, waarom niet? En wordt het geen tijd beleid te ontwikkelen ten aanzien van deze woonwensen onder onze bewoners?

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *