‘T GROENEWOUD, KENMERK LK/5016

 


 

Bergen op Zoom, 16 augustus 2005

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: ’t Groenewoud, kenmerk LK/5016

 

Geacht College, 

Naar aanleiding van de brief inzake wateroverlast van de Buurtvereniging ’t Groenewoud van 1 augustus 2005 heb ik een werkbezoek gebracht aan de buurtschap ’t Groenewoud.

Het feit dat in het buurtschap met grote regelmaat sprake is van wateroverlast is een logisch gevolg van de infrastructurele inrichting van het buurtschap en het vasthouden van rioleringsnormen van de gemeente, die onvoldoende rekening houden met de hoogteprofielen van zowel de bestrate als onbestrate delen van het gebied. 

De feiten

Bij stevige buien veranderen steil aflopende straten in beken, die halverwege de afdaling van de Brabantse Wal de Groenewoudseweg als tussenstation passeren. 

Het water komt van verschillende kanten richting Groenewoudseweg:

–          Vanuit de Pomonalaan/Halsterseweg stroomt het in lagen van 10 – 15 cm. richting het Burgerhout, omdat het Burgerhout vlak na de afslag Groenewoudseweg een klein stukje stijgende is, slaat een aanzienlijk deel van het water komende vanaf de Pomonalaan/ Halsterseweg de Groenewoudseweg in. Een fors deel kan gelukkig aan de zuidzijde van nr. 46 via een grasveld weg de polder in. Een deel stroomt verder de Groenewoudseweg in.

–          Een tweede stroom komt van de Staakberg. Het hoogteverschil is daar over een korte afstand meer dan ca. 5 meter. De Halsterseweg ligt daar op ca. 10 meter, terwijl de Groenewoudseweg ter plekke op ca. 5 meter hoogte ligt. Het wegprofiel loopt steil af en voert bij stevige buien veel water mee tot ca. 10 à 15 cm. Dat water slaat deels ter hoogte van de volkstuinen over de parkeervoorziening van de weg af en belaagt dan de achterzijden van de bezuiden de Staakberg gelegen woningen aan de Groenewoudseweg. Een deel van het water stroomt door over de Staakberg en mond uit op de Groenewoudseweg om daar grotendeels naar het noorden af te slaan. 

–          Een derde stroom bestaat in feite uit drie stromen (over twee zandpaden en een semi-verhard pad), die vlak voor de samenkomst van de Oude Koepel met de Groenewoudseweg zich tot één stroom verenigen. Vrijwel al dat water stort zich recht op de huizen aan de westkant van de Groenewoudseweg en slaat dan rechtsaf richting speelterrein.

De vierde bron van water op de Groenewoudseweg is de riolering. Kort nadat de bui begint, is de riolering volledig gevuld. Het grootste deel van ons rioleringsstelsel is relatief open. Per sector bezien staat het in open verbinding met elkaar. Binnen die sector vult de riolering zich snel op de lagere delen en dat is de Groenewoudseweg ten opzichte van de massa van het bebouwd gebied in de omgeving. Bij een stevige bui dansen de putdeksels dan ook op de waterdruk en komt het water uit de diverse afvoerputjes omhoog en worden aanvoerputjes.

De gemeente heeft het afgelopen decennium in het gebied de nodige ingrepen gepleegd, die deels de problemen deden toenemen en deels onvoldoende soelaas boden. Het aanbrengen van extra putten en roosters is voor lichte buien enige oplossing. Voor de stevige buien, waarbij de riolering volschiet, is het geen oplossing, maar deels zelfs een bescheiden bijdrage aan het probleem. Deels zijn de putten zelfs een schijnoplossing. Bijvoorbeeld bij de Oude Koepel schieten deze snel vol met zand en raken daar bij een bui snel verstopt. Mogelijke (deel)oplossingen:

 

  • De problemen zijn de afgelopen jaren verergerd door enerzijds de toename van de intensiteit van de buien en anderzijds de toename van het verhard oppervlak in het gebied (woningbouw, verharding tuinen, aanleg sportpark) en de verharding en daarmee verhoging van de wegen. 
  • Het verlagen van de wegprofielen van de Staakberg en Groenewoudseweg.
  • Het verhogen c.q. aanbrengen van stoepbanden aan de westkant van de Groenewoudseweg (even nummers).
  • Het verhogen c.q. aanbrengen van stoepbanden aan de zuidzijde van de Staakberg
  • Het voorkomen op de hoek Oude Koepel-Groenewoudseweg dat zand de putten verstopt, bijvoorbeeld door middel van een zandvang en in de put een verhoging van het waterinlaatpunt, zodat het grove zand bezinkt in de put.
  • Op de hoek Oude Koepel/Groenewoudseweg de stoeprand rond het plantsoen terugleggen, waardoor het water eerder en makkelijker rechtsaf kan.
  • Middels de aanleg van een plateau voorkomen dat het water vanaf de Pomonalaan/ Halsterseweg de Groenewoudseweg in kan.
  • De riolering zodanig aanpassen, middels terugslagkleppen, dat het water van elders niet op de Groenewoudseweg omhoog kan.
  • Voorkomen/terugdringen verdere verharding in het gehele gebied op de westelijke glooiing van de Brabantse Wal

Kortom: een inrichting van het gebied dat bovengronds het regenwater goed afvoert naar zo mogelijk twee retentievijvers, één ten westen van het speelterrein nabij de Oude Koepel en één naast nr. 46 op de Groenewoudseweg, waar nu een weide ligt waarop veel vrachtwagens staan. Een mogelijke bebouwing van dat perceel, in het kader van het dichten van gaten in de lintbebouwing, is om waterhuishoudkundige redenen dus niet gewenst.

De D66/BSD-fractie verzoekt Uw College het bovenstaande te betrekken bij een spoedige aanpak van de problematiek van de wateroverlast van het buurtschap ´t Groenewoud. 

 

Eens te meer is duidelijk dat in een gebied met grote hoogteverschillen de aanpak radicaal anders moet.

Als afvoer ondergronds niet kan of onbetaalbaar wordt, moet het bovengronds kunnen zonder dat bewoners de overlast ervaren.

Vertrouwende op actie,

 

met vriendelijke groet

namens de meedenkende D66/BSD-fractie 

 

Louis van der Kallen

 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *