VRAGENUUR SEPTEMBER V: (RAVELIJN, AFVALCONTAINERS, PENSTRAAT)

 


 

vragen – vragenuur september V

 

Ravelijn
De afgelopen weken ben ik met name door toeristen en direct omwonenden aangesproken over bepaalde punten in de stad, die bepaald niet “om door een ringetje te halen” zijn.

Een omwonende van het Ravelijn verzocht mij eens een wandeling te maken “langs het historisch erfgoed, het Ravelijn”. Met haar moet ik constateren dat het perfecte binnenterrein in schril contrast staat met de omgeving. Afrastering en heggen waarvan onderhoud en herstel van jaren her lijkt te zijn; een door zwerfvuil ontsierd water, vooral in de windstille hoeken; de walkanten met veel zwerfvuil en opgeschoten groen.

In 2003 had zij daarover een keer de klachtenlijn gebeld. De behandeling was prima, het resultaat niet. De betrokken ambtenaar deelde mee dat het zwerfvuil 1 maal per jaar in december wordt verwijderd. Een gebrek aan mankracht werd als reden opgegeven.

Jammer voor toeristisch Bergen! 

–         Is het juist dat slechts eenmaal per jaar het zwerfvuil wordt verwijderd?

–         Staan er herstel- en onderhoudswerkzaamheden gepland voor de afrasteringen en heggen?

–         Zo ja, wanneer?

–         Zo nee, wat moet er gebeuren om de omgeving van het Ravelijn hoger op de prioriteitenlijst qua onderhoud te krijgen? 

Afvalcontainers
Een andere toeristische trekpleister is de Grote Markt. Deze ziet er overwegend goed uit. De gemeente doet haar best en ook de meeste ondernemers trachten de boel goed bij te houden.

Des te storende is het dat er één uitzondering is. Er is één ondernemer die de afvalcontainers (die op maandag na 9.30 uur worden geleegd) de gehele zondag buiten tegen de zijmuur van zijn gelegenheid laat staan, zie foto. Wat ook opvalt is dat deze containers overvol zijn en daarom niet gesloten. Een rondgang op maandagmorgen leert dat de containers van de andere ondernemers zonder uitzondering keurig gesloten zijn.

Volledige sluiting is nodig omdat anders dieren als ratten, kauwen en meeuwen de hinder voor wandelaars, toeristen en omwonenden verergeren. De niet goed gesloten containers op de hoek Hoogstraat/Grote Markt waren afgelopen zondag dan ook een waar Eldorado voor een zwerm blauwe vliegen. Een omwonende verklaarde dat hij feitelijk zijn ramen, ook op een warme zondag, niet geopend kan houden.

Wat verder opviel was dat er, buiten etensresten, nogal wat glaswerk in de containers zat. 

–         Hoe is de handhaving van dit soort ernstige overlast (stank en vliegen) veroorzakende overtredingen op zondag geregeld?

–         Wat staat in de vergunning?

–         Is gescheiden afvalinzameling in de vergunning opgenomen? 

Penstraat
Voor de zoveelste keer de Penstraat!

Voor de gemiddelde toerist moet de Penstraat overkomen als de achterbuurt van Bergen op Zoom. De Kragge oogt ordentelijker! Hier stort(en) één of meerdere ondernemer(s) zijn/hun afval illegaal. Nu dit reeds jaren duurt, lijkt het of er geen sprake is van enige handhaving. Dit ondanks de verzoeken van vrijwel alle fracties. De ergernis van goede ondernemers, omwonenden en toeristen is groot. Hier wordt systematisch misbruik gemaakt van een gemeentelijke voorziening waarvoor de burger opdraait en de betrokken ondernemer(s) zich kosteloos van zijn/hun afval ontdoet/ontdoen, de omgeving vervuilt, de leefbaarheid aantast en zeer concurrentievervalsend bezig is. 

Er hangt in de Penstraat rond dit afvalinzamelpunt een misselijk makende stank en de straat is nabij de ondergrondse container soms glad van het vet en het rottende afval. De container is het toppunt van smerigheid en vermoedelijk, zo lijkt het, nog nooit schoongemaakt, zie foto.

Als ik als burger op een dergelijke smerige container zou zijn aangewezen, zou ik deze vanwege de mogelijk ziekmakende smerigheid zeker niet gebruiken! 

–         Welke handhavingsacties heeft het College de afgelopen jaren ondernomen?

–         Beschikken alle omliggende ondernemers over adequate opslagmogelijkheden voor alle soorten afval en over contracten met afvalverwerkers en wordt/is er op de feitelijke afvoer ooit gecontroleerd?

–         Worden ondergrondse afvalcontainers ooit schoongemaakt?

–         Is er qua schoonmaak van de nu in grote aantallen geplaatste en te plaatsen containers een schoonmaakcontract met een schoonmaakbedrijf?

–         Zo ja, wat is de schoonmaakfrequentie?

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *