WATEROVERLAST GROENLANDSTRAAT, KENMERK LK/5020

 


 

Bergen op Zoom : 22 september 2005

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

                       

Ons kenmerk : LK/AK/5020             Onderwerp : Groenlandstraat                       

 

Geacht College, 

Naar aanleiding van een recent artikel in de Bergse Bode inzake de wateroverlast in de Groenlandstraat, heb ik een schouw gehouden in deze straat en de directe omgeving. 

De frequent terugkerende wateroverlast vraagt om een oplossing. Aanpassing van de riolering is een mogelijke oplossing. De ontwerpnormen van de rioleringen ten tijde van de woningbouw waren gebaseerd op 11 à 15 mm regen per 24 uur en een beperkter bebouwings-/verhardingspercentage dan nu het geval is.

Bij een zware bui schiet de riolering in het gehele gebied snel vol en snelle afvoermogelijkheden naar lager gelegen gebieden is beperkt. Omdat de Groenlandstraat in het gebied, zeker ten opzichte van de Denemarkenstraat en het Noorwegenpad, relatief laag ligt, stroomt water niet alleen via de riolering, maar ook via de straat naar de Groenlandstraat.

Bij een aantal bewoners kwam het water in de WC’s omhoog, waaruit bleek dat het gehele rioolstelsel gevuld was. 

Wat ook opvalt, is de zeer hoge verhardingsgraad in het gebied. In de Groenlandstraat zelf zijn alle opritten volledig, en de voortuintjes grotendeels, verhard. Waar stenen liggen is iedere bufferingscapaciteit van de grond verdwenen. Ook nabij gelegen straten en pleinen kennen een vrijwel totale verharding, hetgeen op dit vlak het ergste doet vermoeden voor de achtertuinen. Het komt mij voor dat de totale verharding circa 40 tot 50 % hoger is geworden, dan waar bij het ontwerp van het gebied qua riolering rekening mee is gehouden.

Ook het woonwagenkampje is vrijwel volledig verhard. Ook daar zijn aanwijzingen dat mogelijk de riolering niet geheel goed werkt. Een bewoner vertelde dat de achterste punt altijd droog staat! 

Mogelijke (deel)oplossingen: 

–          Uitbreiding van de bergingscapaciteit van de riolering.

–          Terugbrengen van het verhardingsoppervlak, bijvoorbeeld door toepassing van poreuze bestratingsmaterialen en gesprekken met de buurtbewoners hierover.

–          Herinrichting van het parkeerterrein bij het woonwagenkampje. Hier zou een groenvoorziening kunnen komen. Dit past ook, nu bepaalde activiteiten daar geacht worden niet meer plaats te vinden.

–          Drempels in de bestrating aanbrengen bij de hoek met de Denemarkenstraat en de hoek met het Noorwegenpad.

–          Een ontwateringsgeul aanbrengen richting de Burgemeester Wittelaan.

–          Aan de achterzijde bij de woningen aan de geluidswal een bergings-/infiltratie- voorziening aanbrengen. Mogelijk zijn hierover met de wegbeheerder nadere afspraken te maken!

–          Controle doorstroming riolering in het gehele gebied. 

Hopende op een spoedige (deel)aanpak, 

met vriendelijke groet

namens de D66/BSD-fractie 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *