VOLKERAK-ZOOMMEER, KENMERK LK/5024

 


 

Bergen op Zoom : 15 november 2005  

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AH Bergen op Zoom

 

Betreft: Volkerak-Zoommeer, kenmerk LK/5024                  

 

Geacht College,

De VVD en D66/BSD fracties hebben met belangstelling kennis genomen van Uw brief d.d. 26 oktober 2005 als antwoord op ons schrijven van 15 augustus 2005 inzake de plannen in de PKB Ruimte voor de Rivier tot mogelijke waterberging in het Volkerak-Zoommeer-systeem. 

Uw beantwoording onder het zesde en zevende bolletje hebben een hoog ‘van horen zeggen’ gehalte: “De dijken zijn volgens het waterschap nu al in belangrijke mate tegen een dergelijke peilverhoging bestand”.

Dit lijkt in tegenspraak met de formele benadering van het waterschap richting het Rijk, dat de huidige categorie C dijken opgewaardeerd moeten worden tot categorie A dijken.

Allereerst zal dan het Rijk voor deze keringen de hydraulische randvoorwaarden moeten vaststellen. Dan is pas inzichtelijk welke maatregelen precies genomen moeten worden.

Nu is al wel te stellen dat de steenbekleding aanzienlijk moet worden aangepast om bij storm het twee meter hogere peil te kunnen keren. Volgens Royal Haskoning voldoet 14,5 km. Niet aan de stabiliteitseisen en 20 km. Voldoet niet aan de vermoedelijke eisen voor bekleding.

“Om hier gegarandeerd aan te kunnen voldoen is geld gereserveerd om eventuele zwakke plekken aan te (kunnen) pakken”.

Hier lijkt sprake van enige goed gelovigheid!

Nergens in de PKB, noch in een bijlage zoals de kosten-batenanalyse, blijkt geld gereserveerd voor maatregelen ten aanzien van de berging in het Volkerak-Zoommeer-systeem.

Ook bij het waterschap zijn geen reserveringen voor dit doel. 

Enkele voorbeelden uit de PKB:

–          Onder de paragraaf Dijkversterking in beneden rivierengebied, pag. 54 PKB deel 1, ontbreekt het Volkerak-Zoommeer

–          Overzicht investeringskosten dijkverbeteringen, tabel 3.6 kosten-batenanalyse deel 1, ontbreekt het Volkerak-Zoommeer-systeem. 

“Voor het herstel van de waterkerende functie bij de Burgemeester Peterssluis zijn (volgens mondelinge ambtelijke mededeling vanuit het waterschap) in het kader van het project Ruimte voor de Rivier door Rijkswaterstaat al de noodzakelijke middelen voorzien bij een keuze voor de maatregel van waterberging op het VZM”. 

Voorzien is nog niet gereserveerd! Wat is een mondelinge ambtelijke mededeling waard?

Er is dus niets gegarandeerd, laat staan voldoende! 

Zolang het Rijk, bijvoorbeeld op pagina 97 van de PKB 1 onder het kopje berging, nog spreekt in enkelvoud: “voor berging van een hoogwatergolf in een gebied met bestaand oppervlaktewater kan het nodig zijn een sluis aan te passen, een dijk te versterken of het peilbeheer te wijzigen”, is er sprake van een grove onderschatting. En het Rijk kennende worden er dan geen middelen gereserveerd. 

Bij bergen op het Volkerak-Zoommeer moeten velen dijken en 4 à 5 sluizen worden aangepast, alsmede de waterhuishouding van West-Brabant. 

Geen goedgelovigheid, maar harde openbaar te verifiëren reserveringen, vastgesteld door daarvoor bevoegde organen. 

Hoogachtend,

Namens de VVD en D66/BSD fracties 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *