WET MILIEUBEHEER, KENMERK LK/6019

 


 

Bergen op Zoom, 18 april 2006  

 

 Aan het College van Burgemeester

 en Wethouders der Gemeente

 Bergen op Zoom

 Postbus 35

 4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          wet milieubeheer, ons nummer LK/6019

 

Geachte College, 

In week 15 lagen een tweetal dossiers ter inzage in het kader van de Wet milieubeheer. 

In artikel 8.8 lid 2 van de Wet Milieubeheer is vermeld:

het bevoegd gezag houdt bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval rekening met:

  1. het voor hem geldende milieubeleidsplan”. 

De wet stelt er groot belang in (“in ieder geval”) dat bij de beoordeling van een milieuvergunningsaanvraag het gestelde in een milieubeleidsplan wordt meegewogen c.q. nagestreefd.

Het bevreemdt de BSD-fractie dan ook in hoge mate dat in een toelichtende paragraaf in de (concept)vergunning wordt gesteld: “Ad 2.a Door de gemeente Bergen op Zoom is geen milieubeleidsplan opgesteld”. 

Vragen: 

–         Is het juist dat er geen geldend milieubeleidsplan meer is van de gemeente Bergen op Zoom?

–         Zo ja, wanneer is de looptijd van het laatst geldende milieubeleidsplan verlopen?

–         Is de raad over dit verlopen in kennis gesteld? 

De BSD-fractie zou het verbijsterend vinden dat een gemeente met meer dan 65.000 inwoners, met veel industrie in hoge milieuklassen, niet zou beschikken over een geldend milieubeleidsplan. Dit zou beschamend zijn.  

Indien het gestelde in de (concept)vergunningen juist zou zijn, verzoekt de BSD-fractie ten spoedigste aan te geven wanneer er een raadsvoorstel is te verwachten, inhoudende een nieuw en actueel milieubeleidsplan. 

Uw reactie graag uiterlijk in de commissie ABZ of Beheer van mei tegemoet ziende. 

In geval van blijvend in gebreke zijn, zal ondergetekende de toezichthoudende overheden hier van in kennis stellen. 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.