ONDERZOEK 2, KENMERK LK/6038

 


 

Bergen op Zoom, 27 juli 2006 

 

Aan Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: onderzoek2, ons kenmerk LK/6038 

 

Geacht College, 

Bijgaand de stukken die betrekking hebben op het door mij uitgevoerde onderzoek inzake gebruiksvergunningen. 

Curieus is dat we het in juni ten aanzien van de te nemen maatregelen dachten te hebben over te verlenen vergunningen, maar in werkelijkheid het maatregelen waren in het kader van vereisten die in de verleende vergunningen waren opgenomen. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

* * * * * * 

Rapportage doorlooptijden aanvragen gebruiksvergunningen 

Aanleiding
Op 20 juni verscheen in BN/De Stem een artikel met de kop “Gemeente laks met veiligheid”. Hierin werd de indruk gewekt dat de gemeente mogelijk de eigen aanvragen voor gebruiksvergunningen ten aanzien van de brandveiligheid op een andere wijze zou behandelen dan die van andere aanvragers. 

Gezien het gegeven dat de gemeente in deze meerdere rollen vervult, is een grote zorgvuldigheid en het gescheiden houden van deze rollen van belang.

Voor de BSD-fractie was het van het grootste belang dat objectief werd vastgesteld wat de feiten zijn. 

In initiatiefvoorstel voor een onderzoekscommissie op grond van art. 155a van de Gemeentewet kreeg in de raad onvoldoende steun.

Het college van B&W zou zelf een onderzoek instellen.

In de ogen van de BSD-fractie was dit ongewenst. Als de gewekte indruk juist zou zijn, is aanpak nodig. Maar als de gewekte indruk onjuist zou zijn, is een objectieve neutrale vaststelling van de feiten beter om het geschonden imago en de publieke opinie te herstellen. 

Probleemstelling
Er is bij de BSD-fractie en delen van de gemeenteraad een gebrek aan inzicht in de praktijk van de verlening van gebruiksvergunningen. 

Doelstelling
Middels een kwantitatief onderzoek vaststellen wat de doorloop-/behandeltijden zijn van gebruiksvergunningaanvragen bij de verschillende categorieën aanvragers, waaronder de gemeente. 

Onderzoeksaanpak
Bestudering/inventarisering van de afgeronde gebruiksvergunningaanvragen, waarbij middels een kwantitatieve benadering gekeken wordt of er op basis van het cijfermateriaal conclusies zijn te trekken of bepaalde categorieën aanvragers anders behandeld worden. 

Resultaten
Tabel I geeft de gevonden feiten weer. 

In bijlage I zijn een aantal zijdelingse constateringen te vinden die mogelijk nadere bestudering of evaluatie behoeven. 

CONCLUSIES 

– Op basis van het cijfermateriaal kan niet geconstateerd worden dat de gemeente zichzelf als gebruiker en/of eigenaar IN HET PROCESDEEL VAN DE AANVRAAG TOT DE VERGUNNINGVERLENING anders behandelt dan andere categorieën aanvragers. 

– Verenigingen lijken met enige coulance behandeld te worden. Het beperkte aantal waarnemingen (11) maken het niet mogelijk hier harde conclusies over te trekken. 

Algemene opmerkingen
– Een einddossier van afgeronde aanvragen bevat feitelijk vrijwel uitsluitend: 

– de aanvraag

– de vergunning 

– de legesnota brief 

– Conclusies of onderzoek naar de reden van lange doorlooptijden zijn niet te trekken, noch is onderzoek daar naar (door het ontbreken van de stukken) eenvoudig. 

– Uitsluitsel over een verschillende benadering tussen gemeente en andere aanvragers in het proces vóór de aanvraag is op basis van de dossiers van afgeronde aanvragen niet te geven, omdat na verlening de dossiers zijn/worden opgeschoond. 

– Uitsluitsel over een verschil in benadering van gemeente en andere vergunninghouders ten aanzien van het realisering van vergunningvereisten kan op basis van een onderzoek aan de hand van de afgeronde dossiers niet gegeven worden. Mogelijk is een kwalitatief onderzoek in deze gewenst, waarbij buiten de feiten ook het proces zelf van belang is. 

Bergen op Zoom, 27 juli 2006 

* * * * * * 

TABEL I

behandeltijd aanvraag gebruiksvergunning in maanden

 

Categorie< 3> 3 < 6> 6 < 12>12 < 18>18 < 36>36Totaal
Horeca2194337
Winkels5319
Bedrijven910120
Industrie83112
Instellingen/scholen kerken94111117
Gemeente1)97117
Verenigingen1221511
        
Totalen62387781123

 1) eigenaar of gebruiker  

* * * * * * 

Bijlage I 

Zijdelingse constateringen 

Afgeronde objecten 
– De langste doorlooptijd (> 4 jaar) betrof een basisschool. Onderzoek naar het waarom lijkt nuttig. 

– 4 Scoutingaanvragen liepen langer dan 2 jaar. Ook dit komt, gezien de aard, locatie en gebruikers van deze gebouwen, ongewenst voor. 

– Van bij onderzoeker bekende gebouwen met een langere looptijd zijn vermoedelijk vergunningplichtige bouwkundige aanpassingen de oorzaak van de langere looptijd. 

– Curieus waren een 14-tal brieven aan bouwclubs, die geen betrekking hadden op gebruikersvergunningaanvragen, maar op brandveiligheid. De herinneringsbrief die een halfjaar na de eerste constateringen geschreven werd, had een opvallende eindzin: “Wij gaan er vanuit dat u aan bovenstaande zult voldoen”. In de jaren daarna lijken er geen controles meer te hebben plaatsgevonden of brieven verstuurd, althans zij zitten niet in de dossiers. 

– Er was één (grotere) winkel met een doorlooptijd van bijna 3 jaar. Ook hier lijkt een evaluatie naar het waarom en ‘had het anders gekund’ nuttig. 

– Het gemeentelijk object met een langere doorlooptijd (14 maanden) was het voormalig raadhuis in Halsteren. 

Niet afgeronde objecten waarvan de gemeente eigenaar en/of gebruiker is Sint Gertrudiskerk
– eerste brandveiligheidadvies 5 december 2000 

– het dossier bevat nog geen gebruiksvergunningaanvraag 

Stadskantoor Jacob Obrechtlaan 
– 21 oktober 2005 aanvraag 

– 17 november 2005 advies 

– nog geen vergunning 

Wassenaarstraat 61 
– 21 oktober 2005 gebruiker gewezen op vergunningplicht 

– 1 december 2005 rappel 

– nog geen vergunningaanvraag 

Gagelboslaan 160
– 4 juli 2005 aanvraag 

– 31 augustus 2005 inspectieverslag 

– 4 oktober 2005 vergunning verleend 

– 6 januari 2006 hercontrole en vaststelling: voldoet aan eisen! 

Grote Markt 1
– 8 november 2005 gewezen op vergunningplicht 

– 6 december 2005 rappel 

– 9 januari 2006 verzoek tot het opnieuw indienen aanvraag 

– 17 februari 2006 rappel 

– 24 februari 2006 aanvraag 

– nog geen vergunning 

Steenbergsestraat 8
– 11 augustus 2005 telefonisch contact 

– 30 december 2005 aanvraag 

– 6 januari 2006 aanvraag niet correct 

– veel dossiers, maar een nieuwe aanvraag niet aangetroffen 

Bernadettestraat 2
– 11 januari 2006 aanvraag 

– 30 juni 2006 aanvraag wordt aangehouden vanwege bouwvergunning 

Sporthallen Tuinwijk, de Kannebuis en de Wittenhorst zijn niet aangetroffen bij de lopende aanvragen. Navraag leerde dat in de verleende vergunningen van deze sporthallen de aanvullende eisen zijn gesteld. 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *