VERGADERSCHEMA (2), KENMERK LK6066

 


 

Bergen op Zoom, 7 december 2006

 

Aan het Presidium van de 

Gemeenteraad van Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: vergaderschema (2), kenmerk LK6066

 

Geacht Presidium, 

Op 27 november heeft U het vergaderschema van de raad en haar commissies vastgesteld voor 2007. Op 1 december heb ik bijgevoegde brief verzonden aan de voorzitter van de raad. Op die datum heb ik ook informatie van de griffier ontvangen, die bevestigde dat het vaststellen van het vergaderschema tot uw taken behoort.

Bij het vaststellen van Uw taken, zoals het vaststellen van het vergaderschema was de systematiek van het raadsvergaderschema en essentie reeds decennia onveranderd. Voor ondergetekende betekende Uw taak in deze dan ook niets anders dan een voortzetting an een traditie dat de opstelling van het vergaderschema niets anders was dan het inpassen van de systematiek in de jaaragenda, rekening houdend met vakanties en feestdagen. Ik kan mij voorstellen dat deze gedachte c.q. veronderstelling ook leefde bij andere raadsleden. 

Groot was dan ook mijn ontzetting toen ik kennis nam van het nieuwe jaarschema. Door de breuk met D’66 had ik ernstige agendaproblemen. Deze heb ik niet op de raad afgewenteld omdat ze veroorzaakt werden door mijn eigen besluiten. 

Bij het aangaan van externe verplichtingen voor 2007 heb ik echter alles gedaan om de commissieweek en de te verwachten raadsdata vrij te houden van andere verplichtingen. 

Ik vind het door U vastgestelde vergaderschema onbegrijpelijk. De afwijking van de gebruikelijke systematiek diende mijns inziens zeker in de commissie ABZ besproken te worden. Niet alleen vanwege de gevolgen voor de raadsleden, maar ook vanwege het feit dat de nu vastgestelde data niet herkenbaar zijn voor de burger die bijvoorbeeld naar de raadsvergadering zou willen luisteren (de laatste donderdag van de maand was dit wel). 

Nu ik voor 2007 weer agendaproblemen heb, maar deze nu wel aan anderen te wijten zijn, zal ik op een andere manier omgaan met de nu ontstane situatie.

De commissievergaderingen zijn slechts hulpmiddelen om het overleg in de raad te structureren. In het vervolg zal de BSD-fractie alle raadsvoorstellen en stukken ter bespreking op de agenda’s van de commissies, die de BSD-fractie door Uw handelen niet kan bijwonen, in de raad behandelen als B-stukken. Ik zal dit dan ook keer op keer melden aan de griffie.

U en het College mag voor deze stukken dan ook een behandeling verwachten deels op detailniveau. 

Tenslotte hoop ik dat U voor 2008 weer: 

a. terug wilt keren tot een schema met een bepaalde systematiek en 

b. dit schema uiterlijk in mei 2007 wilt vaststellen, zodat het mogelijk is hierop te anticiperen. 

Vaststelling van het schema 2007 op 27 november 2006 vind ik gezien de onvoorzienbaarheid van de grote wijzigingen ten opzichte van de jarenlang gehanteerde systematiek feitelijk onbehoorlijk. 

In de hoop dat U nota wilt nemen van mijn argumenten. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.