KANNEBUIS, KENMERK LK6070

 


 

Bergen op Zoom, 27 december 2006 

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Kannebuis, kenmerk LK6070 

 

Geacht College, 

 

Op 18 december 2006 was de hoorzitting inzake de bezwaren van een aantal omwonenden tegen het collegebesluit tot het verlenen aan de gemeente Bergen op Zoom van een bouwvergunning inzake het vergroten van het Grand Café De Kannebuis te Halsteren. 

Zowel uit de pleitnota als uit het betoog van de vertegenwoordiger van het College viel op te maken dat de Gemeente feitelijk gedoogd dat de exploitant buiten de functie van ‘de kantine in een sporthal’ treedt en daarmee buiten de in het bestemmingsplan opgenomen functie ‘sportdoeleinden’. Dit blijkt o.a. uit het gegeven dat de gehanteerde parkeernorm volgens de pleitnota uitgaat van de functie ‘café/bar/discotheek/cafetaria’. 

Tevens werd erkend dat het Grand Café huisvesting biedt aan tal van verenigingen waaraan geen ‘sporttitel’ hangt. Ook scholen en de gemeente organiseren er voorlichtings-bijeenkomsten. Ook werd door de gemeente erkend dat er ‘incidenteel’ ruimte geboden wordt voor party’s. De woordvoerster namens de vergunningverlener (de gemeente) erkende dat dit niet in overeenstemming was met de bestemmingsplanvoorschriften, maar dat dit reeds jaren de praktijk was. De woordvoerder namens de verhuurder (de gemeente) stelde dat dit gebruik ontwikkeld was, omdat er door veranderde gewoonten van de sporter aan een sportkantine alleen door de exploitant geen droog brood meer te verdienen viel. De uitbreiding bood meer kansen op een gezonde exploitatie. 

De BSD is van mening, dat – indien de gemeente zich in een dubbelrol bevindt – alles perfect dient te verlopen. 

– Ten aanzien van deze vergunningverlening is te concluderen dat de gemeente als toezichthouder reeds langdurig een bestemmingsplanovertreding gedoogd. 

– De gemeente maakt als verhuurder gebruik van dit gedogen en faciliteert zelfs het gebruik in strijd met het bestemmingsplan om het niveau van de huurpenningen in stand te houden.

– De gemeente als onderhuurder ook de regels overtreedt door activiteiten in het pand te organiseren die strijdig zijn met de bestemmingsplanvoorschriften. 

– De gemeente haar bevoegdheden als vergunningverlener lijkt te gebruiken om de verhuurbaarheid te verbeteren. In een soortgelijke situatie in de private sfeer zou de verhuurder de huur moeten verlagen om de exploitant tot een verantwoorde exploitatie te laten komen. 

Feitelijk is hier sprake van paracommercie. In de ogen van de BSD-fractie is hier mogelijk sprake van detournement de pouvoir, het gebruik van een bevoegdheid waartoe zij niet is verleend. 

De functies die het Grand Café feitelijk vervult zijn maatschappelijk mogelijk gewenst. De gekozen route is dit niet. Hier past allereerst een bestemmingsplanwijziging en een verandering van de eigendomsverhoudingen, zodat de sporthal en het Grand Café feitelijk gescheiden worden en de paracommerciële situatie en de dubbelrol van de gemeente beëindigd worden. 

Uw schriftelijke reacties tegemoet ziende. 

Met vriendelijke groet,

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *