BELEIDSVERSLAG 2006 / BELEIDSKADER 2008/11, KENMERK LK70034

 


 

Bergen op Zoom, 10 mei 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Vragen n.a.v. Beleidsverslag 2006 / Beleidskader 2008/11, kenmerk LK70034

 

Geacht College, 

Naar aanleiding van het Beleidsverslag 2006 / Beleidskader 2008/11 heeft de BSD-fractie de volgende vragen: 

Op pagina 7 van het beleidsverslag 2006 zijn de kerncijfers gepubliceerd. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is de daling van het bevolkingsaantal van 65.770 (2005) naar 65.476 (2006). Het Ruimtelijk Plan Bureau (RPB) heeft recent het rapport “Krimp en Ruimte” gepubliceerd, waarin met als bronverwijzing naar het CBS is te vinden dat in Bergen op Zoom de bevolking tussen 2005 en 2025 met 5 à 10 % zal krimpen. 

– Hoe ziet het College in dat kader de gevolgen voor de (woning)bouwplannen in onze Gemeente? 

Op pagina 15 is in het kader van de BBS te vinden “Hoewel resultaten niet direct meetbaar zijn, heeft ook deze samenwerking zijn vruchten afgeworpen.”. 

– Welke vruchten betreft het dan? Gezien het afwerpen waren ze rot! 

Op pagina 29 is het verloop van de reserve Werk en Inkomen aangegeven. 

– Is deze reserve aan een maximum gebonden? 

Op pagina 36 (Programma 4 – publiekszaken) wordt gerefereerd aan de deelname aan een benchmark. 

– Is deze beschikbaar voor de gemeenteraad? 

Op pagina 38 is het geringe aantal bezwaarschriften WOZ voor 2006 (142) aangegeven ten opzichte van 2.841 in 2005. 

– Is er een analyse waarom het aantal bezwaarschriften is 2006 zo laag is? 

Op pagina 43 wordt onder “bestaand beleid” aangegeven: “In de gemeente is een zo breed mogelijk scala van onderwijsvoorzieningen aanwezig. 

– Wat is hier de definitie van “zo breed mogelijk scala”? 

Op pagina 45 is een nadeel op leerlingenvervoer gemeld. 

– Hoe vindt de aanbesteding hiervan plaats? Per jaar? Per 3 jaar? Gecombineerd met andere gemeenten? Gecombineerd met bijvoorbeeld zwemvervoer of vervoer naar buitenschoolse opvang, enz.? 

Op pagina 52 “In 2006 is een nieuw veegbestek aanbesteed. De toename van vuil op straat heeft geleid tot extra veeguren die tot overschrijding op het product hebben geleid.”. De vele uren op straat bij mijn ‘praatpaal’ hebben mij geleerd, dat veel burgers, maar ook bedrijven, geen enkele terughoudendheid meer hebben als het gaat om vuil achterlaten op straat. Ook bedrijven laten vuil achter op straat, o.a. bij vuilcontainers of op straat als restant van een reiniging van bijvoorbeeld deurmatten. Vaak wordt dan het vuil in straatputten geveegd. 

– Hoe zit het met de handhaving? Zijn er plannen om deze problematiek aan te pakken? 

Op pagina 53 “In het kader van de (initiatief) boomverordening voor monumentale houtopstanden is op 17 oktober 2006 door het college een lijst vastgesteld van monumentale houtopstanden. Deze lijst wordt in 2007 uitgebreid.”. De BSD-fractie is verheugd dit te lezen en heeft het vertrouwen dat deze lijst zal leiden tot een behoud en bescherming van de monumentale houtopstanden. 

– Is deze lijst beschikbaar voor de gemeenteraad? 

Op pagina 70 als doelstelling: “Binnen het gemeentelijk apparaat is één loket voor het bedrijfsleven tot stand gekomen ter verbetering van de coördinatie.”. 

– Is het ‘bedrijvenloket’ te bestempelen als één loket voor het bedrijfsleven? 

Op 8 mei was er een politiek café georganiseerd door Horeca Nederland, afdeling Bergen op Zoom met dit ‘één loket’ als één van de grootste wensen, zonder dat een aanwezige wethouder wees op dit ‘één loket’. 

– Hoe zit het met de kennis van collegeleden c.q. de coördinatie binnen het college inzake ‘één loket’? 

Op pagina 79: “Minder urenkosten als gevolg van achterblijvende reguliere bouwvergunningen ten opzichte van de verwachting voor 2006.”. 

– Hoeveel minder vergunningen/woningen betreft het en is er een analyse naar het hoe en waarom van de mindere bouwactiviteiten? Is deze eventueel aanwezige analyse beschikbaar voor de gemeenteraad? 

Op pagina 103/104: “Meer culturele diversiteit, versterken van kunsteducatieve functies, vergroten van de participatie aan culturele activiteiten.”. “Meer”, “versterken”, “vergroten”, de kerngetallen slaan uitsluitend op 2006. Voor het beoordelen of de doelen gehaald worden zijn de cijfers van 2004 en 2005 nodig. 

– Kunnen de cijfers van pagina 104 in vergelijking met 2004 en 2005 ter beschikking worden gesteld? Zijn de ‘bezoekersaantallen’ van de websites van het museum en de archiefdienst aantallen bezoeken of unieke bezoekers (IP-nummers)? 

Op pagina 117: “Voor de OZB geldt dat er meer verminderingen zijn toegekend dan verwacht” 

– Hoeveel verminderingen zijn toegekend? Tegen welk bedrag? En wat was verwacht? 

Op pagina 119: “Als gevolg van de projectfasering zijn de uitgaven bij riolen lager uitgevallen dan geraamd.”. 

– Welke projecten ad circa € 2.950.000,– zijn gefaseerd en waarom? 

Op pagina 148: “De economische positie van de binnenstadondernemers is gemiddeld zwak.”. 

– Wat is de onderbouwing hiervan? 

Op pagina 151: “Er is nog steeds sprake van een zekere vraag naar woningen in Bergen op Zoom, echter de gehanteerde verkoop- en huurprijzen kunnen in de huidige of toekomstige markt wellicht leiden tot afzetproblemen, zodat er prijsverlagingen nodig zijn.”. 

– Wordt het geen tijd, gezien de recente prognoses van o.a. het RPB en CBS om het woningbouwprogramma omlaag bij te stellen? 

Op pagina 155 wordt gesproken over de afstemming van financiële audits, rekenkamer- onderzoeken, artikel 212/213 onderzoeken, operationele audits, accountantscontroles en benchmarks. 

– Wat zijn concreet de gevolgen geweest van al deze onderzoeken op het personeelsbestand c.q. de budgetten? Wat hebben we geleerd en wat is in praktijk gebracht? 

Op pagina 167 vinden we de raming en opbrengst van de forensenbelasting. 

– Hoe staat het met de afschaffing daarvan? 

Op pagina 199 vinden we het debiteurenoverzicht. In het bedrijfsleven zien we dat ondernemingen de slechte/moeilijk invorderbare vorderingen veilen! 

– Is dit voor de gemeente geen mogelijkheid om eventueel samen met anderen (grotere massa) nog iets te maken van de oude vorderingen? 

Op pagina 257 is aangegeven dat voor “circa 29” specifieke uitkeringen geen afzonderlijke verantwoording met afzonderlijke accountantsverklaring meer hoeft te worden ingediend. 

– Wat betekent dit voor de personeelsbezetting? 

Bij het beleidskader heeft de BSD-fractie slechts één vraag/verzoek: 

– Licht de € 100.000,– nader toe voor “bereikbaarheid raad voor publiek”. Wij, de politici, zijn toch bereikbaar en kunnen/moeten toch zelf zorgdragen voor deze bereikbaarheid? 

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *