HOORZITTING, KENMERK LK70045

 


 

Bergen op Zoom, 14 augustus 2007

 

Aan Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

  

Betreft: hoorzitting, kenmerk LK70045

 

Geacht College, 

Met regelmaat woont ondergetekende hoorzittingen bij van de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Maandag 13 augustus was er weer eens een die mij met stomheid sloeg als het gaat over de juridische benadering van de ambtenaar die het collegestandpunt wordt geacht te verdedigen. Juridisch naar mijn gevoel uitstekend, maar vanuit menselijk oogpunt bezien met weinig gevoel voor gevoelens van gewone mensen. Was dit werkelijk het collegestandpunt? 

De zaak betrof een bezwaarschrift “gericht tegen het collegebesluit om bouwvergunning te verlenen aan Intratuin Halsteren B.V. voor het plaatsen van drie opslagplaatsen ten behoeve van tuinbenodigdheden op het terrein van Intratuin Halsteren B.V., Halsterseweg 65A te Halsteren.”. Dit was ook de omschrijving die gebruikt is voor de publicatie van de vergunningsaanvraag, terwijl het hoofddoel van de opslagplaatsen is de opslag van vuurwerk in de maand december. 

In de pleitnota namens het college erkent de gemeente dat “omwonenden niet adequaat zijn geïnformeerd”. “Gezien het zeer ondergeschikte karakter van de vuurwerkopslag heeft het college gemend dat het niet nodig was om te vermelden dat er ook sprake is van vuurwerkopslag”. 

De inspreekster namens de bewoners sprak tijdens de hoorzitting van ‘list en bedrog’ om deze zaak te regelen. Zo ver wil de BSD-fractie niet gaan. Wel acht zij het een volslagen miskenning van het feit waar het hier om gaat. De woordvoerder namens de vergunnning-aanvrager sprak uitsluitend over bunkers, daarmee aangevend dat de opslagplaatsen geheel zijn ingericht en toegerust om het consumentenvuurwerk adequaat en volledig volgens de gecontroleerde en voorgeschreven voorschriften veilig op te slaan. De gemeentelijke woordvoerder sprak consequent over opslagplaatsen. 

Na de ramp in Enschede is iedereen alert op vuurwerk. En hoewel de bunkers en het opgeslagen vuurwerk van een volstrekt andere orde zijn, is alle zorgvuldigheid, ook in de omgang met burgers in een dergelijke procedure alleen al op het menselijke vlak, voor de BSD-fractie een vereiste. 

Tijdens de hoorzitting bleek dat de betrokken indieners vermoedelijk niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat hun belang (zij wonen op 219,9 meter van de opslag) te gering zou kunnen zijn. 

Voor de BSD-fractie is het helder dat bij een juiste omschrijving (opslag vuurwerk) er mogelijk meer en wel ontvankelijke bezwaren ingediend hadden kunnen worden. 

De conclusie van de woordvoerder namens het college dat de verleende vergunning “in stand kan blijven” acht de BSD-fractie dan ook onbegrijpelijk. Intrekking van de vergunning en een herstart van de gehele procedure, te beginnen bij een correcte publicatie van de aanvraag acht de BSD-fractie dan ook geboden. 

Gaarne behandeling in de commissie die het aangaat. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *