TEMPO, KENMERK LK/70049

 


 

Bergen op Zoom, 3 september 2007

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Tempo, ons kenmerk LK/70049 – artikel 39 vragen 

Geachte College, 

Op 27 augustus was er een hoorzitting van de adviescommissie voor de bezwaarschriften inzake een collegebesluit om bouwvergunning te verlenen aan MHC Tempo voor het plaatsen van sportveldverlichting bij een hockeyveld. Een aantal aspecten die tijdens die zitting aan de orde kwamen bevreemd de BSD-fractie, te weten: 

– Volgens de woorden van de gemeentewoordvoerder is er bij het afgeven van deze vergunning met de hockeyvereniging afgesproken de verlichting tot uiterlijk 21.00 uur te gebruiken. Naar de mening en kennis van de BSD-fractie is het verbinden van gebruiksvoorschriften aan een bouwvergunning nietig c.q. niet mogelijk. Een dergelijke afspraak is derhalve niet meer waard dan het papier waarop hij is gemaakt.

Is een dergelijke afspraak in het kader van de bouwvergunning gemaakt?

Hoe denkt uw college een dergelijke (nietige) afspraak te handhaven? 

– In de pleitnota van de woordvoerder namens uw college is gesteld dat sportpark ‘Rozenoord’ en de bijbehorende lichtmasten niet onder de Wet Milieubeheer vallen.

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een intensief gebruikt sportveld, dat veel gebruikers en bezoekers kent, met alle daarbij behorende overlast ten aanzien van verkeer, geluid en licht, niet onder de Wet Milieubeheer valt?

Dit komt de BSD-fractie als onwaarschijnlijk en onjuist voor. Menig bedrijf, dat in veel mindere mate voor overlast zorgt, valt wel onder die wet en kent daarbij allerlei vormen van gebruiksvergunningen. 

– Ook blijkt dat in de APV niets is opgenomen van lichthinder. Dit acht de BSD-fractie een omissie. Niet alleen over het sportpark, maar ook over andere lichtbronnen, bereiken onze fractie met grote regelmaat klachten. Het is dus van de gekke dat burgers op dit punt geen enkele bescherming genieten.

Is Uw college met de BSD-fractie van mening dat in deze leemte moet worden voorzien middels een aanpassing van de APV? Bijvoorbeeld om het gebruik te beperken tot bijvoorbeeld 21.00 uur en juridisch juist te regelen. 

– Tenslotte, in de jaren 1993/1994 heb ik Wethouder van der Stoel in het openbaar horen verklaren, mede naar aanleiding van ervaren overlast veroorzaakt door activiteiten op sportpark ‘Rozenoord’ c.q. in een uitbreidingsdiscussie, dat de verlichting ‘nooit uitgebreid zou worden’.

Hoe denkt uw college dat omwonenden nu de betrouwbaarheid van de lokale overheid ervaren? 

Graag schriftelijke beantwoording. 

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *