WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR 2007/2, KENMERK LK/70053

 


 

Bergen op Zoom, 21 september 2007

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: verzoek Wet openbaarheid van bestuur 2007/2, ons kenmerk LK/70053 

Geachte College, 

Op 23 augustus j.l. bezorgde ondergetekende ten stadskantoor (met bewijs van ontvangst) een brief, inhoudende een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur (kenmerk LK/70046), gericht aan Uw College.

Tot op heden heb ik noch Uw beslissing inzake mijn verzoek mogen ontvangen, noch Uw kennisgeving van verdaging voor ten hoogste twee weken! U handelt hiermede, vanaf 7 september2007, in strijd met artikel 6 van de Wet Openbaarheid van bestuur:

“Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.” 

Onder verwijzing naar artikel 4:17 lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht stelt ondergetekende Uw College per heden in gebreke. 

Ondergetekende verzoekt Uw College dringend ten spoedigste op mijn verzoek te beslissen.

Zodat ondergetekende binnen de in de brief van 23 augustus 2007 gestelde periode (17 t/m 28 september) de dossiers kan bestuderen. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *