DETAILS 16, KENMERK LK/70055

 


 

Bergen op Zoom, 26 september 2007 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: details 16, ons kenmerk LK/70055

 

Geachte College, 

De luchtkwaliteit staat in de belangstelling, zeker in de mooiste binnenstad van Nederland. Topvervuilers in die binnenstad zijn de auto’s van de geldtransporteurs, die van Group4 Securicor in het bijzonder. Vrijwel dagelijks, bij voorkeur nà 12.00 uur rijden ze rond, staan minuten lang te ronken en hun stofdeeltjes en dieselstank te lozen tussen het winkelend publiek. Doe er wat aan. De BSD-fractie veronderstelt dat zij een vergunning nodig hebben c.q. moeten hebben voor het rijden in het voetgangersdeel. Verbindt aan de verlening de noodzaak van een filter! 

Op 25 september was ondergetekende bij een leerzame hoorzitting van de adviescommissie van de bezwaarschriften. Twee gezinnen die een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor permanente bewoning hadden aangevraagd, hadden bezwaar gemaakt tegen de afwijzing op grond van het feit dat zij onvoldoende gegevens bij de aanvraag hadden ingediend. Zij hadden echter na de aanvraag in maart 2005 te horen en op schrift gekregen dat het aantal ingediende stukken afdoende was geweest. Twee jaar niets gehoord (de gemeente ontwikkelde nieuw beleid). Nu de afwijzing o.a. omdat een uittreksel uit het GBA ontbrak. Hoezo onvoldoende gegevens? Een paar drukken op een gemeentelijk toetsenbord en de ambtenaar had kunnen zien hoe lang betrokkenen al ingeschreven stonden. Nou nee, hij was daartoe niet bevoegd. Leg deze ambtenarij, deze bureaucratie maar eens uit aan belanghebbenden. Meer dienstbaarheid in plaats van regels zou kunnen helpen. 

Het nieuwe beleid in deze, vastgelegd in een beleidsnotitie en beleidsregels, is ook curieus. Voor de gedoogbeschikking zijn ook bouwtekeningen nodig van het recreatieverblijf. Voor een echt bouwwerk lijkt dat logisch. Een bouwkundig tekenaar of architect kan dit wel (zij het dat het enkele duizenden euro’s kost). Maar wie is in staat c.q. bereid om een bouwtekening van een fabrieksmatige caravan te maken van 15 of 20 jaar oud? Misschien is de fabrikant al lang op de fles. Veiligheid: O.K.; een goede inspectie van het verblijfsobject lijkt bij caravans voldoende. De meeste mensen die permanent wonen in een caravan hebben al moeite om de leges van 700 euro op te hoesten. Duizenden euro’s voor caravanbouwtekeningen lijkt te veel gevraagd en ook niet nodig. 

Ouders van kinderen op scholen in Meilust Noord vragen zich af waarom de borden ‘fietsverkeer van rechts voorrang’ op de Meilustweg zijn verdwenen. Met de aangebrachte plateaus/drempels in de Meilustweg lijkt deze veiliger, maar voor hun gevoel en in het belang van hun kinderen nog niet veilig genoeg. De Meilustweg is door breedte en aard een weg die uitnodigt tot harder rijden. Op de kruisingen/afslagen met de Lambertijnenlaan, de Kapittelstraat en de Frederik Maijstraat steken, als ze op de fiets gaan, veel kinderen over of komen van rechts de Meilustweg op. Ouders ervaren dit als gevaarlijk en kiezen er vaak voor de kinderen dan maar te begeleiden of met de auto te brengen. Zij begrijpen niet waarom de attentieborden zijn verwijderd, terwijl ze elders in de buurt van scholen (bijvoorbeeld op Bolwerk Noord) nog steeds staan. In het besef dat dit soort borden verkeerstechnisch gezien niet nodig zijn, zijn ze vaak wel deels bepalend voor hoe mensen de veiligheid en die van hun kinderen inschatten en hierdoor soms ongewenst gedrag vertonen door hun kinderen met de auto van en naar school te halen en brengen. Doe er iets aan: plaats de borden terug! 

Antwoord niet nodig, daden wel. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *