DEREGULERING, KENMERK LK/70070

 


 

Bergen op Zoom, 6 december 2007

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: artikel 39 vragen: deregulering., ons kenmerk LK/70070

 

Geacht College, 

Het College is nu 1,5 jaar aan de slag met een programma waar deregulering één der speerpunten was. Er zijn in samenwerking met de Kamer van Koophandel afspraken gemaakt. De vraag is: wat is er nu in de praktijk gebeurd? 

Is het dereguleringsprobleem geïnventariseerd en beschreven? 

Zo ja, laat de raad daar kennis van nemen. 

Is er een beleidstheorie inzake de aanpak geformuleerd en maakt de uitvoeringspraktijk daar deel vanuit?

Zo ja, laat de raad daar kennis van nemen. 

Is in dit kader een literatuurstudie gepleegd, alsmede zijn er contacten geweest met bijvoorbeeld het MKB om de lokale problematiek in regelgeving en uitvoering daarvan in kaart te brengen? 

Zo ja, wat zijn de resultaten? 

Is er in dit kader externe expertise ingehuurd? 

Zo ja, is er een onderzoeksplan gemaakt en wat waren de aanbevelingen? 

Is er door uw College in samenwerking met het ambtelijk apparaat een gezamenlijke visie ontwikkeld met betrekking tot deregulering?

Zo ja, kan de raad daar kennis van nemen? 

Zijn er kwantitatieve dereguleringsdoelstellingen geformuleerd? 

Zo ja, welke? 

Is er voor de dereguleringsaanpak een projectteam gevormd? 

Zo ja, hoe is deze samengesteld? 

Hopelijk niet alleen juristen, maar ook mensen van de uitvoerende afdelingen. 

Is er een beleidsplan voor de deregulering opgesteld en is dit gemeente- en beleidsbreed opgezet? 

Zo ja, kan de raad hier kennis van nemen? 

Is er in de dereguleringsaanpak ook aandacht voor de ‘achterkant’: de totstandkoming van nieuwe regels en uitvoering? En is er bijvoorbeeld een integraal cultuurtraject gestart? 

Is er aandacht voor de eliminering van het ambtelijk eigen belang (het jezelf overbodig maken is niemands hobby!)? 

Graag een schriftelijk antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *