BELASTINGEN, KENMERK LK/70073

 


 

Bergen op Zoom, 31 december 2007

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: belastingen, ons kenmerk LK/70073 

 

Geacht College, 

Met belangstelling heeft de BSD fractie kennis genomen van het stuk “gemeentelijke belastingen 2008-2011” d.d. 14 november 2007. 

Ten aanzien van dit stuk heeft de BSD fractie een aantal vragen/bemerkingen. 

Op diverse plaatsen worden begrippen gebruikt zonder dat helder is wat er onder moet worden verstaan. Ook worden soms verschillende woorden gebruikt voor mogelijk hetzelfde begrip zonder dat deze gedefiniëerd worden. Een voorbeeld zijn de teksten bij de onderwerpen Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering en Baatbelasting. Hierin komen termen voor als: ‘ondernemers’, ‘winkeliers’en ‘neringdoenden’. Voor een goede politieke discussie acht de BSD het nodig te weten wat de definities zijn bij deze termen, als deze termen gebruikt worden om mogelijke groepen belastingbetalers aan te duiden. 

Ten aanzien van de afvalstoffenheffing vielen de BSD de volgende citaten op:

1.“Alvorens een reële vergelijking te kunnen maken, moet echter eerst een analyse worden uitgevoerd van de omvang van de dienstverlening en naar de aard en omvang van de kosten die door de elders gehanteerde tarieven worden gedekt.”

2.“In het verleden is in het “Beleidsplan verwijderen Afvalstoffen” aangegeven, dat in de toekomst de mogelijkheden worden onderzocht om te komen tot een systeem van tariefdifferentiatie.”

3.“Enerzijds wordt het volledige systeem van ondergrondse inzameling gemonitored op basis van de ingebouwde meettechniek die het aantal aanbiedingen per benoemde huisaansluiting registreert.” 

Ad. 1. 

Een deel van de oorzaak kan gelegen zijn in ‘freerider’ gedrag van een fors aantal (horeca)ondernemers in de binnenstad die gebruik maken van het pasje, dat zij hebben ontvangen als bewoner van bijvoorbeeld de bovenetage, voor het lozen van bedrijfsafval. Soms wordt zelfs het pasje van de buurman hiervoor gebruikt. De enkele keer dat ondergetekende getuige was van een door een BOA geconstateerde niet legale storting van bedrijfsafval werd er geen boete uitgeschreven. 

Ad. 2. 

De BSD fractie is geen voorstander meer van tariefdifferentiatie voor bewoners. Ervaringen elders hebben aangetoond dat er veel ongewenste neveneffecten zijn, zoals afvaltoerisme en het dumpen van afval in bossen, natuurgebieden, sloten en andere delen van het buitengebied. De kosten en milieuschade door dit soort kostenontwijkend gedrag zijn een veelvoud van de besparingen met tariefdifferentiatie. Als binnenstadsbewoner doe ik, net als vele anderen, soms afval, dat naast de containers staat maar er wel inpast, in de verzamelcontainers. Ik, maar ook anderen zouden dan 20 à 30 eurocent per kilo moeten gaan betalen. Dit wordt dan voor welwillende burgers een dure aangelegenheid. Ook opent ondergetekende (en anderen) nu wel eens een container, wanneer deze niet goed sluit, omdat de zak er niet goed ingedaan is en het afval daardoor niet naar beneden valt. Ook dit zal ondergetekende, en andere goed bedoelende, maar niet filantropisch ingestelde binnenstadbewoners, bij tariefdifferentiatie dan wel gaan laten. De stad wordt er niet fraaier op. 

Ad. 3. 

Dit is de methode om mogelijke illegale stortingen op te sporen. Is van deze mogelijkheid al eens gebruik gemaakt? 

Waarom is van het kostenverhaal voor de aanleg van riolering aan en nabij Melanen- en Ringersweg afgezien? Hoe heeft bekostiging plaatsgevonden en is daar een raadsbesluit over genomen? (pagina 23) 

Ten aanzien van de grafrechten wil de BSD fractie graag geïnformeerd worden omtrent de ontwikkeling van de verhouding van de begravingen in een ‘algemeen graf’ en in ‘eigen en/of familiegraven’, bijvoorbeeld over de laatste 10 jaar. 

De BSD neemt afstand van het schijnbaar willekeurige gebruik van het “principe van kostendekkendheid” (pagina 43). De toepassing van dat principe moet gebaseerd zijn op redelijkheid en billijkheid. Er zijn goede redenen om bijvoorbeeld bij de invalidenparkeerkaart daar van af te zien. Zo ook in de ogen van de BSD fractie ten aanzien van de gedoogbeschikking voor recreatiewoningen. Veelal treft het minderbedeelden. Leges van vele honderden euro’s voor een negatieve beschikking zijn voor veel van die bewoners niet te dragen. 

Wat de BSD fractie mist in de voorstellen ten aanzien van de leges, is de invoering van leges voor het indienen van planschaden.

De BSD fractie heeft de indruk dat veel bezwaren met betrekking tot (bouw/bestemming)plannen ingegeven worden door de mogelijkheid tot het indienen van planschadeclaims. De behandeling van deze claims is een kostbare zaak. Vaak worden deze gratis planschadeclaims met een zekere lichtzinnigheid, onder het motto baat het niet schaadt het niet, ingediend. Hierbij wordt de overheid op kosten gejaagd. Veel gemeenten hanteren een leges voor het indienen die na toekenning van een planschade wordt gerestitueerd. 

Het BSD voorstel is dan ook om in de legesverordening een tweetal artikelen op te nemen, te weten: 

– Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke ordening, voor zover van toepassing wordt gegeven aan artikel 4 en volgende van de “Procedureverordening Planschadevergoeding 1995”…………………………b.v. 750,00 euro 

– In geval van toekenning van een schadevergoeding als bedoeld in (artikel x –het voorgaande artikel) wordt het daarin genoemde verschuldigde bedrag gerestitueerd. 

Op pagina 80 is de volgende overweging te lezen: “Wanneer deze (loonkosten) worden afgezet tegen een relatief geringe opbrengst, zou de vraag gesteld kunnen worden of een reclamebelasting vanuit uitsluitend budgettaire overwegingen bestaanrecht heeft.” 

Voor de BSD fractie is het antwoord: nee! Afschaffen die belasting! De opbrengst minus de perceptiekosten vertalen in een extra verhoging van de WOZ opbrengst(tarieven) voor bedrijven. Dat is dereguleren! 

Ook ten aanzien van de toeristenbelasting is de BSD fractie voor afschaffen en de opbrengst minus de perceptiekosten vertalen in een extra verhoging van de WOZ opbrengst(tarieven) voor bedrijven. Dat zou tot een slechts marginale verhoging leiden en het totale bedrijfsleven als collectief wordt er beter van. 

Graag vóór behandeling van de nota “gemeentelijke belastingen 2008-2011” schriftelijk beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

namens de BSD fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *