HANDHAVING APV VOORSCHRIFTEN, KENMERK LK/80008

 


 

Bergen op Zoom, 19 januari 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Handhaving APV voorschriften, ons kenmerk LK/80008 

 

Geacht College, 

De BSD fractie wil van uw College vernemen hoe vaak de navolgende APV bepalingen in de jaren 2004/2008 in de periode 28 december/2 januari hebben geleid tot boeteopleggingen bij handhavingsacties. 

Artikel 2.4.10 Gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten 

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen dan wel te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd. 

Artikel 2.6.3 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 

2. Het is verboden consumentenvuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats te bezigen indien zulks gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. 

Artikel 4.1.5 Overige geluidhinder 

1. Het is verboden toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. 

Beantwoording graag schriftelijk. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *