VERZOEK EX ARTIKEL 2.6.3 LID 1 VAN DE APV

 


 

Bergen op Zoom, 19 januari 2008 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Verzoek tot het ex. Artikel 2.6.3 lid 1 van de APV aanwijzen van de Nieuwstraat te Bergen op Zoom als een voor het bezigen van consumentenvuurwerk verboden plaats

 

Geacht College, 

Artikel 2.6.3 lid 1 (Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door burgemeester en wethouders in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.) biedt de mogelijkheid dat uw College de Nieuwstraat te Bergen op Zoom aanwijst als een plaats waar het, ter voorkoming van gevaar, schade of overlast verboden is consumentenvuurwerk af te steken. 

Ondergetekende L.H. van der Kallen, wonende Nieuwstraat 4, te Bergen op Zoom, verzoekt uw College dringend voor de komende jaarwisseling een dergelijk verbod in te stellen voor de Nieuwstraat. Bij brief d.d. 1 januari 2008 heeft ondergetekende uw College in kennisgesteld van wat ondergetekende en zijn gezin gedurende de afgelopen jaarwisseling heeft moeten doorstaan (zie bijlage met foto’s). 

Het bezigen van vuurwerk, ook consumentenvuurwerk, levert naar haar aard gevaar op voor lijf en goed. Zeker gebezigd in een straat met een beperkte breedte waar het fysiek onmogelijk is op een gepaste afstand tot het afgaande vuurwerk te verblijven. Het directe acute gevaar is gelegen in het getroffen worden door rondvliegende explosieve stoffen en brandende stoffen, evenals het oplopen van acute (blijvende) gehoorschade. Het indirecte gevaar is gelegen in het inademen van voor een persoon schadelijke stoffen zoals verbrandingsgassen. Ondergetekende is een longpatiënt en als zodanig ook onderbehandeling hij gebruikt met regelmaat en afhankelijk van de omstandigheden voor dit ongemak medicijnen (Flixotide 100, acetylcysteine 600 mg imphos en Ipratropium-bromide 40 cyclocaps). Mijn gezondheid is tijdens de afgelopen jaarwisseling, toen gedurende vele uren vrijwel onafgebroken vuurwerk in de Nieuwstraat werd gebezigd, ernstige schade toegebracht hetgeen leidde tot benauwdheid. Mijn echtgenote A.P van der Kallen-Meijer is hartpatiënt. Ook zij is daarvoor onder medische behandeling en gebruikt daarvoor medicijnen (Captopril 25 PCH, hydrochloorthiazide 12,5 PCH, bisoprololfumaraat 5 mg, Simvastatine 20 PCH). Het gedurende vele uren vrijwel onafgebroken bezigen van consumentenvuurwerk in de Nieuwstraat was voor haar zeer stressvol. Het gevaar voor de in mijn gezin aanwezige huisdieren was, dat deze dieren gedurende het bezigen van het vuurwerk en enkele dagen daarna een getraumatiseerde indruk maakten. 

De schaderisico’s zijn in een straat met een beperkte breedte (circa 5,8 meter) aanzienlijk.

De schade aan mijn pand gedurende het bezigen van consumentenvuurwerk de afgelopen jaarwisseling bestond uit brand/schroeiplekken, op/aan het afgelopen jaar geschilderde houtwerk. 

De overlast van het bij de afgelopen jaarwisseling gebezigde consumentenvuurwerk was immens. De bijgevoegde foto die een overzicht van de straat geeft maakt dat duidelijk. 

De ongewenste (neven)effecten van het bezigen van consumentenvuurwerk zoals:

– het in de atmosfeer brengen van fijnstof. 

– het veroorzaken van smog 

– het verontreinigen van de bodem 

– het middels het gescheiden rioolstelsel verontreinigen van oppervlaktewateren, 

hoewel voor dit verzoek niet juridisch relevant, wil ondergetekende toch onder uw aandacht brengen. 

In het vertrouwen dat ook uw College de burgers en hun huisdieren wonende in de Nieuwstraat te Bergen op Zoom wil beschermen tegen: het oplopen van gehoorschaden, het moeten ervaren van ernstige lichamelijke ongemakken en bedreigingen, stress en overlast, schade aan lijf en goed, zorg wil dragen voor een leefbaar Bergen op Zoom en in het bijzonder de Nieuwstraat, verzoekt ondergetekende uw College tijdig een voor beroep vatbaar besluit te nemen betreffende bovenstaand verzoek tot het aanwijzen van de Nieuwstraat te Bergen op Zoom tot een plaats bedoeld in artikel 2.6.3 lid 1 van de APV. 

Hoogachtend, 

L.H. van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *