WOB GEBRUIKSVERGUNNINGEN, KENMERK LK/80018

 


 

Bergen op Zoom, 18 februari 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Verzoek Wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk LK/80018

 

Geacht College, 

Op 8 januari 2008 verzocht ondergetekende uw college middels een brief kenmerk LK/80001 met de volgende tekst “In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op alle aanvragen van gebruiksvergunningen voor de schoolgebouwen van de Lowys Porquinstichting en de stichting ABBO (Stichting Algemeen Bijzonder Basisonderwijs) nà 2000. Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.” 

Gisteren, 14 februari werd ik in de gelegenheid gesteld de gewenste stukken in te zien. Tot mijn teleurstelling waren uitsluitend die dossiers beschikbaar die de afgegeven vergunningen, met bijlagen, bevatten. Van het proces, dat in sommige gevallen jaren duurde, was niets terug te vinden. Terwijl juist het proces bij aanvragen met een lange doorlooptijd interessante informatie over het proces kan bevatten. Mijn complimenten voor de dossiers. Ze zagen er keurig en, wat betreft de verleende vergunningen, compleet uit, maar waren voor het door mij gewenste onderzoek van geen enkele waarde. 

Waar zijn de stukken die inzicht geven in het proces, inclusief de eventuele afgeleide correspondentie, zoals bijvoorbeeld subsidieverhoudingen in relatie met te realiseren voorzieningen? Een telefoontje met een betrokken ambtenaar leerde dat er geen coördinatie is tussen de afdelingen die de vergunningen verstrekt c.q. daaraan eisen (aan te brengen voorzieningen) verbindt en de afdelingen die over de subsidiëring van dergelijke voorzieningen gaat. Door het hoofd van het archief werd mij verteld dat zij alleen de beschikking hebben over bescheiden die ter archivering zijn aangeboden. Tot zover mijn speurtocht. 

Ondergetekende is aanwezig geweest bij de hoorzitting van de adviescommissie voor de bezwaarschriften d.d. 7 januari 2008 die de bezwaren van de Lowys Porquinstichting en de stichting ABBO (Stichting Algemeen Bijzonder Basisonderwijs) behandelde. Tijdens die zitting, die door ongewoon veel ambtenaren werd bijgewoond (handhaving, brandweer, onderwijs), bleef veel onhelder. 

Geen enkele van al die ambtenaren was bijvoorbeeld aanwezig geweest bij een bepaalde bespreking waar bepaalde toezeggingen aan de stichtingen wel of niet waren gedaan. 

Ondergetekende wenst in het kader van zijn controlerende taak als raadslid zelfstandig te onderzoeken wat het totale proces was met betrekking tot de gebruiksvergunningverlening rond de gebouwen van voornoemde stichtingen. Dit inclusief alle processen/vergaderingen/correspondentie inzake de feitelijke verlening alsmede de bekostiging daarvan. 

Ondergetekende verzoekt uw College nogmaals in de gelegenheid te worden gesteld kennis te nemen van de inhoud van al die dossiers (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen van 10 maart tot en met 14 maart 2008 en dit keer de termijnen genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur te respecteren. 

Hoogachtend, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.