MOTIE WATERVOERING

 


 

M O T I E 

 

De gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 27 maart 2008. 

Overwegende dat: 

– Het waterschap Brabantse Delta in de Integrale Gebiedsanalyse (IGA) Cruijslandse Kreken vermeldt als oplossingsrichting voor de droogval in het bovenstroomse gedeelte van de Smalle Beek, het via een verdeelwerk de afvoer van de Bleekloop in de zomer te laten plaatsvinden in de Smalle Beek en in de waterrijke winterperiode op de Zoom; 

– Het waterschap “de watervoerendheid van de Zoom in de zomer minder belangrijk acht dan die van de Smalle Beek vanwege de functie waternatuur die niet geldt voor watergebonden fauna” al dus de IGA; 

– De vermindering van de watervoerendheid van de Zoom in de zomer een ernstige bedreiging is voor de natuurwaarden in en nabij het stroombed van de Zoom; 

– De lusten en lasten door de voorgestelde maatregel niet evenredig worden verdeeld; 

– De lusten (water in de droge zomer periode) gaan naar het stroomgebied van de Smalle Beek (gemeenten Roosendaal en Steenbergen) en de lasten (veel en soms teveel water in de Zoom in de natte periode) voor de gemeente Bergen op Zoom zijn; 

– In de laatste helft van de jaren negentig de Zoom twee maal een ernstige bedreiging heeft gevormd voor bebouwde delen van Bergen op Zoom en in die jaren veel landerijen heeft geïnundeerd; 

– Een verdeelwerk met als doel in de droge perioden de afvoer van de Bleekloop naar de Smalle beek te leiden en in natte perioden naar de Zoom, de problemen van het ene stroomgebied op het andere afwentelt: 

– Het Nationaal Bestuursakkoord Water als uitgangspunt heeft dat waterproblemen niet afgewenteld mogen worden. 

Concluderende dat: 

– Het voorstel om de afwatering van de Bleekloop in droge perioden via de Smalle Beek te leiden en in natte perioden via de Zoom in strijd is met het Nationaal Bestuursakkoord Water 

Verzoekt het College: 

– Alle stappen te ondernemen die nodig zijn om deze, in de IGA Cruijslandse Kreken aangegeven, oplossingsrichting voor de problematiek van de droogval van de Smalle Beek te voorkomen en van haar handelingen in deze melding te doen aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

– Tevens deze motie ter kennis te brengen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *