BEZWAARSCHRIFT VUURWERK

 


 

Bergen op Zoom, 26 mei 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Bezwaar en beroep, tegen de weigering van het college van B&W der gemeente Bergen op Zoom om gebruik te maken van haar bevoegdheid ex artikel 2.6.3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007 

 

Geacht College, 

Middels dit schrijven maak ik bezwaar tegen uw weigering een “inhoudelijke beslissing” te nemen op mijn verzoek de Nieuwstraat aan te wijzen als een plaats waar het, ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, verboden is consumentenvuurwerk af te steken, ex artikel 2.6.3 lid 1 van de APV. 

In mijn brief van 19 januari 2008 gericht aan uw College heb ik daarvoor alle argumenten opgenomen (zie bijlage).

Uw College en de gemeenteraad hebben in de APV navolgende artikelen op genomen: 

Artikel 2.4.10 Gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten
Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen dan wel te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd. 

Artikel 2.6.3 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
2. Het is verboden consumentenvuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats te bezigen indien zulks gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. 

Artikel 4.1.5 Overige geluidhinder
1. Het is verboden toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. 

Dit kan niet louter en alleen zijn gebeurd om papier te vullen met tekst. Doel van de APV is, naar mijn stellige overtuiging, uw College de middelen te verschaffen om een aantal maatschappelijke effecten te bewerkstelligen. Zoals het beperken van overlast, gevaar, schade, milieu en gezondheidsrisico’s. 

Als burger van de gemeente Bergen op Zoom verwacht ik van uw College dat u mijn echtgenote, mijzelf, mijn huisdieren en mijn buurt/straatgenoten beschermd tegen een ernstige aantasting van onze leefsfeer en gezondheid.

De verwijzing naar mogelijke toekomstige landelijke wet of regelgeving is een regelrechte veronachtzaming van de belangen van uw burgers. En een miskenning van de verantwoordelijkheden die uw College draagt. Ik verwacht van “wethouders” dat zij de wet houden. De APV is wetgeving die gehandhaafd en gebruikt kan worden. Als burger heb ik dan ook recht op een inhoudelijke beslissing op mijn verzoek inclusief een herkenbare afweging van mijn belangen. Ik ben mij ervan bewust dat inwilliging van mijn verzoek geen garantie is dat mijn echtgenote en ik bij een toekomstige jaarwisseling geen overlast en gezondheidsklachten zullen ervaren. De opmerking over privéterreinen is, hoewel formeel terecht, gezien de omgeving, loos van karakter. De politie is gebonden aan onder andere landelijke wet en regelgeving. De verwijzing in uw brief van 16 mei 2008 in deze laat onverlet dat er ook lokale regelgeving is, de APV, die handhaving verdient. Daarvan is rond de jaarwisseling niets gebleken. Naar mijn stellige overtuiging is uw weigering om een inhoudelijke beslissing te nemen mede miskenning van de noodzaak van de betreffende artikelen in de APV. 

Als uit het gevoerde beleid niet helder is wat de gebruikte criteria zijn voor de besluitvorming op een verzoek ex artikel 2.6.3 lid 1 van de APV c.q. voor handhaving en het gebruik van de APV, heeft dit gebruik c.q. niet gebruik het karakter van willekeur. Ik ervaar uw beslissing om “geen inhoudelijke beslissing” te nemen op mijn verzoek dan ook als willekeur. Ik verzoek uw college dringend een en ander te heroverwegen en mijn bezwaar in beroep gegrond te verklaren en te komen tot een inhoudelijke beslissing om mijn verzoek tot het aanwijzen van de Nieuwstraat als een plaats waar het, ter voorkoming van gevaar, schade of overlast verboden is consumentenvuurwerk af te steken, ex artikel 2.6.3 lid 1 van de APV. 

Hoogachtend, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *