WET BESTUURLIJKE BOETE, KENMERK LK/80060

 


 

Bergen op Zoom, 13 juni 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Wet Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte, ons kenmerk LK/80060

 

Geacht College, 

Eind 2007 is het wetsvoorstel “Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte” door de Eerste Kamer aangenomen. Middels deze wet krijgen gemeenten de mogelijkheid een bestuurlijke boete van maximaal € 350 per gedraging op te leggen voor natuurlijke personen en maximaal € 2.250 per gedraging voor rechtspersonen voor gedragingen die overlast veroorzaken in de openbare ruimte, zoals wildplassen, hondenpoep achterlaten, zwerfvuil op straat laten vallen, enzovoort. Het gaat om gedragingen die stafbaar gesteld zijn bij gemeentelijke verordening. De gemeenten mogen middels deze wet de opbrengsten zelf houden. De hoogte van de boetes zal zoveel mogelijk bij Algemene Maatregel van Bestuur worden vastgesteld en zal de boetehoogten volgen die vastgesteld zijn voor dergelijke overtredingen door het Openbaar ministerie. De wet is op 19 februari 2008 gepubliceerd in Staatsblad 2008, nummer 44. Het ligt in de verwachting dat de wet samen met de Algemene Maatregel van Bestuur in de loop van 2008 in werking zal treden.

De BSD-fractie acht de invoering van deze wet een pracht kans om budgettair neutraal iets te kunnen doen aan de vele vormen van overlast die door de burgers van de gemeente Bergen op Zoom worden ervaren. Hondenpoep en afval op straat van verpakkingen, peuken tot kauwgom leiden tot een ernstige aantasting van het leefmilieu. Nu is de kans, door bijvoorbeeld de inzet van extra handhavers (bekostigd door de opbrengst van de uitgeschreven bonnen), de leefbaarheid te verbeteren en de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen. De BSD-fractie verzoekt uw college bij de opstelling van de begroting 2009 met deze mogelijkheden rekening te houden en met voorstellen in deze te komen. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.