DIVERSEN/OVERLAST, KENMERK LK/80077

 


 

Bergen op Zoom, 26 augustus 2008

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Diversen/overlast, ons kenmerk LK/80077 

 

Geacht College, 

Van onder andere bewoners van de Bergsebaan komen steeds vaker klachten over de verkeersoverlast, veroorzaakt door het gebruik van vuilstort/overslagstation de Kragge. Omwonenden merken daarbij op dat het transport van afval over het spoor nagenoeg, zo niet geheel, is gestopt. De toename van het vrachtverkeer en de daaraan verbonden overlast (stank, fijnstof en geluid) en toename van de verkeersonveiligheid baart omwonenden zorgen. Zij en de BSD-fractie vragen zich af of het gebruik van meer vrachtverkeer over de weg en niet of nauwelijks meer over het spoor in overeenstemming is met de milieuvergunning van de Kragge? Welke eisen zijn er in de vergunning gesteld ten aanzien van het aantal en de aard van de verkeersbewegingen van en naar de Kragge? 

Bewoners van de Bergsebaan/Torenbaan en de Boerenweg (deels Roosendaals) ervaren dat de afgelopen jaren ook de overlast door gebruikers van het terrein van de motorclub aan de Boerenbaan is toegenomen. De gemeente zou van dat perceel eigenaar zijn. Is het juist dat de gemeente eigenaar/verhuurder is van het perceel waarop de motorclub gevestigd is? Zo ja, zijn er voorwaarden gesteld aan het gebruik en de intensiteit van het gebruik door de motorclub en hoe voorkomt de gemeente een eventuele bodemverontreiniging? Zo ja, wat zijn deze voorwaarden? Is de betrokken voorziening, gezien de aard van het gebruik, vergunningplichtig? Zo ja, is er een vergunning verstrekt en welke milieutechnische voorwaarden bevat deze? 

Gebruikers van het recreatie gebied De Melanen ergeren zich aan het gegeven dat hun wandelgenoegen de afgelopen jaren steeds meer wordt vergald door ruiters en wat hun paarden in het gebied achter laten. Een wandeling (circa 40 minuten) in dit prachtige recreatiegebied was heel leerzaam. Uit een bordje blijkt (zie foto) dat het gebied voor ruiters verboden is en dat honden aan de lijn dienen te worden gehouden. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ondergetekende gedurende de wandeling niet één ruiter te paard is tegen gekomen. Wel waren op alle door mij bewandelde paden duidelijke hoefsporen te zien alsmede de faecaliën van paarden, zowel in lijn (poepen onder het lopen) als op een hoop (stilstaand gepoept). Zie bijgaande foto’s. 

DCF 1.0Tijdens de wandeling ben ik in zeven ontmoetingen negen honden tegen gekomen. Geen van hen was aangelijnd! In slechts twee gevallen was de vermoedelijke eigenaar begeleider van die honden in het zichtbare bezit van een lijn of hondenriem. Kennelijk hebben de betrokken hondenbezitters geen enkele reden om op dit vlak ook maar enige terughoudendheid te betrachten of rekening te houden met een eventuele controleur, die gebiedende wijs aanlijning af kan dwingen. 

De BSD-fractie verzoekt uw college ten aanzien van de verbodbepalingen in het recreatiegebied De Melanen handhavend op te treden tegen ruiters. Ten aanzien van verbod honden los te laten lopen is het geboden om of handhavend op te treden of het verbod op te heffen c.q. het gebied als losloopgebied voor honden aan te wijzen. 

DCF 1.0

Bordjes die iets verbieden zonder dat er feitelijk gehandhaafd wordt zijn zinloos en betekenen dat de gezagsgetrouwen zich benadeeld voelen. Als er redenen zijn voor een verbod, is handhaving door de insteller van het verbod, naar de mening van de BSD-fractie een morele plicht. 

Graag schriftelijke beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.