DE WET DWANGSOM, KENMERK LK/80096

 


Bergen op Zoom, 31 december 2008

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: De Wet Dwangsom, ons kenmerk LK/80096.

Geacht College, 

De dienstverlening door de overheden (en de gebreken daarin) staan volop in de belangstelling. Er waren al langer signalen dat met name het tempo van handelen van de overheid bij verzoeken van burgers/bedrijven te laag lag. 

Om dit een impuls te geven is er landelijk een nieuwe Wet vastgesteld. Daarin krijgt de burger onder andere twee nieuwe middelen; als de overheid te laat beslist op zijn (beschikking op) aanvraag kan hij:

•Een dwangsom (financiële vergoeding) claimen

•Een rechtstreeks beroep doen op de rechter. 

De wet zal vermoedelijk per 1-1-2010 in werking treden, mogelijk eerder. De BSD heeft ter voorbereiding van de invoering van die gemeentebreed werkende wet een startnotitie voorbereid (zie bijlage). 

Het belang van de wet ‘Dwangsom’ is groot. De wet heeft betrekking op de wettelijk vastgelegde termijnen bij tal van vergunningen c.q. besluiten. Te denken valt aan vergunningen in het kader van: 

– bouwen 

– brandveiligheid 

– milieu 

– bijzondere wetten 

– de APV 

– belastingbezwaren 

– algemene bezwaren 

– P&O besluiten 

– bijstandsbesluiten 

– subsidieaanvragen 

– WMO beschikkingen 

– enzovoort 

De BSD verzoekt het college van B&W om middels een raadsmededeling aan te geven hoe het college vorm geeft aan het behalen van de wettelijke termijnen bij alle primaire processen en de feitelijke stand van zaken in deze, zodat een inzicht ontstaat van de mogelijke verbeterslagen die gemaakt moeten worden om de gevolgen van de Wet ‘Dwangsom’ voor de gemeente Bergen op Zoom te beperken en dat tijdig de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden. 

Graag beantwoording middels een raadsmededeling. 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *