BLAUWEHANDSTRAAT, KENMERK LK/90046

 


Bergen op Zoom, 3 oktober 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders en het Presidium
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Blauwehandstraat 27/WMC, ons kenmerk LK/90046

Geacht College,

Bij brief d.d. 21 september heeft uw college de eigenaar van Blauwehandstraat 27 gewezen op een, naar uw mening, overtreding van de monumentenwetgeving. De eigenaar heeft zonder de, naar uw mening, vereiste monumentenvergunning het pand gewijzigd door het te schilderen in een niet toegestane kleur. U baseert uw schrijven op een advies “niet akkoord” van de Welstand MonumentenCommissie (WMC). Graag zou de BSD-fractie van uw college vernemen waarom uw college geen gebruik wenst te maken van uw vrijheid om af te wijken van het advies van de WMC. Betrokken eigenaar heeft veel energie, geld en arbeid gestoken in herstel van het pand en daarmede getracht het beeld van de Blauwehandstraat te verbeteren. Hij heeft het advies van twee ambtenaren daarbij ter harte genomen die, naar zijn zeggen, betrokken zijn bij de gemeentelijke afdeling die het aangaat. Beiden gaven de kwalificatie ‘mooi’ aan de kleurstelling en structuur van de gebruikte, maar nu gewraakte verf. Hierdoor ontstond bij de eigenaar de verwachting dat zijn inzet en handelen gewaardeerd werden en toegestaan waren. De BSD-fractie wenst van uw college te vernemen of legalisering in de rede ligt nu de gemeenteraad zich keer op keer heeft uitgesproken voor het op een andere manier omgaan met de als rigide gekwalificeerde opvattingen van de WMC. Is legalisering overwogen en in het college besproken en welke zijn of waren de argumenten om in uw onderhavige brief te stellen dat ‘het verlenen van een monumentenvergunning voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden nu niet in de rede zou liggen‘?

De BSD-fractie verzoekt uw college zelf kennis te nemen van de feitelijke situatie ter plaatse alvorens legalisering te (her)overwegen.

Uw handelen afwachtend.

Graag een schriftelijke beantwoording ex. artikel 39.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.