DIVERSEN, KENMERK LK/10007

 

 


Bergen op Zoom, 15 maart 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Diversen, vragen ex. artikel 39, ons kenmerk LK/10007

 

Geacht College,

 

Viaduct Gareelweg
Naar aanleiding van het feit dat onlangs in het nieuws kwam dat onverlaten meerdere malen obstakels op de spoorbaan nabij Wouw hebben gedeponeerd (toen zijn ternauwernood ongelukken voorkomen), is de BSD-fractie door diverse burgers geattendeerd op de in hun ogen gevaarlijke situatie van de ongelijkvloerse kruising Gareelweg/A58. Op dit viaduct bevinden zich talrijke objecten die met een kleine moeite over het lage hekwerk op de A58 zijn te kieperen.
Wie is voor de veiligheidssituatie ter plaatse verantwoordelijk en wie heeft het beheer van het viaduct en alles wat zich daarop bevindt?

Vrachtverkeer/ Blauwehandstraat
Ondergetekende maakt met zijn praatpaal regelmatig gebruik van de Blauwehandstraat. De hoek Blauwehandstraat/Kettingstraat is voor vrachtwagens niet of vrijwel niet te nemen. Dit leidt er toe dat nogal wat vrachtwagens de Blauwehandstraat inrijden tot de betreffende hoek, daar lossen en dan achteruit het hele stuk, vaak tot de hoek Minderbroederstraat/ Geweldigerstraat terugrijden. Veel omwonenden vinden een dergelijk gebruik van de Blauwehandstraat ongewenst, gevaarlijk en schadelijk voor hun leefmilieu. De indruk bestaat dat hiervoor bij politie en parkeerwachters geen aandacht bestaat. Systematisch wordt het verbod voor vrachtwagens met een bepaalde lengte op de kruising Noordsingel/ Minderbroederstraat (11 meter) genegeerd. Maar zelfs wagens van bijvoorbeeld 10 meter kunnen onmogelijk de hoek Kettingstraat/Blauwehandstraat nemen. Ook de hoek Engelsestraat/Nieuwstraat is voor wagens van een dergelijke lengte niet of nauwelijks te nemen. Ondergetekende heeft geconstateerd dat er geen borden staan in de Blauwehandstraat die het vrachtverkeer er op wijzen dat de lengte van maximaal 11 meter na de hoek Minderbroederstraat/Geweldigerstraat/Goudenbloemstraat te lang is voor de achterliggende straten.
Graag hier voor uw aandacht.

Relatie gemeente/verhuurders ingeval van woonvoorzieningen voor mensen met een beperking
Recent is iemands verzoek (MS – patiënt, 45 jaar) om in aanmerking te komen voor een appartement op de Beek afgewezen, omdat die appartementen volgens Castria uitsluitende bestemd zouden zijn voor 55 plussers. Nu moeten in het huidige woonhuis van betrokkene, op kosten van de gemeente, allerlei voorzieningen worden getroffen zodat betrokkene zelfstandig kan blijven wonen terwijl in het begeerde appartement dergelijke voorzieningen grotendeels reeds aanwezig zijn. Hoe begrijpelijk het beleid ook lijkt (alleen 55 plussers) is hier toch sprake van een toewijzingsbeleid dat in haar uitwerking leidt tot vermijdbare maatschappelijke kosten. Zijn er in dit kader afspraken te maken met de volkshuisvesters en is uw college bereid in deze actie te ondernemen zodat in de toekomst dergelijke kosten, die door samenwerking vermeden kunnen worden, ook echt vermeden worden?

Toegankelijkheid stemlokalen
Bij de stemming voor de gemeenteraad is bij het stembureau Huize Sint Catharina met de ingang aan de Geweldigerstraat een oudere man gevallen met letsel als gevolg. Nu is dit stembureau bereikbaar via een trap en eventueel met een hellingbaan. Toch blijkt dat personen die slecht ter been zijn in een aantal gevallen moeite hebben met beide opties. Gelukkig was Bram Moszkowicz niet in de buurt en hulp wel. Toch bepleit de BSD-fractie om zo mogelijk in de begeleidende folder van de oproepkaart iets op te nemen over de bereikbaarheid/toegankelijkheid van de stembureau’s.

Camperplaatsen
De camperplaatsen aan de Binnenschelde zijn een welkome aanvulling op de op toeristen gerichte dienstverlening. Jammer dat bezoekers ze slecht kunnen vinden.
Nergens richtingbordjes te vinden die bezoekers van onze mooie stad wijzen waar deze camperplaatsen zich bevinden. Of heeft de BSD-fractie niet goed gezocht?

Uw schriftelijk reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,
Namens de BSD-fractie

 

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.