(GROND)WATEROVERLAST VIJVERSTRAAT HALSTEREN, KENMERK LK/10012

 

 


Bergen op Zoom, 16 maart 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: (Grond)water overlast Vijverstraat Halsteren, ons kenmerk LK/10012

 

Geacht College,

 

Sinds de vervanging van de riolering in 2007 hebben een aantal bewoners van de Vijverstraat te Halsteren met regelmaat last van water in de kelders.
Na onderzoek van de riolering zijn daaromtrent geen mankementen aangetroffen, zo is de bewoners medegedeeld. Vastgesteld is dat het grondwaterpeil in de nabijheid van de betrokken bewoners hoog is. Ter monitoring zijn er door de gemeente 2 peilbuizen geplaatst om inzicht te krijgen in de grondwaterstanden over een langere periode.

De bewoners concludeerden dat er een direct verband bestaat tussen de nieuwe riolering en het optreden van de wateroverlast. Die conclusie sluit aan bij wat in de praktijk veelvuldig optreedt bij vervanging van rioleringen in gebieden die ten opzicht van hun omgeving relatief laag liggen. De getroffen bewoners bewonen het westelijk deel van de Vijverstraat. Dat is het lagere deel. De riolering, die aan vervanging toe was, vertoonde naar alle waarschijnlijkheid op een aantal plaatsen gebreken in de vorm van breuken die feitelijk functioneerden als drainage van de omgeving en het grondwaterpeil laag hielden op het niveau van de hoogteligging van de riolering. Het voorgaande is waarschijnlijk omdat na regenval het water in plassen/zonken, voor de vervanging van de riolering, enige tijd bleef staan hetgeen een aanwijzing is dat delen van de ondergrond door wegspoeling waren gezakt. Ook de aard van de oude riolering (gresbuizen) maakt waarschijnlijk dat deze op een aantal plaatsen gebroken of verschoven was en daardoor deels functioneerde als drainage. Nu monitoren is weinig zinvol. Men heeft immers geen gegevens van voor de vervanging van de riolering.

Aanpak is mogelijk door aan de bovenkant van de rioleringspijpen, aannemende dat zij even diep liggen als de oude riolering, deze deels waterdoorlatend te maken op een wijze dat wel water maar geen grond wordt doorgelaten. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het grondwaterbeheer in de bebouwde kom. De oorzaak: de verandering in de feitelijke drainagesituatie (vervanging van de oude riolering) is gezien het voorgaande waarschijnlijk. De gemeente is in zijn taak als riool- en grondwaterbeheerder in deze aan te spreken en derhalve verzoekt de BSD-fractie uw college de geëigende stappen te ondernemen om de ontstane problematiek op te lossen.
Dit voorval zou er toe moeten leiden dat de gemeente bij vervanging van rioleringen zich terdege rekenschap geeft van de feitelijke grondwatersituatie en hoogteligging van de bestaande (oude) riolering om vast te stellen of deze feitelijk ook door drainage een rol vervulde bij de beheersing van het grondwaterpeil ter plaatse. Is dit in de huidige voorbereiding het geval? Indien nee, kan een dergelijk onderzoek opgenomen worden in de standaard voorbereiding van rioolvervangingen?

Uw schriftelijk antwoord afwachtend,

 

Hoogachtend,
Namens de BSD-fractie

 

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.