VZM ZOET/ZOUT, KENMERK LK/10011

 

 


Bergen op Zoom, 16 maart 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: VZM zoet/zout, ons kenmerk LK/10011

 

Geacht College,

 

De MER procedure over een zoet/zout Volkerak/Zoommeer (VZM) loopt. De vraag is hoe anticipeert de gemeente Bergen op Zoom op de mogelijke ontwikkeling van een zout/verziltend VZM? Welke (toekomst)scenario’s ontwikkelt de gemeente Bergen op Zoom voor de wateren waarbij zij belang heeft, zoals de Binnenschelde en het Markiezaatsmeer?
In het verleden is aan de gemeenteraad een plan gepresenteerd om zout water via een pijpleiding vanuit de Oosterschelde rond te pompen.
Nu straks een mogelijk zout/zilt VZM naast de deur ligt, kan het lijken dat verzilting van de Binnenschelde vanuit VZM tot de mogelijkheden behoort. Probleem zou kunnen zijn dat mogelijk het zoutgehalte van de Binnenschelde door zoete kwel dan structureel lager zal zijn dan van het VZM. Ook in die situatie zal het lastig zijn de waterkwaliteit van de Binnenschelde wezenlijk te verbeteren, mede omdat door de slappe bodemstructuur vermoedelijk weinig schelpdieren in de Binnenschelde zullen groeien waardoor de stikstofgehalten in de Binnenschelde aanzienlijk lager moeten worden dan nu om geen overlast te krijgen/te houden veroorzaakt door algen.
Wat is nu de stand van zaken in het denken over oplossingsrichtingen voor de (slechte) waterkwaliteit van de Binnenschelde in relatie met de mogelijke veranderingen in het beheer van het VZM?

Welke stappen worden er ondernomen/voorbereid om in geval van verzilting van het VZM verzilting door zoute kwel van de binnendijkse gebieden te voorkomen c.q. te beperken? Wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe zoet (regen)water benut kan worden om tegendruk te bewerkstelligen of om door te spoelen? Zijn hierover contacten gelegd met bijvoorbeeld bedrijven met grote verharde oppervlakken om de afvoer van hun regenwater in dit kader te gebruiken? Als voorbeeld het regenwater dat op de verharde oppervlakken valt op de terreinen van SABIC zou heel goed ingezet kunnen worden als het via een sloot naar het Lange Water zou worden geleid en van daar door kan stromen naar de Pals. Dat zou in de Auvergnepolder de verzilting kunnen reduceren. Van belang is dat nu reeds over dit soort zaken met de bedrijven contacten worden gelegd om één en ander voor te bereiden. Wordt er over dit soort zaken in de contacten met de bedrijven en grondeigenaren gesproken?

Tenslotte: er gaan verhalen dat reeds besloten zou zijn dat de Bergsediepsluis zou worden aangepast teneinde de uitwisseling van water en voedingsstoffen tussen het VZM en de Oosterschelde te verbeteren. Wat is hier van waar? Zijn er in dit kader reeds besluiten genomen en budgetten beschikbaargesteld?

Graag op kort termijn over deze zaken een raadsmededeling.

Vertrouwende op uw inzichten.

 

Hoogachtend,
Namens de BSD-fractie

 

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.