DIVERSEN 5, KENMERK LK/10020

 

 


Bergen op Zoom, 22 mei 2010

 

Aan Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Diversen 5, kenmerk LK/10020

 

Geacht College,

 

Gemeentelijke aanwezigheid hoorzitting
Op maandag 17 mei was er een hoorzitting van de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Een burger maakte bezwaar tegen een bouwvergunning die de gemeente voor zich zelf, als eigenaar van een gebouwd object, had aan gevraagd. De gemeente had in deze dus een driedubbele rol: als aanvrager en verlener of anders gezegd als belanghebbende en verlener en als beslisser op het ingediende bezwaar, uw college. Van de gemeente was slechts één ambtenaar aanwezig namens de vergunningverlener. Voor een burger is het nauwelijks te begrijpen c.q. te accepteren dat de gemeente feitelijk functioneert als de slager die zijn eigen vlees keurt. Door de afwezigheid van de gemeente als aanvrager was het niet mogelijk de commissie en bemiddelende rol te laten spelen. Soms zie je dat middels de discussie de aanvrager van een bouwvergunning een concessie doet om de bezwaarmaker enigszins tegemoet te komen. Juist wanneer de gemeente in een dubbelrol functioneert is het naar de mening van de BSD-fractie van belang dat de gemeente in beide hoedanigheden bij een dergelijke hoorzitting aanwezig is. De burger krijg dan minder snel het gevoel dat de gemeente geen enkel oog heeft voor zijn belang en de zaken tussen de ene afdeling (de aanvrager) en de andere afdeling (de verlener) onderling ‘even’ geregeld wordt en dat de als ‘lastig’ ervaren omgeving er feitelijk niet toe doet.
De BSD-fractie verzoekt uw college er zorg voor te dragen dat in het geval de gemeente zowel vergunningverlener als -aanvrager is, de gemeente met de twee behandelende ambtenaren de hoorzitting bezoekt, zodat eventuele vragen aan de aanvrager ook door de aanvrager beantwoord worden. Hopelijk zal de burger zich dan sneller recht gedaan voelen.

Grondwateroverlast Vijverstraat
Met interesse heeft de BSD-fractie kennis genomen van uw reactie op onze brief d.d. 16 maart 2010. De BSD-fractie erkent dat het door ons beschreven scenario slechts een vermoeden betreft en dat onderzoek noodzakelijk is om dat ‘vermoeden’ te verheffen tot feit. Gezien de door meerdere bewoners ervaren overlast verzoekt de BSD-fractie aan te geven wanneer de resultaten van de “monitoring” bekend zullen worden gemaakt. Slechts zeer weinig is uit te sluiten, maar het komt de BSD-fractie buitengewoon merkwaardig voor dat het door uw college niet uitgesloten ‘lek’ pas op is getreden na de uitgevoerde rioleringswerkzaamheden en uitsluitend bij bewoners in het lagere deel van de straat. Riolering die mede functioneert als ontwatering is naar de mening van de BSD-fractie niet verboden. Met een simpele constructie aan de pijp is dit mogelijk zonder dat ‘vuil’ water kan uittreden.

Troep/afvalcontainers
Vooral in weekeindes en rond feestdagen kan zich rond afvalcontainers veel troep verzamelen. Vaak begint het met een zak die vast komt te zitten. Deels komt dit door dat men te volle zakken in de container plaatst en deze na vastklemmen niet meer open krijgt, waardoor het voor de gebruiker niet mogelijk is zelf het probleem te herstellen. Soms ook plaatst een ‘pasloze’ een zak bij de container waarna anderen zijn ‘voorbeeld’ volgen wellicht onder het motto: ‘het zal wel weer vastzitten’. Met ‘fraaie’ uitzichten, stank en schreeuwende meeuwen als gevolg (zie foto). Een vraag die leeft is of de containers anders afgesteld kunnen worden, zodat bij klemmen deze opnieuw te openen is waardoor het probleem door een pashouder kan worden opgelost? Is dit probleem al eens aangekaart bij de producent? Is dit probleem bij andere typen afvalcontainers soortgelijk? Kan bij vervanging of uitbreiding dan overgeschakeld worden op een systeem waarbij dit euvel niet optreedt? Tevens gewenst: strikte handhaving (ieder zak buiten de container nalopen op aanwijzingen naar de dader).

Vernielen bushokje
In de maanden april/mei is het bushokje aan de Heiningen (tegenover de Paarse flat) tot op heden drie maal ernstig beschadigd. Het hokje wordt met regelmaat gebruikt als hangplek en als goal bij balspel. Bewoners vragen zich in toenemende mate af of het niet beter zou zijn de halte te handhaven, maar het hokje te verwijderen.

Parkeeroverlast
Bewoners van de wijk achter de AH aan de Glacis ervaren in toenemende mate parkeeroverlast van werkers in de kantoren aan Plein 13 (zie foto’s genomen in de Pastor Kusterstraat). Het verzoek handhaven parkeergedrag en overwegen of vergunningparkeren in dit gebied niet wenselijk zou zijn.

Uw reactie tegemoet ziende,

 

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

 

Louis van der Kallen
Francis van Slooten

parkeren1 parkeren2 troep


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.