PLANNEN OOSTERSCHELDE, KENMERK LK/10022

 

 


Bergen op Zoom, 2 juni 2010

 

Aan Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Plannen Oosterschelde, kenmerk LK/10022

 

Geacht College,

 

Afgelopen vrijdag heb ik de werkconferentie “Koester de Oosterschelde” bijgewoond. Diverse sprekers hielden gloedvolle betogen over de mogelijkheden en schoonheid van de Oosterschelde. Beleef de schoonheid, bewaak de veiligheid en benut de rijkdom waren thema’s die behandeld werden. Een inleider (Eric van Zanten van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland) vertelde over een pilot waarbij zand van Bergse depots gebruikt zouden gaan worden voor een zandopspuiting aan de Oesterdam. Navraag bij hem leerde dat het zand van de Bergse Molenplaat betrof. De Molenplaat zou naar zijn zeggen grotendeels worden afgegraven en verdwijnen. Navraag leerde ook dat de grond in de Binnenschelde gezien de samenstelling niet geschikt was voor gebruik als zandsuppletie. Merkwaardig dat het college bij de commissievergadering op 20 mei nog stelde dat bij verdiepen van de Binnenschelde grond gebruikt zou kunnen worden voor de Oosterschelde.

  • Was/is uw college bekend met het voornemen van RWS voor het afgraven verkleinen van de Molenplaat? 
  • Zo ja, waarom is hierover de gemeenteraad nog niet geïnformeerd?
  • Zo nee, kan uw college één en ander navragen en alsnog de gemeenteraad hierover informeren?
  • In hoeverre is het afgegraven van de Molenplaat vergunning-/MER-plichtig?
  • Voorziet het huidige bestemmingsplan in de mogelijkheid tot afgraven van de Molenplaat?
  • Hoe worden bij afgraven van de Molenplaat de eventuele aanwezige archeologische (onder het westelijke deel wordt een verdronken dorp vermoed) waarden geborgd?

In de discussie was steeds sprake van de “zeven Oosterschelde gemeenten” die gezamenlijk projecten bedenken en uitvoeren. Gezien de plannen van Bergen op Zoom als stad aan de Schelde acht de BSD-fractie het merkwaardig dat Bergen op Zoom niet betrokken is bij ‘de Oosterschelde gemeenten’. 

  • Is uw college bereid om in dit kader actie te ondernemen zodat, gezien de Bergse plannen en geschiedenis, zij betrokken raakt bij de uitwerking van de toekomst van het Nationaal Park Oosterschelde?

 

Uw reactie tegemoet ziende,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen
Francis van Slooten


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.