GEDRAGSCODE / UITLATINGEN/GEDRAGINGEN WETHOUDER T. LINSSEN

 


 

Bergen op Zoom 13 februari 2011

Aan de Griffier
van de gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Agendering:U11-004226 gedragscode / uitlatingen/gedragingen Wethouder T. Linssen

Geachte Griffier,

De BSD-fractie is van mening dat, naar aanleiding van de brief van de Vereniging Binnenstad en het antwoord hierop van het college, er iets goed fout zit!
Als gemeente eisen wij van onze burgers, dat zij zich aan de algemene gedragsregels houden op straffe van boetes en maatregelen. Maar het lijkt voor één collegelid de gewoonste zaak van de wereld zich aan diezelfde gedragsregels te onttrekken!

Op het moment dat wij tijdens een raadsvergadering het college vragen om uitleg en om excuses van de betreffende wethouder c.q. locoburgemeester over diens uitlatingen en gedragingen ten aanzien van onze burgers, samenwerkende personen, inspraakorganen, medezeggenschap en adviesraden, kregen wij, naar de mening van de BSD-fractie, een uiterst onbevredigend antwoord. Het college stelt in het antwoord aan de raad en de Vereniging Binnenstad “dat u andere woorden zou hebben gebruikt”.

Dit vindt de BSD-fractie onaanvaardbaar. Na de feiten, zoals genoemd in de brief van de Vereniging Binnenstad aan het college en na onderzoek door de BSD-fractie, hebben wij geconcludeerd dat de wethouder in deze kwestie namens het college zijn grievende uitlatingen heeft gedaan. Indien dit niet het geval was, zou het goed zijn geweest wanneer het voltallig college op schrift zich helder had gedistantieerd van de uitlatingen van de wethouder!
Ook is de BSD-fractie van mening dat, ongeacht hoe hoog de emoties ook mogen reiken bij een wethouder, een wethouder ten alle tijden zich dient te houden aan de gedragscodes die de wethouder nota bene zelf ook heeft ondertekend.

De BSD-fractie is dan ook op een punt gekomen, dat het college in deze kwestie, gezien de feiten en conclusies, de hand in eigen boezem moet steken en haar excuses dient te maken aan de betrokken partijen.
De BSD-fractie is voornemens een Motie van Treurnis in te dienen als reactie op de uitlatingen van de betrokken wethouder c.q. locoburgemeester.
De BSD-fractie is zich ervan bewust dat een zwaarder middel ook tot de mogelijkheden behoort. Echter wij zijn van mening dat de wethouder zelf in staat moet worden gesteld om zijn eigen conclusies te verbinden aan een dergelijke motie!

Wij verzoek via u dan ook agendering te regelen van de brief afkomstig van de Vereniging Binnenstad alsmede het college antwoord voor de eerstvolgende raadsvergadering op 24 februari 2011.

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie,

F. El-Khassim
Diana v/d Kieboom van Beest

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *