DIVERSEN

 


 

Bergen op Zoom, 21 maart 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Diversen, ons kenmerk LK/11002

Geacht College,

Bedrijven centrum Achillesstraat 3;
Vanuit de Achillesstraat komen met regelmaat klachten van overlast veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden op het adres Achillesstraat 3.
Deels betreft dit activiteiten op ongebruikelijke uren en deels door een gebruik dat in strijd lijkt met het bestemmingsplan. In een daar gevestigd traiteurbedrijf zouden met regelmaat bijeenkomsten met het karakter van feesten en partijen worden gehouden.
Is dit bij uw college bekend en wat zijn de afgelopen maanden de klachten geweest en de mogelijk daardoor genomen handhavingacties?

Fietsen stallen
Bij herhaling bereiken ons klachten over het plaatsen/stallen van fietsen in de directe omgeving van de nieuwe ingang van de bibliotheek in de Kortemeestraat. Wij hebben zelf kunnen constateren dat de fietsen, soms meer dan 15 in getal, tegen winkelpuien en zelfs horizontaal worden gestald in de Kortemeestraat en in de Sint Annastraat. Dit terwijl er een gratis fietsenstalling in de nabijheid is en deze bij gelijktijdige constatering nog lang niet volledig bezet was.
Is deze problematiek bij u bekend en welke actie heeft uw college reeds ondernomen of zal uw college op korte termijn in deze gaan ondernemen?

Vrachtverkeer Blauwehandstraat
Op 15 maart 2010, kenmerk 10007, schreef ondergetekende het volgende:
“Ondergetekende maakt met zijn praatpaal regelmatig gebruik van de Blauwehandstraat. De hoek Blauwehandstraat/Kettingstraat is voor vrachtwagens niet of vrijwel niet te nemen. Dit leidt er toe dat nog al wat vrachtwagens de Blauwehandstraat inrijden tot de betreffende hoek, daar lossen en dan achteruit het hele stuk, vaak tot de hoek Minderbroederstraat/ Geweldigerstraat terugrijden. Veel omwonenden vinden een dergelijk gebruik van de Blauwehandstraat ongewenst, gevaarlijk en schadelijk voor hun leefmilieu. De indruk bestaat dat hiervoor bij politie en parkeerwachters geen aandacht bestaat. Systematisch wordt het verbod voor vrachtwagens met een bepaalde lengte op de kruising Noordsingel/ Minderbroederstraat (11 meter) genegeerd. Maar zelfs wagens van bijvoorbeeld 10 meter kunnen onmogelijk de hoek Kettingstraat/Blauwehandstraat nemen.
Ook de hoek Engelsestraat/Nieuwstraat is voor wagens van een dergelijke lengte niet of nauwelijks te nemen. Ondergetekende heeft geconstateerd dat er geen borden staan in de Blauwehandstraat die het vrachtverkeer er op wijzen dat de lengte van maximaal 11 meter na de hoek Minderbroederstraat/Geweldigerstraat/Goudenbloemstraat te lang is voor de achterliggende straten.
Graag hier voor uw aandacht.”
Helaas moet de BSD-fractie constateren dat in deze niet veel veranderd is. De overlast en onveilige situaties door het vrachtverkeer in de Blauwehandstraat en omgeving duren onverminderd voort. Nu graag handhavende actie!

Parkeren
Bewoners van de Gertruidishof constateren met enige regelmaat dat zeker op hoogtijddagen er voor de ingang aan de Korenmarkt door auto’s geparkeerd wordt. Zij achten dit ongewenst vanwege de bereikbaarheid van het hofje voor hulpverlenende diensten.
Graag hier voor uw aandacht.

20 Jaar Bergse Plaat/onderhoud
20 jaar geleden werd de Bergse Plaat aangelegd. Nu moeten we constateren dat de onderhoudssituatie hier en daar aandacht vergt. Aan de randen van de Bergse Plaat zijn een aantal voet/wandelpaden aangelegd met een schepenverharding. Aan de randprofielen is te zien dat die ooit 1 à 1,2 meter waren. Als we bijvoorbeeld het pad bekijken langs de Binnenschelde kunnen we, ter hoogte van de Paviljoentjalk/Zeetjalk, constateren dat naar de randprofielen onder het gras gezocht moet worden om ze te kunnen zien en het schelpenpad hier en daar nog slechts enkele tientallen decimeters breed is. De paden blijken grotendeels overwoekerd.
Het wordt tijd voor een onderhoudsbeurt van deze mooie wijk.

Parkeerschaden Parallelweg
In februari 2009 stuurde de BSD-fractie reeds een brief over de problemen rond het parkeren en schades in de 30 kilometer zone van de Parallelweg. Er is ook overleg geweest tussen uw college en bewoners van dat wegdeel. Dit heeft helaas niet geleid tot een verbetering. De bewoners zijn de steeds optredende schades aan hun geparkeerde voertuigen meer dan zat.
Hun verzoeken tot het aanbrengen van een wegversmallingen op een zodanige wijze dat auto’s elkaar ter plaatse van de versmallingen niet meer kunnen passeren is echter steeds afgewezen met als hoofd argument dat het een doorgaande weg betreft. Volgens de regelgeving is één van de minimumeisen van 30 km/uur-gebieden dat het geen doorgaande wegen mag betreffen. Nu constateren de bewoners dat elders in de gemeente evident doorgaande wegen zoals de Noordsingel wel verblijd zijn met een 30 km-zone met de gewenste wegversmallingen. Waarom is dat voor hen, ter beperking van de overlast en schades, niet mogelijk? Of is het beleid misschien veranderd en kan het nu wel!!!!!

Uw reactie afwachtend,
hoogachtend,
namens de BSD-fractie

L.H van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *