OPEN BRIEF INZAKE SCHELDE VESTE

 


 

Bergen op Zoom, 12 april 2011

Aan de gemeenteraadsleden van
Bergen op Zoom

Betreft: open brief, ons kenmerk LK/11003

Geachte collega’s,

Recent hebben we ontvangen het raadsvoorstel RVB11-0021 Ontwikkelscenario doorstart Bergse Haven, alsmede de rapportage plandiscussie ‘Schelde Veste’. Prachtige plannen waar je op basis van ruimtelijke ordeningsargumenten nauwelijks tegen zou kunnen zijn.
De BSD-fractie heeft gemeend middels het middel van een open brief haar argumenten aan u kenbaar te moeten maken in de hoop dat haar inbreng meegenomen wordt in uw fractie- overleg.

Er zijn twee aspecten waar de BSD-fractie u op wil wijzen: enerzijds de financiële onderbouwing en anderzijds de volkshuisvestingproblematiek van het bouwen voor leegstand en de effecten daarvan.

De BSD-fractie constateert ten aanzien van de financiële onderbouwing dat de wens c.q. de gevoelde noodzaak om de gemeentelijke balans en financiën van het grondbedrijf op papier in orde te hebben er toe heeft geleid dat de raad een opzet voorgeschoteld heeft gekregen waarin wederom realiteitszin ontbreekt. De bouwvoornemens, in de zin van te realiseren bouwvolumes, zijn niet gebaseerd op onafhankelijk onderzoek maar op de wens de verliezen van de gemeente te beperken op een dusdanige wijze dat deze verliezen nu nog niet genomen behoeven te worden. De toekomst zal, naar de mening van de BSD-fractie, uitwijzen dat zowel in het plan de Markiezaten als in het nieuwe plan de Schelde Veste de jaarschijven qua bouwvolume en opbrengsten niet gerealiseerd zullen worden. Door verliezen niet nu te nemen maar vooruit te schuiven, zullen de verliezen niet alleen verder oplopen maar wordt ook kostbare tijd verloren om orde op zaken te stellen met desnoods een artikel 12 procedure. De gemeente zal uiteindelijk veel langer de gevolgen ondervinden van de blijvend en al maar verslechterende financiële situatie en zichtbaar gaan verpauperen. Laat het foute c.q. het wanbeleid uit het verleden niet onnodig lang voortwoekeren, maar heb de moed door schoonschip te maken te werken aan een nog wel realiseerbare toekomst.

De grootste zorg van de BSD-fractie zijn echter de effecten die het gemeentelijk beleid zal hebben op de woningmarkt in Bergen op Zoom. Met name de wijze waarop de gemeente de afname van de gronden in de Markiezaten zeker gesteld heeft zal er toe leiden dat, indien de gemeente afname daar afdwingt, er gebouwd zal worden voor leegstand in die wijk. Het gevolg hiervan is een overaanbod op de totale woningmarkt in Bergen op Zoom en de regio omdat ook andere gemeenten proberen hun woningbouwproductie op peil te houden. Omdat de reserves van deze gemeenten op de grondexploitaties beter zijn dan die van Bergen op Zoom, zullen zij de grondprijzen op termijn kunnen verlagen. Het totaal zal dan leiden tot prijsdalingen van woningen en daarmee tot een kapitaalvernietiging van privaat woningbezit.
Kijkend naar de effecten die overaanbod hebben betekend voor de prijsontwikkeling in bijvoorbeeld Oost Groningen, kan dit leiden tot prijsdalingen van 10 tot 20 % ten opzichte van de landelijk prijsontwikkeling. Met andere woorden: de huizenbezitter in Bergen op Zoom loopt een goede kans te gaan betalen voor het gemeentelijk falen. Niet alleen wegens de dan zeker onvermijdelijke verhoging van de belastingen, maar ook door verlies van vermogen door de zijdens de gemeente veroorzaakte daling van de woningprijzen.
Die vermogensdaling zou wel eens ver uit kunnen stijgen boven het verlies dat de gemeente nu, en naar de mening van de BSD-fractie anders straks, zal moeten nemen.
Nu vasthouden aan de visuele verliesbeperking betekent uiteindelijk dat de verliezen voor de Bergse en regionale samenleving straks een veelvoud zullen zijn.

Onze oproep: stop verder verspillen van gelden aan plannen die geen oplossing bieden voor de ontstane situatie maar neem het verlies of ontwikkel een plan dat geen concurrentie oplevert voor de bestaande plannen.
Als voorbeeld: de ontwikkeling van een deel van de Binnenschelde (90 hectaren) voor de bouw van 0,5 à 1 wooneenheid per hectare. Dus 45 à 90 woningen in dat te ontwikkelen gebied voor minder dan € 100,– per vierkante meter. Dit is een marktsegment (water gerelateerde woningen) dat niet door anderen in dit landsdeel bediend wordt en dat de huidige ontwikkelingen in de regio niet beconcurreert.

Uw reactie afwachtend,
hoogachtend,
namens de BSD-fractie

L.H van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *