BIOGAS

 


 

Bergen op Zoom, 9 oktober 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Co-vergistingsinstallatie, ons kenmerk LK/11021

Geacht College,

Op de Luienhoekweg 3 te Moerstraten (net op Roosendaals grondgebied) is de afgelopen jaren een co-vergistingsinstallatie verschenen. Zie ook de meegestuurde foto’s voor en na de bouw.
Voor de toevallige voorbijganger/fietser een bijkans industrieel aandoende installatie in een landschap met hoge landschappelijke waarden, zodanig dat provincie/waterschap/europa en de gemeente Bergen op Zoom veel geld uitgeven om deze landschap- en ecologische kwaliteiten verder uit te bouwen. Een bord in een aangelegen tuin laat ons dat zelfs weten: “Europa investeert in zijn platteland”. De omwonenden van “Bio Moer, producent van duurzame energie” wisten hier niets van, omdat zij net over de grens in de gemeente Bergen op Zoom wonen en verstoken blijven van de Roosendaalse versie van de gemeentelijke informatie pagina’s. Nu is de betrokken ondernemer zijn installatie aan het verdubbelen waarbij de verwerkingscapaciteit opgevoerd gaat worden van 25.000 ton naar 50.000 ton. Voor de goede orde de ruwe grondstof (biomassa) moet allemaal over kleine/smalle boeren- wegen aangevoerd worden. Mijn ervaring gisteren was dat ik met mijn ‘Kaatje’ de ‘zachte berm’ in moest, die al totaal aan gort was gereden door trekkers vol met landbouwreststoffen. Gelukkig op het Roosendaalse deel!
De nu te realiseren uitbreiding komt grotendeels op Bergs grondgebied. Toch is volgens bewoners (gehoord van de gemeente Bergen op Zoom) Roosendaal het bevoegd gezag. Dit terwijl zij, als Bergenaren, geen tijdige informatie hebben over de uitbreiding en er pas van vernamen toen de werkzaamheden (ondanks het, volgens hen, nog niet vergund zijn) een aanvang namen.
Voor de BSD-fractie leidt dit tot de navolgende vragen:
– Is het juist dat een deel van de voorgenomen uitbreiding geschiedt/zal geschieden op Bergs grondgebied?
– Is het juist dat het bevoegd gezag in deze de gemeente Roosendaal is?
– Zo ja, waarom is dat zo en is het mogelijk de bevoegdheid in deze als gemeente Bergen op Zoom zelf uit te oefenen?
– Is de gemeente Bergen op Zoom in het verleden gekend c.q. betrokken geweest bij de vergunningverlening in het landschappelijk zo waardevolle gebied?
– Zo ja, wat was de Bergse inbreng?
– Hoe is bij dit soort zaken de samenwerking met omliggende gemeenten geregeld en hoe wordt het RO beleid in deze afgestemd met de andere maatschappelijke doelstellingen?
– Wat is de bestemming van de percelen waarop de uitbreiding gepland staat?
– Is een dergelijke industriële activiteit ter plaatse bestemmingsplantechnisch mogelijk en in de ogen van uw college wenselijk?

Voor de BSD-fractie is het onbegrijpelijk dat een dergelijke voorziening gerealiseerd wordt in een gebied met grote landschappelijke en ecologische waarden, waar overheden grote sommen geld besteden aan vergroting van die waarden teneinde de natuur, het landschap en toerisme en recreatie te bevorderen.

Graag uw snelle reactie en zo mogelijk ingrijpen om verdere aantasting van natuur, landschap en leefomgeving ter plaatse te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *