MOTIE ZEEBRA TOURS

 


 

M O T I E

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 20 oktober 2011

In aanmerking nemende:

– dat het recht op de vrije beschikking van het eigendom een hoeksteen is van onze samenleving;
– dat beperking van eigendomsrechten slechts mogelijk en wenselijk is ten behoeve van aantoonbaar maatschappelijk nut;
– dat de beperking van eigendomsrechten door de overheid slechts mag met gebruik van bevoegdheden voor het doel waartoe ze gegeven is;
– dat beperking van concurrentie geen taak en geen bevoegdheid is van de lokale overheid;
– dat het vrij ondernemerschap een belangrijke bron is van welvaart en werkgelegenheid in onze samenleving;
– dat dynamisch/vernieuwend ondernemerschap een belangrijke voorwaarde is voor een samenleving die bouwt aan een toekomst met perspectief;
– dat Bergen op Zoom een ondernemersvriendelijk imago nastreeft;
– dat het wenselijk is dat de gemeente Bergen op Zoom (lokale) ondernemers initiatieven ondersteund;

overwegende dat:

– de financieel/economische omstandigheden zodanig verslechteren dat werkgelegenheidbevorderende initiatieven, juist nu, ondersteuning en medewerking, binnen de kaders van de wet, van overheden verlangen;
– JPV Onroerend Goed BV de gemeente om planologische medewerking heeft verzocht om aan de Klein Molenbeekseweg 10 te komen tot een commerciële ontwikkeling van bezoekersintensieve functies (waaronder een beurs-, congres- vergadercentrum, evenementenhal);
– de betrokken ondernemer jarenlang door trage gemeentelijke planontwikkeling belemmerd is in de doorontwikkeling/vernieuwing van zijn bedrijfsvoering en benutting van zijn eigendom;
– de betrokken ondernemer bewezen heeft op een maatschappelijk verantwoorde wijze een bedrijf te kunnen exploiteren;
– een dergelijke aanvraag uitsluitend getoetst dient te worden aan heldere en openbare planologische voorschriften met een gebruik van de publieke bevoegdheid voor uitsluitend het doel waartoe die bevoegdheid gegeven is;
– de variantenstudie (van gemeente en/of Rijkswaterstaat) betreffende de op- en afritten A58, op dit moment, geen openbaar en voor een ieder verifieerbaar gegeven is;
– de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) ook voor de huidige bedrijfvoering een gegeven is en tot op heden geen belemmering is geweest bij de huidige bedrijfsvoering met vrachtauto’s en bussen;
– de landsregering heeft aangekondigd te willen komen tot een beperking van het areaal en aard van de EHS met als nevendoel onnodige belemmeringen van ondernemers en ondernemen te beperken;
– het toevoegen van een kwalitatieve bezoekersintensieve functie nabij de te ontwikkelen toeristisch recreatieve hotspot “landschap van allure Brabantse Wal” een stimulans kan zijn voor de nabij te ontwikkelen toeristische poort;
– concrete planontwikkeling en een bestemmingsplanwijziging altijd gebeurt op kosten van initiatiefnemers.

Verzoekt het college met een open geest een verzoek tot planologische medewerking, om te komen tot een doorontwikkeling van bedrijfsmatige activiteiten op de lokatie Klein Molenbeekseweg 10, te benaderen en te bekijken op de mogelijkheden en een eventuele afwijzing van een dergelijk verzoek ter kennis te brengen van de gemeenteraad,

en gaat over tot de orde van de dag

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *