VRAGEN BEGROTING

 


 

Bergen op Zoom, 7 oktober 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Vragen begroting 2012, ons kenmerk LK/11019

Geacht College,

Bij gebrek aan een invulbaar format stelt de BSD-fractie de vragen toch maar in de vorm van een gewone brief.

De BSD-fractie heeft met genoegen geconstateerd dat, na er vele jaren om gevraagd te hebben, nu bij de bepaling van het risicoprofiel het grondbedrijf de IFLO methode heeft gehanteerd. Tot zover de complimenten.
De BSD-fractie heeft op dit moment slechts enkele vragen over de, overigens inzichtelijke begroting en meerjarenprogrammabegroting 2013-2015.
 

Op pagina 82 staat onder het kopje: “Claim Bergse Haven” “Wij gaan er vanuit dat deze claim volledig wordt toegekend.”
– Is de veronderstelling dan juist dat de eventuele risico’s verbonden aan deze claim niet zijn meegenomen bij het risicoprofiel op basis waarvan de benodigde weerstandscapaciteit is berekend?
– Is de “Claim Bergse Haven “ volledig opgenomen op de balans van de gemeente?

Op o.a. pagina 83 is aangegeven dat op de vrij besteedbare ‘algemene (risico) reserve’ 8,6 miljoen euro t.b.v. het grondbedrijf in mindering is gebracht.
Nergens heeft de BSD-fractie een onderbouwing van dit getal kunnen vinden. Het lijkt er op dat de lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd zonder dat de gemeenteraad daarover afzonderlijk is geïnformeerd!
– Is dit juist?
– Indien voorgaande veronderstelling juist is dan is de vraag: er was toch met de gemeenteraad afgesproken dat bij een substantiële afwijking van een lopende exploitatie die tussentijds zou worden geactualiseerd en actualisatie aangeboden zou worden aan de gemeenteraad? Waarom heeft dit dan nu niet plaatsgevonden?
– Zijn deze eventuele actualisaties voor de gemeenteraad beschikbaar?

Indien de “claim Bergse Haven” volledig is opgenomen op de balans, hetgeen gesuggereerd wordt met de zin op pagina 82, dan is er naar de mening van de BSD-fractie feitelijk geen sprake meer van een positieve beschikbare weerstandscapaciteit en dient artikel 12 nu reeds aan de orde te zijn.
– Deelt het college deze mening?

Voor het bovenstaande vraagt de BSD-fractie uw aandacht.

Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *