DIFTAR

 


 

Bergen op Zoom,  8 mei 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Onderwerp: Ongewenste effecten DIFTAR, kenmerk FEK 13009

Geachte college,

De BSD-fractie complimenteert het college inzake het voortvarend invoeren van de “Tariefdifferentiatie” (DIFTAR).

Onze fractie was terughoudend ten aanzien van de invoering van DIFTAR en de daarmee gepaard gaande ongewenste neveneffecten. Maar dat de gevolgen voor burger en het milieu zo extreem zouden zijn, dat had zelfs onze fractie niet durven denken.
Al verschillende keren hebben leden van onze fractie meldingen gekregen van burgers, en ook zelf waargenomen, over de toename van zwerfafval en illegale stortingen.

Ook is gebleken naar aanleiding van een telefoontje aan het adres van Saver, dat er binnen de gebiedsgrenzen geen grofvuil meer wordt opgehaald zonder dat daarvoor een royaal bedrag van
€ 105,- per keer voor slechts ½ m3 wordt gerekend.
Ik kan me niet herinneren dat er binnen de Commissie Stad en Ruimte hier op deze wijze over dit onderdeel is gesproken.

De BSD-fractie is van mening dat er een nieuwe situatie is ontstaan, waarover de gemeenteraad naar onze mening niet voldoende is geïnformeerd, waardoor de invoering van diftar voor veel onduidelijkheden zorgt.

De wethouder heeft gezegd tijdens de vergadering van de commissie S&R van 10-10-2012 dat “het tarief een gelijkblijvend tarief is en gelijk blijft aan het tarief van de dag van vandaag” (10-10-2012). Ook heeft de wethouder gezegd dat het onderwerp “Inzameling Grofvuil” niet op de betreffende agenda staat van de Commissie S/R van 10-10-2012 en derhalve ook geen onderdeel uitmaakte van de discussie!
Dit alles maakt dat onze fractie niet content is met de situatie die nu ontstaan is!

De BSD-fractie heeft de volgende vragen:

• Wat is de reden dat de Saver helemaal geen grofvuil meer ophaalt middels een vaste route en als het wordt opgehaald dit € 105,– voor slechts ½ m3 kost?
• Wat is de reden dat dit onderdeel van DIFTAR niet is meegenomen tijdens de behandeling van het stuk in de raad en commissie van oktober 2012?
• Beseft u wat de gevolgen zijn voor onze stad nu de burgers € 105,– moeten betalen per keer dat er grofvuil wordt aangeboden? Met name voor ouderen en voor de mensen zonder auto is dit een zware financiële last.
• Weet u dat de negatieve gevolgen van de invoering al zichtbaar zijn in onze stad.
• Is het college bereid te overwegen om alsnog het grofvuil aan huis op afroep of met een vaste route in te zamelen en wat zouden dan de gevolgen voor het tarief zijn?

Graag zouden wij conform artikel 39: ingevolge RVO de vragen schriftelijk beantwoord zien.

Uw reactie afwachtende, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie

F. El-Khassim

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *