VRAGEN MEERJARENBEGROTING

 


 

Bergen op Zoom,  15 oktober 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Vragen BSD-fractie, kenmerk: LK13022

Geacht College,

BSD vragen naar aanleiding van de stukken rond de meerjarenprogrammabegroting 2014 – 2017:

– (Programma 1) Zijn in Bergen op Zoom de huidige bestuurders en de bestuurders met een APPA-uitkering verzekerd tegen een eventuele arbeidsongeschiktheid?
– (Paragraaf grondbeleid) Elders (bijvoorbeeld gemeente Landerd) zie je verkopen van omvangrijke bosarealen ten behoeve van de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats tegen substantiële bedragen (Landerd 600.000 euro). In Bergen op Zoom en omgeving wordt deze mogelijkheid van begraven, voor zover de BSD-fractie bekend is, nog niet aangeboden. Worden er initiatieven ontwikkeld om een deel van onze bosgronden voor dit doel aan te bieden?
– (Bijlagenboek pagina 62/63) Saver maakt een winst van ruim vier miljoen euro. Formeel mag de afvalinzameling slechts kostendekkend zijn. De werkzaamheden ten behoeve van derden mogen maximaal 10 % bedragen. Hoe is het mogelijk dat Saver op die beperkte dienstverlening aan derden 4 miljoen verdient of ‘verdient’ Saver ook op de afvalinzameling van burgers?
– Saver heeft een eigen vermogen van ruim 27 miljoen en is slechts beperkt door derden gefinancierd (4 miljoen). De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is voor een min of meer industrieelbedrijf afwijkend. 50 % eigen vermogen wordt als solide beschouwd. Het heeft er alle schijn van dat het eigen vermogen van Saver hoog wordt gehouden om verlaging van de afvalstoffenheffing te beperken. Feitelijk had meer dan 11 miljoen euro reeds naar de aandeelhouders (de gemeenten) en daarna aan de burgers teruggestort kunnen worden in de vorm van verlaging van de afvaltarieven. Wat is de reden dat het eigen vermogen van Saver zo hoog is? Waarom heeft uitbetaling aan de gemeenten van een groter deel van de winsten niet plaatsgevonden?
– (Bijlagenboek pagina 65) Hoe is het resultaat van de NV Indumij over 2012 opgebouwd en waarom is dat uitzonderlijk hoge resultaat toegevoegd aan het eigen vermogen en niet aan de aandeelhouder?
– Een vraag ten aanzien van 2e Concernbericht 2013 (Pagina 8). Pleinen Plan: de gemeentelijke co-financiering is substantieel veranderd (800.000 euro meer)! Dit is niet zomaar een bijstelling. Feitelijk is het krediet op onjuiste gronden verstrekt. Waarom is deze verandering niet afzonderlijk aan de gemeenteraad ter goedkeuring aangeboden?

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 L.H. van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *