WIJKCOMMISSIES

 


 

Bergen op Zoom,  27 december 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Wijkcommissies/burgerparticipatie

Geacht College,

Met belangstelling heeft de BSD-fraktie kennis genomen van het artikel in BN/De Stem van 18 december j.l. Daarin pleit de voorzitter van de voormalige wijkcommissie Fort-Zeekant, de heer Adrie Coppens, voor het snel terugkeren naar de wijkcommissies en de wijktafels.
De BSD-fractie deelt deze opvatting van de heer Coppens. Bovendien tracht ook het gemeentebestuur van Bergen op Zoom haar inwoners i.h.k.v. burgerparticipatie te activeren tot zelfwerkzaamheid en betrokkenheid.
Uw college heeft er eerder voor gekozen om de wijkcommissies op te heffen en de wijkaccomodaties af te stoten op enkele na.Het z.g.n. burgerrpanel kan dit niet vervangen zo is gebleken. Immers een burgerpanel is een éénzijdig contact met de gemeente. Van communicatie over en weer en overleg over de veiligheid en leefbaarheid in buurten en wijken, en het stimuleren en mogelijk maken van actieve inbreng van burgers daarbij, is hierbij geen sprake.Een gemiste kans zo vindt de BSD-fractie.In de toekomst zal er steeds meer een beroep gedaan worden op de burger om de kwaliteit van de leefomgeving mede te bewaken en invulling te geven. De gemeente dient dit te ondersteunen en te faciliteren. Daarbij zullen gemeentelijke diensten zich verder moeten openstellen voor samenwerking met de burgers.De BSD-fractie wil daarmee de kloof tussen het gemeentelijk apparaat en de burgers verkleinen en de wijkbewoners meer inspraak geven over hun eigen fysieke en sociale leefomgeving.Burgers zijn daarmee gratis adviseurs voor de gemeente en mede uitvoerders van klein onderhoud in de buurt of wijk.
De wijk en buurt is bij uitstek het niveau om tot goede ideevorming te komen. De BSD-fractie vindt dan ook dat er ruimte moet zijn in buurten en wijken voor ontmoeting tussen de buurt- en wijkbewoners.Bovendien kunnen door elkaar te ontmoeten achterstanden en isolement van ouderen en bijvoorbeeld allochtone vrouwen voorkomen c.q. weg gewerkt worden. Dit hoeft niet persé een dure accommodatie te zijn maar kan ook plaats vinden in ruimten die voor dit soort activiteiten tijdelijk worden gehuurd. Wijkbudgetten kunnen hier voor ingezet worden.
Voor de BSD-fractie zal het werken aan veilige en leefbare, schone wijken één van de speerpunten zijn voor de nieuwe bestuursperiode. In haar verkiezingsprogramma 2014 zal daar nadrukkelijk aandacht aan worden gegeven.
Burgers oproepen tot participatie, deelname aan de samenleving is één, hem daartoe in staat stellen is twee. Daarbij heeft de gemeente een belangrijke voorwaarde scheppende taak.

Met vriendelijke groeten,

Farid elKhassim, raadslid
Piet van den Kieboom, duo-burgerlid

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *