FIETSVEILIGHEID, KENMERK LK/14004

 

 


Bergen op Zoom, 20 februari 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Fietsveiligheid, kenmerk LK/14004

 

Geacht College,

 

Recent is in de gemeenteraad het ‘verkeersplan’ vastgesteld. Het oorspronkelijke plan was grotendeels ontdaan van het beoogde integrale karakter en feitelijk nog slechts een opsomming van aan te pakken zaken die grotendeels gericht zijn op het autoverkeer.
Na het overleg met de jeugdraad op 13 februari 2014 is de conclusie van ondergetekende dat het effect van hun advies inzake het verkeersplan, dat voornamelijk gericht was op de verkeersveiligheid van fietsers, in de te nemen maatregelen onvoldoende doorklinkt.
In die discussie bleek ook dat, naar hun beleving als ervaringsdeskundigen, het bij projecten die wel tot uitvoering zijn gekomen de uitvoering toch meer gericht was op de goede afwikkeling van het auto/busverkeer dan op het fietsverkeer ter plaatse. Als voorbeelden kwamen naar voren de Zandstraat en de inrichting rond het busstation nabij het treinstation.

Recent is ondergetekende ook benaderd door een aantal leerlingen van de Roncalli Scholengemeenschap, die nadrukkelijk aandacht vroegen voor de voor fietsers (en mogelijk ook voor andere weggebruikers) onduidelijkheden rond de afwikkeling van het fietsverkeer op en rond, in hun ogen, gevaarlijke verkeerssituaties, zoals het kruispunt van Konijnenburgweg en de Markiezaatsweg en het weggedeelte tussen de Halsterseweg, Boerenverdriet, Zoomdam en de Noordzijde Zoom.

De bedoeling is dat van de adviezen van de ervaringsdeskundigen bij uitstek, de jongeren van Bergen op Zoom, ook echt iets geleerd wordt en hun (veiligheids)belang ook aan bod komt bij aanpassingen van wegen en fietsroutes.
In dit kader is het aardig dat het college een brief stuurt naar GS over de verkeersveiligheid van de fietsbrug bij Klutsdorp. Maar het had beter geweest als het college had geluisterd naar de adviezen van fietsers en andere gebruikers van de route van Bergen op Zoom naar Steenbergen en de Steenbergseweg was open gehouden middels een tunnel/viaduct, zoals bijvoorbeeld waar de Moerstraatsebaan de A4 kruist. Op die plaats kruisen fietsers veilig de A4 en niet zoals nu tweemaal de Steenbergseweg moeten oversteken en een hoge fietsbrug moeten beklimmen.

De BSD-fractie verzoekt uw college bij de nadere uitwerking van het ‘verkeersplan’ meer aandacht te besteden aan de meest kwetsbare weggebruikers, de fietsers, en daarbij speciaal oog te hebben voor de routes van (schoolgaande) jongeren bij de ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *