JEUGDBELEID – JEUGDZORG – DE NIEUWE JEUGDWET – ONZE FRISSE KIJK

 

|  14-03-2014  |  07.37 uur  |

 


Pepijn Lanen

De Jeugd van Tegenwoordig

Jeugdbeleid
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een gevleugelde uitspraak.
Maar hebben alle jeugdigen nog een toekomst? Bij het ontwikkelen van het toekomstig jeugdbeleid moet wat de BSD betreft onze jeugdraad nauw betrokken te worden. De BSD is een groot voorstander van jeugdparticipatie. Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen invloed uit te oefenen op zaken die hen rechtstreeks aangaan. Hun vragen, wensen en problemen dienen uitgangspunt te zijn voor nieuw jeugdbeleid. Zo is te horen dat jongeren vinden dat er te weinig te doen is in de wijk. Hiervoor moeten ze naar andere locaties. In een kadernota Jeugd kan jeugdbeleid voor en door jongeren worden vastgelegd. De jeugdraad kan hierbij een belangrijke rol spelen, vooral wanneer het er om gaat jongeren te laten meedenken. Zij kunnen worden benaderd via de scholen en het jeugd- en jongerenwerk, maar ook enquêtes zijn een doeltreffend middel.

De BSD denkt dat jeugdambassadeurs een goede voorbeeldfunctie kunnen zijn voor veel jongeren. Zij bezoeken scholen, gaan in discussie met jongeren; hun succesverhalen kunnen andere jongeren aan het denken zetten en hen motiveren bij het maken van eigen keuzes.
Een belangrijke keuze voor de (zeer) jonge jeugdigen (tot 18 jaar) is het gebruik van alcohol en drugs. Belangrijk om verslaving op jeugdige leeftijd te voorkomen is het indringend bieden van voorlichting. Nu de wet bepaalt dat aan jeugdigen beneden de 18 jaar geen alcohol geschonken mag worden in horecabedrijven, dreigt een belangrijke ontmoetingsplaats voor deze jongeren te verdwijnen. Er zal extra geïnvesteerd moeten worden om, samen met de jongeren, hiervoor een alternatief te vinden.

Jeugdzorg
Steeds duidelijker wordt dat een groeiend aantal kinderen de rekening van de crisis betaalt. Deze conclusie wordt getrokken uit de Kinderrechtenmonitor 2013.
Hoewel het met het merendeel van de jongeren goed gaat zijn er wel blijvende zorgen. Steeds meer kinderen leven in armoede, ook in Bergen op Zoom is daar sprake van. Ruim 10 % van de kinderen leeft in armoede. De crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de zorg. Goed onderwijs op maat voor kinderen die extra zorg nodig hebben is nog steeds geen vanzelfsprekendheid. De BSD maakt zich zorgen over de toenemende spanningen in gezinnen in Bergen op Zoom, met financiële problemen.

Ook in onze gemeente zijn er kinderen die niet naar school (kunnen) gaan. Voor kinderen en jongeren bestaan er lange wachttijden in de zorg. Een maatschappij die onvoldoende investeert in de zorg voor kwetsbare kinderen krijgt dat terug in de vorm van agressie, geweld en criminaliteit, zo is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. De BSD zou graag zien dat in het licht van de jeugdwerkeloosheid ‘oude’ initiatieven, zoals voorheen Spoorzoeker in de Celebesstraat, waar jongens en meisjes die (goede) redenen hadden hun schoolloopbaan tijdelijk te onderbreken werden opgevangen en begeleid, opnieuw worden opgestart. Een oorzakelijk verband is misschien nog moeilijk aan te tonen, maar er is inmiddels wel een relatie aangetoond tussen kindermishandeling, verwaarlozing en misbruik en agressie geweld en criminaliteit op latere leeftijd.

De nieuwe jeugdwet
Per 1 januari 2015 wordt (vermoedelijk) de nieuwe Jeugdwet van kracht. Deze wet regelt dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg vanaf die datum bij de gemeente komt te liggen. Ook voor de gemeente Bergen op Zoom zal het een enorme opgave worden om met de opgelegde korting van circa 15 % toch de zaken goed te regelen. Volgens deskundigen zijn er nog wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de uitvoering van de nieuwe wet door gemeenten. Ook de BSD vraagt zich af of gemeenten, en dus ook Bergen op Zoom, over de juiste kennis en expertise beschikken om hun regierol en het opdrachtgeverschap aan instellingen op een verantwoorde wijze kunnen uitoefenen.

De BSD is er alles aangelegen dit goed en adequaat te regelen, waarbij het belang van het kind en het gezin voor op dient te staan. Eén kind, één gezin, één plan dwingt tot het maken van keuzes rondom toegang, zorgcoördinatie en zorgverlening. Daarnaast onderschrijft de BSD, ondanks het belang dat zij hecht aan keuzevrijheid, de wettelijke noodzaak om tot regionale samenwerking te komen. Immers voorkomen dient te worden dat er onwenselijke verschillen ontstaan tussen gemeenten in het aanbod van zorg. Wel dient de schaal van samenwerking aan te sluiten bij reeds bestaande of toekomstige samenwerkingsverbanden.

Om de beperkte middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten in de toekomstige uitvoering van de nieuwe jeugdwet pleit de BSD voor het hanteren van een effectladder in de jeugdzorg. Op de hoogste sporten komen de interventies die qua effect cijfermatig zijn te staven. Op de volgende treden komen interventies die zinvol zijn, maar een afnemende onderbouwing laten zien.

Hier kunt u ons uitgebreide programma lezen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *