MASSA ONTSLAG PHILIP MORRIS/ BREDASESTRAAT/ COLLEGEONDERHANDELINGEN 2/ FATSOEN

|  jaar 1  |  nummer 3  |

|  04-04-2014  |  11.06 uur  |


 

| MASSA ONTSLAG PHILIP MORRIS  |

 

UPDATE 05-04-2014 -> TV interview: Raadslid Louis van der Kallen over de massaontslagen bij Philip Morris

De aankondiging bij Philip Morris van het massa ontslag/de sluiting heeft enorme gevolgen voor alle betrokkenen: de werknemers, hun gezinnen, de toeleveranciers, de gemeente Bergen op Zoom en de hele regio. De BSD gemeenschap leeft met hen mee.

philip-morrisHet is niet de eerste keer dat Bergen op Zoom getroffen wordt door een ontslag met een mogelijk effect als wat vandaag is aangekondigd. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw  ging de haardenfabriek Beckers (voluit Beckers, Becking en Bongers) failliet. Toen betrof het in Bergen op Zoom meer dan 600 mensen. Maar het was het begin van het sterven van de gieterij industrie in Bergen op Zoom. Er volgde ‘sanering’ na ‘sanering’. Massaontslagen en sluitingen volgden elkaar in hoog tempo op. Velen raakten werkloos bij onder andere De Holland en bij Rogier, Nerinckx en Richter. De economie in Bergen op Zoom kreeg toen zware klappen. Maar de weerbaarheid van de burgerij, het bedrijfsleven en de overheid was anders.

Het waren tijden van hoogconjunctuur. In die tijd groeide, in de meeste jaren, onze nationale economie met 4 % en meer. De tijd van bezuinigingen (bestek 81) was nog bijna tien jaar weg. De welvaartsstaat was nog in opbouw in plaats van in afbraak. De bevolking kon nog rekenen op goede uitkeringen en bedrijven waren nog bereid te investeren in de opleidingen van nieuw personeel. Omscholen deden de bedrijven zelf. De meeste betrokkenen huurden hun huis en zaten niet, zoals nu, met hoge hypotheekschulden. De gemeente had financieel nog vet op de botten (reserves in plaats van schulden) en kon de investeringen opvoeren en toen was de VVD socialer dan de PvdA van nu. In die tijd kon het destijds gemeentelijk woningbedrijf wat coulanter omgaan met te late betalingen. De uitkeringsinstanties zagen de mensen nog als cliënten, die zonder dralen en overbruggingsperioden of wachtweken snel geholpen moesten worden.

Nu zullen voor velen onzekere tijden aanbreken. In veel gezinnen valt op korte termijn een deel van het inkomen weg en op langere termijn mogelijk een heel inkomen. Veel mensen werken reeds vele jaren in of voor het bedrijf voor hen zal de omschakeling van werkende bij een gezond bedrijf met goede vooruitzichten naar werkloosheid moeilijk zijn en gepaard gaan met veel frustratie en pijn. Zij verdienen onze steun en ons medeleven.

Van alle overheden mag verwacht en geëist worden dat zij alles op alles zetten om de getroffenen te helpen en te begeleiden naar een nieuwe toekomst met zo mogelijk ander werk. Van de landelijke en provinciale overheid verwacht de BSD inzet voor deze regio, zodat Bergen op Zoom en deze regio over vijf tot tien jaar niet in één adem genoemd gaat worden met Zuid-Limburg of Oost Groningen. Nu is het zaak om de provinciale Essent gelden in te zetten voor versterking van de economie van deze regio en Bergen op Zoom in het bijzonder. Van Bergen op Zoom en de gemeenten in deze regio mag verwacht worden dat zij alles doen wat in hun vermogen ligt om alle betrokkenen gevraagd en ongevraagd die diensten en hulp te bieden die nodig is om hen door deze moeilijke tijd heen te helpen.

De BSD verzoekt de onderhandelaars van de GBWP, LL, VVD en D66 daar vandaag al mee te beginnen door in het toekomstige collegeprogramma die hulp en inzet op te nemen.Ook van een college met rechtse partijen mogen we dat verlangen. De BSD zal blijvend aandacht hebben voor de aanpak van de gevolgen van de nu aangekondigde ontslagen en ondersteuning van de getroffenen.

 


 

| COLLEGEONDERHANDELINGEN – DEEL 2 |

 

Vrijdag 28 maart was er een bijeenkomst tussen Guust Verpaalen (de informateur) en Louis van der Kallen. Grote afwezige was Arjan van der Weegen. Van een echt gesprek was geen sprake, want daarvoor is het noodzakelijk dat er interactie is tussen de deelnemers. Louis beantwoordde de vragen die hem via de mail waren toegestuurd.

nee-bsd

Voor de BSD is één punt boven alle twijfel het belangrijkste: het terugbrengen van de schuld. Die schuld is nu in euro’s tweemaal zoveel als in Roosendaal. Hierbij hanteert de BSD twee uitgangspunten, te weten: een positieve kasstroom bij het grondbedrijf (dit betekent dat de uitgaven de inkomsten niet mogen overstijgen) en hooguit 80 % van de afschrijvingen in een boekjaar gebruiken voor nieuwe investeringen (dit betekent dat men 20 % van de afschrijvingen op kapitaalgoederen gebruikt om de schuld af te lossen).

Er zou van die bijeenkomst een verslag gemaakt worden. Dat verslag had de BSD fractie nog niet ontvangen toen we op de website van BNdeStem mochten lezen dat de grote vier gaan onderhandelen. Een beetje raar. Want of er is een verslag en dan is de vraag waarom hebben wij dat niet ontvangen? Of er is geen verslag en dan is de vraag: waarop hebben de informateur en de heer van der Weegen geconcludeerd dat de grote vier het beste bij elkaar passen? Wat de BSD ook mist is een rapportage van de informateur aan de partijen. Voor de BSD reden om zich wel tweemaal te bedenken of dit wel een procedure is waarvoor de BSD zich in het vervolg leent? De BSD wenst de grote vier veel wijsheid toe bij de eventuele onderhandelingen.

Afgelopen dinsdag was de eerste bijeenkomst voor de nieuwe leden van de gemeenteraad. Daar werd de rol van de griffie uitgelegd en lichtte de gemeentesecretaris, mevrouw Spindler, toe wat de gemeente en de gemeenteraad allemaal voor haar kiezen krijgt. Vooral de decentralisaties van de zorg-, jeugd-, sociaal domein- en veiligheidstaken waren een enorme en moeilijke opgave volgens de gemeentesecretaris. Louis van der Kallen, ook aanwezig verbaasde zich hier wel enigszins over. Want 100 jaar geleden waren dat ook al gemeentelijke taken. En als zo vaak: er is niets nieuws onder de zon. Toen was samenwerken met alleman niet aan de orde. We deden het allemaal zelf en nu moet het groot, groter, grootst en is samenwerken met de West-Brabantse gemeenten en zelfs Tholen noodzakelijk! Met andere woorden zet het op afstand, dan kan de gemeenteraad er nauwelijks meer invloed op uit oefenen en kunnen we als het fout gaat anderen de schuld geven!

Soms was er bij Louis een glimlach te bespeuren. Dat was toen de woningbouw even aan de orde was. “We kunnen nog wel woningbouwplannen maken, maar ze slaan nergens meer op.” Louis had het kunnen zeggen, maar het kwam toch echt uit de mond van onze topambtenaar mevrouw Spindler. Wat zouden Ton Linssen (onze wethouder van alles) of Ad van der Wegen daarvan vinden? Want onder hun verantwoordelijkheid worden al die plannen gemaakt. Zij geloven klaarblijkelijk nog in sprookjes. Het stelt wel iets gerust dat onze gemeentesecretaris er met een realistische blik naar kijkt.

 


 

| PARKEREN ROND DE BREDASESTRAAT |

 

Brief d.d. 3 april 2014 aan het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, betreffende: parkeren rond de Bredasestraat, kenmerk LK 14008

 

Geacht College,

Van uit het gebied Bredasestraat, Oude Stationsweg, Lange Parkstraat bereiken de BSD-fractie steeds vaker klachten over het onvindbaar zijn van een parkeerplek in de avonduren. Dit ‘gebrek’ is na de realisering van de bebouwing langs De Statie (nr. 5-119) verder toegenomen. Ook met vergunning is er gewoon, volgens de bewoners, geen plek in de avonduren (na thuiskomst eerste/vroege werkers) te vinden. Dit gebrek leidt volgens de bewoners tot het feitelijk vrijwel onverkoopbaar worden van hun woningen. Aspirant kopers haken af als ze constateren dat parkeren in de directe omgeving, ook met vergunning, feitelijk in de avonduren/nacht vrijwel onhaalbaar is. Dit steekt des te meer als met regelmaat geconstateerd wordt dat de gereserveerde plaatsen (Stadlander) langs De Statie in de avonduren grotendeels onbenut blijven. Bewoners houden hun hart vast in het vooruitzicht dat het onbebouwde perceel langs De Statie nabij de spoorovergang ooit bebouwd zal worden. Zij denken dat het aantal bestemmingsplantechnisch vereiste parkeerplaatsen op eigen grond dan wederom onvoldoende zal zijn of deze, in de avonduren, onvoldoende benut zullen worden.

De BSD-fractie heeft de volgende vragen:

  • Is uw college met de voornoemde problematiek bekend?
  • Zo ja, welke mogelijke maatregelen neemt uw college in overweging?
  • Zo nee, is uw college bereid in dit kader de problematiek te inventariseren?
  • Welke parkeervoorzieningen is uw college voornemens te verlangen bij de eventuele bebouwing van het onbebouwde perceel aan De Statie inclusief de regeling van het gebruik daarvan?

 

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *