TOEVAL/ DE GEUR VAN HET PLUCHE/ OP ZOEK NAAR DE WAARHEID/ EVEN VOORSTELLEN

|  jaar 1  |  nummer 4  |

|  12-04-2014  |  20.50 uur  |


 

| TOEVAL ? |

 

De Raad van Europa vindt dat Nederland het eigen belastinggebied van gemeenten moet vergroten. Net nu de begrotingen van sommige gemeenten bijna verdubbelen door de taakuitbreidingen die gemeenten overgeheveld krijgen van de Rijksoverheid op het gebied van WMO, zorg, jeugd en veiligheid, zouden gemeenten in plaats van rijksgelden (uitkering gemeentefonds) zelf meer belastingen moeten gaan innen. Dit lijkt geen toeval!

 BSD europese unieGaan we terug naar voor de oorlog. Toen deden gemeenten ook al die taken die vervolgens naar de Rijksoverheid gingen om de verschillen tussen gemeenten op te heffen. Nu worden die verschillen weer gecreëerd. Want reken er maar op: die verschillen gaan ontstaan. Bergen op Zoom met een schuld van meer dan 3.300 euro per inwoner kan zich voor haar burgers straks minder permitteren dan bijvoorbeeld de gemeente Steenbergen met per inwoner meer dan 300 euro op de bank. Dit zal er toe leiden dat, zoals voor de oorlog, er enorme verschillen in gemeentelijke belastingen ontstaan. Toen kenden we gemeentelijke opcenten op de inkomsten belasting, die enorm konden verschillen. Als voorbeeld uit het begrotingsjaar 1932/1933 de gemeentelijke opcenten enkele tarieven: Den Haag 6 cent, Amsterdam 74 cent en Rotterdam 80 cent. Het was duidelijk dat ook wat de burgers geboden werd enorm kon verschillen.

Willen we dat soort verschillen terug? Aanvaarden we dat er een moment kan komen dat we burgers die een beroep doen op bepaalde dure, straks gemeentelijke, zorgvoorzieningen gaan adviseren maar te verhuizen naar bijvoorbeeld Steenbergen omdat ze daar zaken wel vergoed krijgen en in Bergen op Zoom niet? Dat kan en mag niet de uitkomst zijn!

De uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied mag niet het karakter krijgen van het Rijk dat goed sier maakt met “kijk eens hoe goed wij zijn, wij verlagen de belastingen en die gemeenten maken er een potje van want die worden steeds duurder”.

Dit is nu bij de waterschappen al het geval. Want daar worden taken verschoven zonder geld. Zo zijn de waterschappen mee moeten gaan betalen aan de verbeteringen van de rivierdijken en moesten zij de tarieven gaan verhogen om aan zaken die eerst volledig door het rijk betaald werden deels te gaan meebetalen.

De BSD zou een uitbreiding van de gemeentelijke mogelijkheden tot belasting heffen een hele slechte ontwikkeling vinden.

 


 

| DE GEUR VAN HET PLUCHE |

 

Donderdag 10 april was de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad met een inhoudelijk onderwerp: het bestemmingsplan Buitengebied Noord met Piet van den Kiebooms maidenspeech, voor zover je dat van de oude rot in het vak Piet mag zeggen.

d66In een interruptie wees hij D66 er fijntjes op dat ze een amendement mede ondertekend hadden wat onvoldoende gemotiveerd was om de toets bij de provincie te doorstaan. Je kan om een burger te plezieren wel iets opnemen in een bestemmingsplan maar als dat in strijd is met een provinciale verordening maak je de burger blij met een dooie mus en jaag je uiteindelijk hem en de gemeente op (juridische) kosten om de zaak bij de provincie en uiteindelijk bij de Raad van Staten te onderbouwen en te verdedigen terwijl de zaak zonder effectieve motivatie/onderbouwing kansloos is. Als je dat als politicus weet moet je het niet willen. Dat was altijd ook de positie van D66. Maar nu de coalitieonderhandelingen lopen neemt D66 een houding aan die we van GBWP, de VVD en LL gewend zijn. De burger naar de mond praten en als het uiteindelijk onhaalbaar is anderen (in dit geval de provincie) de schuld geven dat het niet mag. Ondertussen blijkt die burger op kosten te zijn gejaagd want die heeft wel het door hem gewenste bouwplan laten maken! D66 heeft haar ziel klaarblijkelijk nu al verkocht voor het pluche. 

 


 

| OP ZOEK NAAR DE WAARHEID |

 

Als het in zijn agenda past bezoekt Louis van der Kallen een hoorzitting van de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Zo ook op 7 april. Hij is één van de weinige raadsleden die dat wel eens doet. Op de agenda stond de behandeling van een bezwaarschrift van een tweetal werkmaatschappijen van de Rabobank.

raboTijdens de hoorzitting bleek dat de Rabo geen zin (meer) had in het realiseren van 70 extra parkeerplaatsen. Een verplichting die ze, volgens de ambtenaar die het college van B&W vertegenwoordigde, al in juni 2007 bij het verstrekken van de bouwvergunning van hun nieuwe Bergse kantoor was opgelegd. Na afloop van die bijeenkomst stelde Louis per brief een aantal vragen die er op neerkomen: waarom krijgt de Rabo uitstel op uitstel voor het realiseren van de 70 parkeerplaatsen zonder dat de eventuele ‘boete’ van 1,4 miljoen wordt geïnd? Ze zijn per slot van rekening niet zoals de gemeente armlastig. Dit soort voorschriften worden uiteindelijk bij gewone ondernemers ook afgedwongen. De wethouder van alles Ton Linssen liet in BNdeStem weten: “De vertraging hebben we aan onszelf te danken. Het is de gemeente niet gelukt om tijdig de benodigde gronden te leveren.”

Dat de gemeente het niet realiseren misschien wel aan zich zelf te wijten heeft zou best waar kunnen zijn. Maar dan ligt het er mogelijk eerder aan dat het college de Rabo met fluwelen handschoenen aanpakt, terwijl anderen gedwongen worden om aan de regels te voldoen. Maar wat het meeste stak was dat in de woorden van de wethouder (van alles) doorklinkt dat de Rabo wel de 70 plaatsen zou willen realiseren en de daarvoor benodigde grond best af zou willen nemen. Louis had echter met zijn eigen oren gehoord dat de Rabo daar echt geen zin (meer) in had. Louis stelde daarop niet alleen aanvullende vragen maar besloot gelijk om een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur  (WOB) te doen. Want als je niet meer kunt vertrouwen op een eerlijk antwoord (naar waarheid en volledig) is het tijd om met eigen ogen de stukken te lezen!

Lees hier de eerste brief aan het College van Burgemeester en Wethouders

Lees hier de tweede brief aan het College van Burgemeester en Wethouders

Lees hier het WOB verzoek over deze zaak 

 


 

| EVEN VOORSTELLEN |

 

Met dank aan de kiezers kan de vernieuwde en gegroeide BSD-fractie aan de slag voor de burgers van onze mooie gemeente. Het team dat aan de slag gaat bestaat niet alleen uit de raadsleden: Farid El-Khassim, Louis van der Kallen, Peet Bakx en Piet van den Kieboom, maar ook uit de duo-raadsleden Diana van Beest, Ennely den Ronden en Hadid Wahdat. Zij worden ondersteund door de fractieassistent Marcel Mulder en de fractiesecretaris Bas Wilhelm. Dit team zal in onze gemeente kei hard aan de slag gaan om u te vertegenwoordigen in de gemeenteraad en staat klaar om u van dienst te zijn. Zij zien er naar uit uw vragen en suggesties te beantwoorden en vorm te geven.

Louis van der Kallen, raadslid – cie Burger en Bestuur, cie Voortgang grote projecten en auditcommissies
Mijn verwachting voor de komende vier jaar is dat met deze groep, aangevuld met de actieve leden in de werkgroepen sociaal domein en jeugd, de BSD verder kan uitgroeien tot een brede lokale partij die de politiek in onze gemeente werkelijk kan vernieuwen.

Farid El-Khassim, raadslid – cie Mens en Maatschappij en cie Burger en Bestuur
Iedere politicus moet (vind ik) het hoogst haalbare nastreven om de samenleving zo sociaal mogelijk in te richten. Dit betekent voor mij dat iedereen een goed leven kan leiden, dat armoede wordt teruggedrongen, dat iedereen een betaalbare woning heeft en kinderen opgroeien in een veilige leefbare samenleving en misschien wel het belangrijkste, dat mensen een goede gezondheidszorg kunnen blijven krijgen. Ook hier wil ik mij de komende vier jaar, dankzij uw steun, voor in gaan zetten. We hebben nu een mooie fractie en staan klaar voor de burgers van onze gemeente. 

Piet van den Kieboom, raadslid – cie Mens en Maatschappij en cie Stad en Ruimte, werkgroep voor het Sociaal Domein en Raadswerkgroep Netwerkstad
Mijn politieke inzet is er op gericht dat iedereen aan onze samenleving moet kunnen deel nemen en recht heeft op een fatsoenlijk leven. Daarbij mag natuurlijk een beroep gedaan worden op ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar niet bij iedereen gaat het leven altijd over rozen. Werkloosheid, ziekte, een handicap, ouderdom. Vaak brengt dit naast letterlijke pijn ook financiële problemen met zich mee. Een fatsoenlijke samenleving geeft deze mensen steun om, als dat mogelijk is, een nieuwe start te maken. Bij het overgaan naar de gemeente van veel voorzieningen die nu nog onder de AWBZ vallen, zullen wij er alles aan doen om, ondanks de forse bezuinigingen die men wil aanbrengen, de burgers die op die voorzieningen zijn aangewezen, de nodige zorg en steun te bieden. Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met onze fractie de komende vier jaren er ook voor u te zijn. 

Peet Bakx, raadslid – cie Stad en Ruimte en cie Voortgang grote projecten en Overleggremium met Jeugdraad
En nu er tegen aan! Ik ben getrouwd met Brigit Hermans en vader van 3 zonen; Paulus, Armand en Wouter. Eigenaar van Bakx Reclamestudio sinds 1992.
Eigenaar van een professioneel all-round reclamestudio met ruim 20 jaar ervaring in een veelheid aan branches. Ik ben/was actief in velerlei verenigingen en stichtingen en van 2005 tot 2009 voorzitter van de PvdA in Bergen op Zoom geweest. Al de vaardigheden en ervaringen uit dit actieve leven wil ik inzetten om Bergen op Zoom aantrekkelijker te maken om er te wonen, werken en recreëren.

Diana van Beest, duo raadslid (Mens en Maatschappij)
In deze fractie draai ik natuurlijk al een tijdje mee als duo raadslid. Het is fijn dat de fractie, dankzij de kiezers van Bergen op Zoom, nu is gegroeid. Binnen deze fractie kan ik doen wat ik het liefste doe: er zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Want daar ligt mijn hart.

Ennely den Ronden, duo raadslid (Stad en Ruimte)
De verkiezingen zijn voorbij en we kunnen met veel energie aan de slag! Als duo-raadslid zal ik onze raadsleden zo goed mogelijk ondersteunen om u te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Voor al uw vragen, opmerkingen en ideeën staat mijn/onze deur altijd open. Voor elkaar met elkaar!

Hadid Wahdat, duo raadslid (Burger en Bestuur)
Ik ben een sociaal democraat omdat ik geloof in mensen. Ik vind dan ook dat iedereen, los van de plek waar zijn of haar wieg heeft gestaan, dezelfde kansen moet krijgen in onze samenleving. Als duo raadslid kan ik me daadwerkelijk gaan inzetten voor groepen mensen met een aanzienlijke achterstand op de rest. Dankzij uw stem maak ik nu deel uit van een fractie, waarin ik goedkope lange-termijn-oplossingen kan gaan vinden om jongeren, die het moeilijk hebben, te helpen bij het vinden van een studie, stage en een baan.

Bas Wilhelm, fractiesecretaris
Dankzij u, de kiezers uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat, is de BSD verdubbeld in omvang en kracht. Met ons team zullen we alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om onze gemeente in een gezonde (financiële) conditie te krijgen. Ik zal het team vanuit mijn positie als fractiesecretaris zo goed mogelijk ondersteunen in alles wat zij nodig hebben om de punten waarvoor u op de BSD gestemd heeft waar te kunnen maken. Mocht u zelf met vragen zitten of hulp nodig hebben, schroom niet mij of een van onze raadslieden te contacteren. Wij staan voor u klaar.

Marcel Mulder, fractieassistent
Mijn naam is Marcel Mulder en ik ben de nieuwe fractie-assistent van de Bergse Sociaal Democraten. Door de jaren heen heb ik steeds vaker te horen gekregen dat men mij wel iemand voor in de politiek vind. Ikzelf wilde dit eigenlijk altijd wel, maar wist niet of ik goed genoeg was. Mede omdat ik een sterke mening kan vormen en ik mijzelf daar niet altijd geliefd mee heb gemaakt, ben ik niet met mijn persoonlijke politieke carrière bezig geweest. Door de jaren heen heb ik mij gelukkig leren te nuanceren. Ik positioneer mij aan de rechtervleugel van onze linkse politieke partij.
Nadat Louis van der Kallen mij had gesteund in het realiseren van Gebouw-T, iets waar ik vanaf 2003 tot ongeveer 2008 mij sterk voor heb ingezet, had ik mij voorgenomen nog een keer wat terug te doen voor Louis. Afgelopen verkiezingen heb ik dit gedaan door de campagne via het internet tot succes te brengen. De websites staan stevig in de stijgers en de BSD heeft intern een revolutie doorgemaakt. De Bergse politieke partijen mogen wat mij betreft hun borst nat gaan maken. Zeker nu de BSD niet serieus is genomen tijdens de coalitieonderhandelingen. Onze stemmers zijn in mijn ogen niet serieus genomen en dat neem ik de nieuwe coalitie niet in dank af.
Iets wat voor mij als belofte stond, is uiteindelijk door een goede samenwerking de grootste verkiezingsoverwinning geworden deze afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Omdat ik druk ben met mijn studie verpleegkunde en in augustus waarschijnlijk in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen mij ga voorbereiden op mijn differentiatie, heb ik mij uiteindelijk  intern terug getrokken als duo-raadslid  en heb ik besloten om het werk min of meer op de achtergrond voort te zetten. De website en andere communicatie is nog niet af en de volgende verkiezingen wil ik genoeg van de Bergse politiek begrijpen om mij verkiesbaar te stellen als raadslid. Hopelijk heeft u mij allen dan ook al een beetje beter leren kennen!  

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *