DIVERSEN 2014 – 1, KENMERK LK/14016

 

 


 Bergen op Zoom, 21 april 2014  

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Diversen 2014 – 1, kenmerk LK/14016

 

Geacht College,  

 

De BSD fractie wil een drietal suggesties met uw college delen.

Tijdelijke droogval
Reeds eerder heeft onder getekende in een gesprek met twee wethouders uw college gewezen op een STOWA rapportage inzake de positieve effecten van tijdelijke droogval van een troebele waterplas zoals de Binnenschelde.

Door een troebele waterplas leeg te pompen en tijdelijk droog te laten staan kan de waterkwaliteit aanzienlijk worden verbeterd. Door de droogval vinden er diverse processen plaats op de waterbodem, waardoor het water na het inlaten niet meer vertroebeld. Het heldere water heeft een langdurig positief effect op de biodiversiteit. Dit blijkt uit de pilot ‘Tijdelijke droogval’ die in Friesland en Groningen werd uitgevoerd. Het onderzoek naar de chemische processen in de waterbodem werd in het laboratorium van Deltares verricht. Droogval als maatregel is al langer bekend, maar wordt nog weinig toegepast omdat water- en natuurbeheerders twijfels hebben over het effect. Met de pilot is nu aangetoond dat tijdelijke droogval een goede en kosteneffectieve aanvulling is op gangbare methoden voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Door de droogval wordt ijzer geoxideerd. Dit kan vervolgens fosfaat binden, waardoor de nalevering van fosfaat afneemt. Hierdoor krijgt algenbloei geen kans en blijft het water helder. Dit stimuleert weer de vegetatie. Met het labonderzoek kon Deltares vaststellen dat 2 à 3 maanden droogstaan voldoende is voor een maximaal resultaat. Ook werd duidelijk dat droogval in de winter niet zoveel zin heeft omdat de waterbodem dan veel minder sterk oxideert en er weinig waterplanten ontkiemen. Tijdelijke droogval is niet voor alle plassen en meren geschikt. Het effect hangt onder andere af van de samenstelling van de ondergrond. Bij een zwavelrijke bodem heeft het minder effect. In Nederland zijn er veel natuurgebieden waar problemen zijn met de waterkwaliteit. Het is de moeite waard om te onderzoeken of tijdelijke droogval hier kan worden toegepast.

Het project ‘Tijdelijke droogval’ werd uitgevoerd samen met Wetterskip Fryslân, waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Deltares, Witteveen+Bos en B-WARE. bron: Deltares.

Bijvriendelijk beheer
Het gaat al jaren slecht met de bijenstand in Nederland. Bijen zijn buitengewoon belangrijk  voor tal van processen in de natuur en de land- en tuinbouw. Verbetering van de leefomstandigheden voor bijen is nodig en ligt grotendeels in handen van bestuurders, boeren en groenbeheerders. Er kan nog veel winst worden geboekt voor bijen op gemeentegrond. Bijvoorbeeld door ecologisch beheer, een beter afgestemd maaibeleid, een continu aanbod van voedsel en door het groen te beheren zonder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. Samen met de Provincie Groningen voeren de Natuur en Milieufederatie Groningen, Projecten LTO Noord en Landschapsbeheer Groningen het project ‘Groningen Zoemt in de provincie’ uit, waarin concreet wordt gewerkt aan het creëren van meer nestgelegenheid en voedsel voor de bijen en de partijen tevens voorlichting geven aan boeren, bestuurders en natuurbeheerders. De BSD-fractie roept uw college op zich te oriënteren op dit project in de provincie Groningen en te bezien of het groenbeheer in onze gemeente bijvriendelijker kan. bron: Natuur en Milieufederatie Groningen.

Stadslandbouw
Sinds januari zit een tiental bewoners uit de Heerlense wijken met een boer om tafel in het kader van een stadslandbouwproject. Samen bepalen ze hoe ze een stuk grond van 1 hectare bewerken en omtoveren tot een akker met groenten en andere gewassen en wat ze met de opbrengst doen. Bewoners leren al doende de kneepjes van het vak ‘landbouw’. De geoogste groenten worden straks voor een deel verkocht en een deel geven ze aan de Voedselbank. Ook hebben enkele restaurants met streekproducten zich gemeld om te koken met de producten uit de Heerlense wijken. Stadslandbouw is één van de manieren van de gemeente Heerlen om te zoeken naar nieuwe invulling van vrije ruimte in de stad. Het is niet alleen een alternatieve vorm van groenbeheer, maar past ook in de filosofie van duurzaamheid: kwalitatief goede groente verbouwen dicht bij de plek waar die gebruikt en gegeten wordt. Door omwonenden er actief bij te betrekken, creëer je betrokkenheid, kennis en samenhang in de buurt, zo is de gedachte. In een drietal wijken werd de grond beschikbaar gesteld door de gemeente Heerlen en vult een boer samen met de bewoners het experiment in.

Naar de idee van de BSD-fractie een voorbeeld om na te volgen. 

 

In afwachting van uw reactie,
hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *