VRAGEN JAARVERSLAG LK/14020

 


 

2 mei 2014

Vragen jaarverslag – LK/14020

Paragraaf 1.1, pagina 7
“De inschattingen van nog te realiseren grondopbrengsten van de huidige grondexploitaties zijn gebaseerd op het zogenaamde middenscenario. De geraadpleegde adviesbureaus geven aan dat ver vooruitkijken in de huidige markt erg lastig is. Hoe verder in de toekomst hoe onzekerder de voorspelling.”
Waarom hanteert het college nog steeds het middenscenario? Zou het op basis van het behoedzaamheidcriterium niet juister zijn uit te gaan van een lager scenario? Graag de argumenten voor de hantering van het “middenscenario”.

Paragraaf 1.3, pagina 8
Het nadeel “minder belastingopbrengsten door economische crises en leegstand” wordt als incidenteel aangemerkt. Op basis waarvan oordeelt uw college dat de huidige leegstand een incidenteel karakter heeft?

Programma 10, pagina 48
Er zijn volgens de tekst prestatie afspraken gemaakt met het REWIN over het aantal vestigers op de Green Chemistry Campus. Te weten “minimaal 12 vestigers”. Wat is de definitie van een vestiger? Op een brievenbusmaatschappij of een mooie naam op een bordje zitten we niet echt te wachten. Is er een afspraak over de te realiseren arbeidsplaatsen en de kwaliteit daarvan? Is er een boetebeding als de prestatie afspraak niet gerealiseerd wordt?

Programma 10, pagina 48 en 50
Enkele citaten waarover de vraag van de BSD gaat:
“het gebied van de binnenstad, waar extra inzet wordt gepleegd ter bestrijding van een te verwachten oplopende leegstand.” “De winkelleegstand kernwinkelgebied is afgelopen jaar niet gestegen.” “Door aanpassing beleid en gerichte acquisitie streven wij er naar de leegstand in onze binnenstad verder terug te dringen.”
Naar de waarneming van de BSD-fractie is de leegstand, het afgelopen jaar, in de binnenstad wel degelijk gestegen. Wat in de geciteerde teksten opvalt is het gebruik van twee benamingen (gebiedsomschrijvingen) te weten: ‘binnenstad’ en ‘kernwinkelgebied’.
De BSD wil graag concrete cijfers per winkelstraat (plus pandnummers) van de leegstand per peildata waarop de bovenstaande citaten zijn gebaseerd. Alsmede de gehanteerde definitie van ‘leegstand’.

Paragraaf 4.11, pagina 146
De vermelde bijdrage van de gemeente aan BENEGO (ruim 4 miljoen euro) lijkt heel veel voor een verbonden partij met het formele karakter van een overlegstructuur die hooguit enkele keren per jaar bij elkaar komt. Als het geen vergissing is graag een toelichting waar het geld dan wel naar toe gaat en inzage in de jaarrekening van BENEGO.

Paragraaf 1.3, pagina’s 8, 9 en 24
Voor reïntegratie was er in het participatiebudget ca. € 4 miljoen beschikbaar.
Waarom is daarvan € 377.000,- niet ingezet voor reïntegratie?
Welke acties gaat u ondernemen om in 2014 wel tot een volledige en effectieve inzet van deze middelen te komen?
Wat zijn de consequenties van het niet volledig inzetten van het beschikbare bedrag?

Paragraaf 1.3, pagina’s 8, 9 en 62
Op de uitgaven voor de WMO is een aanzienlijk bedrag ad. € 824.000,- bespaard, incidenteel € 424.000,- en structureel € 400.000,-. 

Op welke prestatievelden van de WMO hebben deze besparingen betrekking?
Kunt u een nadere specificatie geven van de onderdelen waarop bespaard is?
Is deze besparing een resultaat van het geformuleerde beleid dan wel van de wijze van uitvoering van de WMO?

Paragraaf 1.3, pagina’s 8 en 10
U heeft € 310.000,- extra uitgegeven aan juridische kosten afwikkeling Bergse Haven.
Wat is het totaal bedrag dat hiervoor is uitgegeven naast het extra bedrag van 310.000 Euro?
Kunt u ons een (vertrouwelijk) inzicht geven voor welke juridische acties deze totaal middelen zijn ingezet en de € 310.000,- in het bijzonder?
Kunt u ons het resultaat meedelen wat is bereikt met de uitgaven van dit forse bedrag?

Opmerking jaarverslagen
Wat de BSD-fractie mist bij de verslagen Evaluatieverslag handhaving 2013 en het jaarverslag Milieu & Duurzaamheid is een verslaggeving van de uren (begroot, inzet zoals gepland, inzet handhavingverzoeken), zodat inzicht wordt verkregen of en hoe de planning gerealiseerd wordt. Kan dat inzicht/deze informatie alsnog verkregen worden?

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.