DE ÉÉN ZIJN DOOD, DE ANDER ZIJN BROOD!/ ZORGEN OM DE ZORG/ IN STILTE/ VISIE DETAILHANDEL/ VERZONDEN BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 14 |

| 08-06-2014 | 16.30 uur |


 

| DE ÉÉN ZIJN DOOD, DE ANDER ZIJN BROOD! |

 

dood broodDeze kogel komt uit Roosendaal: “Rosada breidt uit met 45 winkels” is het kopje op de zevende pagina van het stad en streekkatern van BNdeStem van zaterdag 7 juni. Het hele artikeltje meet 5,5 bij 10,5 centimeter. Je leest er bijna overheen.

Hoe egoïstisch kan een gemeente zijn. Of is het gewoon afgunst dat ze nooit de titel ‘beste binnenstad’ hebben gewonnen? Moet nu echt onze en ook hun eigen binnenstad gesloopt worden? Gaan er niet genoeg winkels dicht en neemt de leegstand in de binnensteden van Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal geen catastrofale vormen aan? Is dat onze duo-stad waarmee we lief en leed delen om West-Brabant in de vaart der volkeren voort te duwen?

Wat mij betreft zet Ton Linssen er de bijl in. Hoezo we gaan afspraken maken over een nieuwe regionale detailhandelsvisie? Verspilde moeite. Ze hebben in Roosendaal vast de tekst van Ton gelezen: “de nieuwe commerciële ruimten zijn niet DIRECT een bedreiging voor de binnenstad”.

O, wat mist de BSD-fractie de tijd dat de provincie een streekplan mocht maken. In die tijd kon de provincie aan dit soort binnenstedenmoord een einde maken. Hier blijkt maar weer hoe die gasten in Den Haag, met hun liberale ruimtelijke ordeningswetgeving en de heilige leer dat alle zege van de markt komt, denken dat die zege van vermogensbeheerders komt zoals de Engelse eigenaar van Rosada. Aan de winkeliers in onze binnensteden heeft men geen boodschap. Zij en hun medewerkers zijn degenen die de prijs betalen. 

Louis van der Kallen  

 


 

| ZORGEN OM DE ZORG |

 

E006039Vorige week spraken wij een oud-collega uit het oosten van het land. Hij vertelde ons over zijn bejaarde overbuurvrouw het volgende: Ze woont alleen in een klein huisje in een klein dorp.  Haar man is overleden. Hun enige dochter heeft M.S. De oude dame mist haar linker onderbeen en een deel van haar gezichtsvermogen. Haar man overleed aan de gevolgen van dementie. Ze is blij dat ze zelf nog helder van geest is. Zij noemt dat zelf altijd een geluk bij een ongeluk, tot vorige week. Want op een dag ‘s morgens werd ze ontslagen uit het verpleeghuis  en mocht ze naar haar eigen huis. Een huis dat ontoegankelijk is voor haar rolstoel. Het toilet en de badkamer zijn te klein om er te manoeuvreren. Ze werd naar binnen gereden op een brancard. Ze werd in haar rolstoel geholpen. Er zal twee keer per dag iemand komen om haar in en uit haar bed te helpen. Eén keer per dag worden haar eten en medicijnen gebracht. Ze zal de rest van de dag daar zitten, in een luier. Dat zal de rest van haar leven waarschijnlijk zo blijven, omdat ze met haar heldere geest in staat is om op een belletje te drukken.

Vanaf 1 januari a.s. is op een belletje kunnen drukken een teken van zelfredzaamheid.

Dit zal, vrezen wij, het toekomstbeeld worden voor veel ouderen bij de veranderingen in de ouderenzorg per 1 januari a.s. De ouderen moeten van het kabinet zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen ‘vertrouwde’ omgeving. Voor een plaats in het verzorgingshuis komen ze niet meer in aanmerking als hun zorg-zwaarte-pakket volgens het Centraal Indicatieorgaan Zorg (C.I.Z.) niveau 4 of minder is. De verzorgingshuizen zullen dan ook verdwijnen ouderen zullen voortaan aangewezen zijn op het blijven wonen in hun eigen huis. Dat veel van de particuliere en huurwoningen in Nederland en ook in Bergen op Zoom (nog) niet zijn aangepast is kennelijk geen probleem om dit er toch door te drukken. Bovendien zal de verpleging en verzorging thuis niet langer worden gefinancierd uit de AWBZ maar uit de zorgverzekeringswet, wat voor diegene die er noodgedwongen een beroep op zal/moet doen in de toekomst, financieel ongunstiger zal uitpakken. Bovendien zal het basispakket kleiner worden. Begeleiding in het dagelijkse functioneren van onze ouderen zal vanaf 1 januari a.s. ook niet langer uit de AWBZ betaald worden maar onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaan vallen die door de gemeente wordt uitgevoerd. Wel zal er minder geld voor  beschikbaar zijn, er moet immers fors bezuinigd worden van het Kabinet. Mantelzorgers zullen de weggevallen zorg op moeten vangen. Ongeschoolde familieleden, vrienden en kennissen, vaak met een drukke baan of zelf al behoorlijk op leeftijd, zullen  het werk van geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden over moeten nemen. Alles zal volgens het Kabinet gericht moeten zijn op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de hulp- en zorgbehoevende ouderen. Maar hoe krijg je mantelzorgers, voor zover ze beschikbaar zijn, zover dat ze willen en kunnen helpen?

“Burgerschap komt, net als andere mooie dingen, niet via onbevlekte ontvangenis tot stand, maar via bloed, zweet en tranen” zei socioloog Evelien Tonkers bij haar afscheid als bijzonder hoogleraar actief burgerschap. “De meeste burgers  gaan niet spontaan voor elkaar zorgen als de overheid zich verder terug trekt”. 

Er zullen dus methodes ontwikkeld moeten worden om de beoogde mantelzorgers toch actief te krijgen, zonder dat de overheid zegt: “Je moet dit gaan doen!” Bovendien zullen ze voldoende vaardigheden moeten hebben om ook eenvoudige zorgtaken te verrichten.

De gemeente zal via haar vrijwilligersbeleid hier het initiatief moeten nemen en hierbij  als regisseur op moeten gaan treden, en faciliteiten moeten bieden. Er dient een netwerk georganiseerd te worden rond zorg- en hulpbehoevende ouderen. 

De middelen die de Rijksoverheid beschikbaar stelt aan de gemeente Bergen op Zoom voor uitvoering van de WMO en per 1 januari de nieuwe decentralisatietaken zullen volledig en primair moeten worden ingezet ten behoeve van de ondersteuning  bij de opgelegde zelfstandigheid van onze ouderen. Het is niet de bedoeling, zoals uit de jaarrekening  over 2013 blijkt, dat een bedrag van ruim  € 800.000,- overgehouden wordt ((lees niet uitgegeven wordt). Neen, er zal adequate ondersteunende verpleging (wijkverpleegkundige), persoonlijke en huishoudelijke verzorging (thuiszorg) en begeleiding (maatwerk) geboden moeten worden om aan de wens van het kabinet, om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, invulling te kunnen geven die past bij het niveau van onze beschaving anno 2014! 

En wat gaan we doen met de leeg komende verzorgingshuizen? In ieder geval geen kapitaalsvernietiging door deze af te breken. Neen, we zullen samen met Stadlander en Tante Louise/Vivensis een grootschalige en inventieve  ombouwoperatie moeten opzetten. Na aanpassing zullen (een deel van) deze gebouwen nog heel goed kunnen worden ingezet als huisvesting van speciale doelgroepen, zoals zelfstandig wonende ouderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. 

Samengevat:
Bij de uitvoering van de gedecentraliseerde taken waaronder de zorg en begeleiding van ouderen vanaf 1 januari a.s. zal voor de BSD aan de volgende voorwaarden voldaan moeten worden: 

  • Bij het indiceren van de benodigde zorg en begeleiding dient altijd een huisbezoek plaats te vinden.
  • Het budget dat van Rijkswege beschikbaar wordt gesteld ter uitvoering van de gedecentraliseerde  taken dient volledig te worden ingezet voor het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld. 
  • Mantelzorgers dienen een (extra) ‘scholing’  te krijgen om de taken van de professionals  gedeeltelijk over te nemen. De kosten hiervoor zullen uit het WMO-budget betaald moeten worden. 
  • Er dient een collectieve verzekering afgesloten te worden voor de mantelzorgers. 
  • Mantelzorgers die een uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand genieten, zullen niet gestraft c.q. gekort worden op hun uitkering wanneer zij een aantal uren per week mantelzorg-taken verrichten. 

Piet van den Kieboom en Farid El-Khassim 

 


 

| IN STILTE |

 

slapende hondenOp de  website van BNdeStem (geplaatst 7 juni 2014 om 17.28 uur) bevestigt wethouder Ton Linssen dat de gemeente Bergen op Zoom gesprekken voert met een bedrijf dat zich mogelijk op een deel van het Philip Morristerrein zou kunnen vestigen. Als één en ander zou doorgaan, gaat het in potentie om 1000 arbeidsplaatsen. Hij zegt dat er zelfs al een intentie-overeenkomst is met het bedrijf dat belangstelling heeft zich te vestigen op het Philip Morristerrein. “Het is allemaal erg prematuur. We praten nadrukkelijk in stilte met dit bedrijf”. 

Het lijkt er op dat Ton moeite heeft met iets in ‘stilte’ te doen. Als een bedrijf “nadrukkelijk” in stilte wilt praten, wat doet dit bericht dan in de krant? Zelfs als de krant ‘bij gerucht’ iets gehoord zou hebben, is een reactie in de trant van: ‘wij doen nooit mededeling over het wel of niet hebben van gesprekken met bedrijven tenzij dit van hen en ons gezamenlijk uit zou gaan’, mogelijk afdoende. Het bedrijf wil klaarblijkelijk in stilte praten,laat staan over de inhoud mededeling doen. Wat heeft het dan voor nut de mededeling te doen dat er zelfs al een intentie-overeenkomst is. Voor mij is het van tweeën één. Je doet iets in stilte en dan doe je er geen mededeling over of iets is openbaar. Het bedrijf kan een goede reden hebben om in stilte te spreken. Het kan om een bedrijfsverplaatsing gaan en dan is onrust onder het personeel op de huidige vestigingslocatie mogelijk ongewenst. Er kunnen voor het bedrijf concurrentie overwegingen zijn om ‘in stilte’ te willen spreken. Voor mij is het helder. Als Bergen op Zoom de kans maakt om een bedrijf met in potentie 1000 arbeidsplaatsen aan te trekken, is het van belang een betrouwbare gesprekspartner te zijn en de door het bedrijf gewenste stilte te respecteren.  

Maar er is nog een belang. We willen toch geen slapende honden wakker maken?
Menige gemeente is tot alles in staat om ook kans te maken een dergelijk bedrijf binnen te halen. Om nu rond te bazuinen dat er een bedrijf is, met in potentie duizend arbeidsplaatsen, dat een goede vestigingslocatie zoekt, lijkt mij niet in het belang van onze werkzoekenden noch in het belang van Bergen op Zoom. Nu lopen we de kans dat door het niet ‘in stilte’ kunnen functioneren van een wethouder de buit naar een andere gemeente gaat. Wethouder leer nu eens je mond dicht te houden als daar om gevraagd wordt. Ook als de krant belt hoef je niet de stilte te doorbreken. Je kan ook gewoon zeggen: dat het gemeentelijk beleid is om geen mededelingen te doen over het wel of niet hebben van gesprekken met bedrijven die zich mogelijk in onze gemeente willen vestigen.

Louis van der Kallen 

 


 

| VISIE DETAILHANDELSVESTING |

 

leegstandDe gemeenten in West-Brabant zitten voor de tweede keer rond de tafel om afspraken te maken over een regionale detailhandelsvisie. In de Bergse Bode was te lezen dat wethouder Linssen er weinig geloof in heeft. Voor de verandering ben ik het een keer met hem eens. De herbergier kent zichzelf en zijn gasten denk ik dan. 

Al in 2009 bereikten de West-Brabantse gemeenten overeenstemming met elkaar over de ontwikkeling van de detailhandel. Linssen constateerde dat men zich de afgelopen jaren niet aan de afspraken heeft gehouden. En dat er geen regionale afstemming is gekomen over de koopzondagen. Bij dat laatste is het altijd de vraag: aan wie ligt dat dan? Die gesprekken daarover werden niet in het openbaar gevoerd. Wij, als burgers, maar ook wij als raadsleden, moeten het doen met wat onze wethouders daarover naar buiten brengen. Daarbij komt het zelden tot een openbare uitleg wie wat inbrengt en wat daarvoor dan de argumenten waren. Raadsleden van coalitiepartijen steunen daarin, naar mijn waarneming, braaf de gedane inbreng van hun wethouders. Want die gaat voor het ‘belang van hun gemeente’. Ik heb zelden kunnen vaststellen dat er ook maar iemand is die een poging doet zich te verdiepen in het belang van de regio als geheel. Met als resultaat: een regionaal optimum wordt niet bereikt. 

Bergen op Zoom is wat dat betreft geen haar beter dan de rest. Ook Bergen op Zoom ging door met ontwikkelen, omdat stoppen verlies op de grondexploitatie betekent. Het probleem is dat dit evenzeer geldt voor de andere gemeenten. Maar niet afstemmen betekent ook verlies en het vergroot het leegstandsprobleem.  Wethouder Linssen heeft tot op zekere hoogte gelijk als hij stelt dat voor de Zeeland elders vierkante meters zijn ingeleverd. Maar het punt is dat er vierkante meters af moeten, terwijl juist Bergen op Zoom er de afgelopen 20 jaar veel vierkante meters aan toe heeft gevoegd. Procentueel meer dan de geachte concurrentie en dat allemaal in een krimpende detailmarkt.

De koopkracht daalt al 6 jaar. Voor gepensioneerden al 10 jaar. De nieuwe commerciële ruimten zijn volgens Linssen ”niet DIRECT een bedreiging voor de binnenstad”. Voor de BSD is die bedreiging voor de binnenstad er op termijn zeker wel. Maar als in de binnenstad de leegstand toe blijft nemen, zal de heer Linssen zeker dit soort uitbreidingen buiten het centrum niet de schuld geven. Zijn verklaring zal dan zijn dat het veranderende koopgedrag, zoals de toename van de internetverkopen, de oorzaak zal zijn. Voorlopig is de gemeente af van zijn aankopen zoals de Zeeland en omgeving. De eigenaren van winkelruimten en winkeliers in de binnenstad, die de financiële gevolgen van de extra leegstand zullen ondergaan, betalen de prijs voor dit beleid.

Als raadslid voel ik mij bedrogen door de verhalen van wethouder Linssen dat er een Albert Heijn XL zou komen. Tot februari 2014 sprak hij nog over de Albert Heijn XL en klopte hij zich op de borst voor deze ‘prestatie’. Nu de verkiezingen voorbij zijn, blijkt dit een leugentje om bestwil. 

Louis van der Kallen  

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

Lees hier:

3 juni 2014 – DIVERSEN 2014-4, KENMERK LK/14028

4 juni 2014 – EXTRA SAVERPAS, KENMERK PB/14029

4 juni 2014 – SAMENWERKING, KENMERK LK/14030

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *